Регионален методически съвет

План за дейността на регионален методически съвет към Регионално управление на образованието - Варна през учебната 2019-2020 година

Заповед № РД06-1129/01.10.2019 г. за утвърждаване на структурата на Регионален методически съвет и състава на сформираните секции за методическа подкрепа

План за дейността на регионален методически съвет към Регионално управление на образованието - Варна през учебната 2018-2019 година

Добри практики в обучението и грижата за деца и ученици, застрашени от ранно отпадане от образователната система в Община Провадия

 

Регионална стратегия за десегрегация на деца и ученици от област Варна

Методическа подкрепа на педагогически съветници, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, ресурсни учители

Карта за оценка на образователните потребности

План за  допълнителна подкрепа - работа по консретен случай

План за  допълнителна подкрепа

План обща подкрепа

Детски и начален етап - ДЕЙНОСТИ

Методическа среща и демонстрация в реална среда за начални учители по компютърно моделиране

Проектно- ориентираната дейност в ДГ „Детска радост“, Варна - успешен модел за включване на всяко дете в пълноценен образователен и възпитателен процес“

„Нашият град“ – мечтите на младите предприемачи за „по-умен град“ Кметство Аспарухово

Поздравителен адрес от Национално издателство "АзБуки" за Първа регионална конгеренция на Регионален методически съвет към РУО - Варна 

26 - 27 юни 2018 г.  Конференция "Детският и началният учител - двигател на мотивацията

Анкетно проучване за Регионален методически съвет

Заповед №РД06-1460/21.11.2017 г. на началника на РУО - Варна за утвърждаване на Регионален методически съвет

План за дейността на Регионален методически съвет към РУО - Варна

Български език и литература

Примерен план за отчитане и осъществяване на вътрешноинституционална квалификация

Използване на интерактивни игри в обучението по български език

Обучение по литература с оглед на очакваните резултати в проблемната област "Социокултурни компетентности". Литературата в социалното пространство.

"Неразделни" от Пенчо П. Славейков: сблъсъкът между традиционни и модерни ценности.

Процесът на мотивация за получаване на знания, непрекъснато самообразование и критично мислене посредством използване на модерни ИКТ - открит урок на тема: Деепричастие.

Книга за учителя по български език и литература

Тестове за определяне на междинното ниво на знанията и уменията по български език и литература:

Тест по български език и литература (с ключ) - VIII - X клас

Уроци по български език и литература

Урок по български език и литература за VIII клас

Разработка за мотивиращото обучение по БЕЛ

Дуален урок по БЕЛ

Урок по литература - 7 клас

Урок по литература - 7 клас

Чужди езици

Урок по английски език за VI клас

Открит урок по английски език - II клас

Открит урок по английски език  - VIII клас

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова