Приобщаващо образование

30.09.2019 г.

Отворено писмо на учениците със СОП Ангел Кръстев и Никол Недева

19.07.2019 г.

Изготвяне на годишен доклад-анализ за реализирането на политиката за приобщаващото образование на територията на Област Варна

     училища: https://forms.gle/D3RRu3vQnP9k4Pgv8

     детски градини: https://forms.gle/6PzYnVonzSFERT3Z8

     ЦСОП: https://forms.gle/fch6WQ6ysxe6ejqc6

     ЦПЛР: https://forms.gle/uPRRJsZimB2oryFUA

04.07.2019 г.

Регистрирани прояви на агресия, насилие и тормоз за втори учебен срок на учебната 2018/2019 г.

13.07.2019 г.

Заповед РД 06-769/02.07.2019 г. за изменение на заповед РД 06-640/28.05.2019 г. в частта състава на Координационнозвено за постоянна координация на процесите свързани с осигуряването на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици  от Облас Варна

13.06.2019 г.

Предоставяне на информация във връзка с изготвяне на Годишния доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България за 2019 г.

28.05.2019 г.

Национална организаия „Малки български хора“

10.05.2019 г.

Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите "Социално подпомагане" по отношение осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

12.04.2019 г.

Регионална стратегия за десегрегация на деца и ученици от област Варна

14.03.2019 г.

На 15 март 2019 г. от 9.30 часа в ДГ №40 „Детски свят“ гр. гр.Варна се организира Ден на приобщаването и ще се проведе открита педагогическа ситуация на тема: „Работа на деца със СОП в малки групи – използване на STEM концепция“

22.02.2019 г.

Предоставяне на семейни помощи на деца и/или ученици в натура

04.02.2019 г.

Информация за регистрираните прояви на агресия, насилие и тормоз за първи учебен срок на учебната 2018/2019 г

30.01.2019 г.

"Дни на приобщаването"

Карта за оценка на образователните потребности

План за  допълнителна подкрепа - работа по консретен случай

План за  допълнителна подкрепа

План обща подкрепа

17.01.2019 г.

Предстоящи обучения на специалисти от детските градини за прилагате на скрининг тест за деца на възраст от 3 г. до 3г. и 6 м. линк: https://goo.gl/forms/p7X3I3v7omtcUeJy1

27.12.2018 г.

Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2018 година

07.12.2018 г.

Детска градина № 46 "Горска приказка" гр. Варна разкрива две групи от м. декември 2018 г. за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания

Провеждане на проучване на услугите за деца в ранна детска възраст с увреждания и затруднения в развитието - https://goo.gl/forms/Gb8DOUEJpOfgjMGf1

15.11.2018 г.

Информация за дейности по Плана за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2018г. -  https://goo.gl/forms/YkDPaC3gOO7pQ2U02

09.11.2018 г.

Справка за децата и учениците в образователната система от центрове за настаняване от семеен тип(ЦНСТ) -  https://goo.gl/forms/rPLRdN3PUMYQNv6D3   

 Информация за образователните медиатори на територията на Област Варна

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Допълнителна специфична информация, за учебната 2017/2018 г.

https://goo.gl/forms/wYWsjlY6WHsjs6h42

Карта за оценка на образователните потребности

Образци на документи

Национална мобилна група за психологическа подкрепа

Лицензирани доставчици на социални услуги

 Междуинституционален план

 

Изготвяне на годишен доклад-анализ за провеждане на политиката по приобщаващото образование.
линкове:

https://goo.gl/forms/Uu1bFov7aPfbVPmH3 - училища
https://goo.gl/forms/jxE65fIDsNS6C8Ud2 - ЦПЛР
https://goo.gl/forms/VC59cr40TKKF8Xil2 - детски градини
https://goo.gl/forms/cPTUVWUbxNTMaj863 - ЦСОП

 

20.06.2018 г.

регистрирани прояви на агресия, насилие и тормоз за учебната 2017/2018 г.

12.06.2018 г.

информация за изготвяне на Годишния доклад по проблемите свързани с употребата на наркотици в Република България за 2018г.

01.06.2018 г.

Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката с вх.№0200-520/28.05.2018 г. и организацията на национална среща, посветена на взаимодействието между МОН и МТСП/АСП при подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности и осигуряването на т. нар. интегрирани услуги

 

https://goo.gl/forms/LtHnccs6bTiOs3kC3 - училища

 

https://goo.gl/forms/L0bBPdUDwJxxM7KH3 - детски градини

 

https://goo.gl/forms/dilA5ga2E0G27Hr73 - ЦПЛР

 

15.05.2018 г.

Информация занимания по интереси в област Варна през лятна ваканция - 2018г.

03.05.2018 г.

Служебна бележка за насочване

Заявление до РЦПППО - Варна за насочване на ученик със СОП в училища по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО след завършен седми клас с удостоверение за завършен клас

19.04.2018 г.

Процедура по отлагане от задължително обучение в първи клас

12.04.2018 г.

 Подготовка за насочване и продължаване на обучението на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и ученици настанени в приемни семейства, домове за деца лишени от родителски грижи и центрове за настаняване от семеен тип

 27.02.2018 г.

 образователна интеграция и международна закрила

12.02.2018 г.

ЛИНК ЗА РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА АГРЕСИЯ, НАСИЛИЕ И ТОРМАЗ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

06.02.2018 г.

по одитен доклад на Сметната плата за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици (2015-2020г.),

по Плана за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, за периода - юли 2015г. – декември 2017г.,

24.07.2017 г.

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заложените мерки по т.4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в поверената Ви институция, е необходимо да публикувате на сайта си следната информация:

1. За детски градини и училища:

  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
  • Информация за същността на всеки вид социална услуга - да е предоставена по достъпен начин така, че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователната институция.
  • Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.

2. За училищата:

  • Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Приложения:

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;

3. Практически насоки за действия при инцидент;

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата 

19.07.2017 г.  

провеждане на политиката за приобщаващо образование - анкета за училища

провеждане на политиката за приобщаващо образование- анкета за детски градини

22.06.2017 г. 

Справка за агресия

16.06.2017 г.

Справка за обща и допълнителна подкрепа

04.04.2017 г.

Писмо №910645-63/03.04.2017 г. на началника на РУО - Варна относно осигуряване на специалисти в детските градини и училищата за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности

14.11.2016 г.

Национална изложба на творчеството на ученици със специалн образователни потребности на тема "Заедно"

21.10.2016  г.

Провеждане на информационна кампания по Проект "Подкрепа на ромските ученици за успешно завършване на средно образование"/BU 222/

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова