baner rio 1

Нормативни актове

Проекти на нормативни актове

Нови или променени документи, касаещи системата на предучилищното и училищното образование

Анекс към колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100/11.06.2018 г. № 01-216/29.11.2018 г.

Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100/11.06.2018 г.

Нови или променени документи, касаещи системата на народната просвета

 Промени към брой 81/2017 г. 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Отменени:

Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до VІ клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - дв, бр. 18 от 2012 г., в сила от учебната 2012 - 2013 г., изм. - дв, бр. 40 от 2013 г., в сила от учебната 2013 - 2014 г., изм. - дв, бр. 47 от 2014 г., в сила от учебната 2014 - 2015 г., изм. - дв, бр. 43 от 2015 г., в сила от учебната 2015 - 2016 г.)

Постановление № 308 от 20 декември 2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас

Постановление № 36 от 20 февруари 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

Промени към брой 77/2017 г.  

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (дв, бр. 73 от 2016 г.)

Промени към брой 75/2017 г. 

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (дв, бр. 66 от 2016 г.)

 

Промени към брой 10/2017 г. 

Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Отменени актове:

Наредба № 1 от 23 май 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

Промени към брой 12/2017 г.

Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Промени към брой 13/2017 г.

Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Отменени актове:

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

Промени към брой 100/2016 г. 

Наредба № 16 от 8 декември 2016 г. за управлението на качеството в институциите

Наредба № 15 от 8 декември 2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

Отменени наредби:

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение

Промени към брой 98/2016 г.

 Постановление № 341 от 2 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден и за защитени училища

Промени към брой 95/2016 г.

 Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Отменени наредби:

Наредба № 1 от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

Промени към брой 94/2016 г.

 Решение № 1000 от 18 ноември 2016 г. за приемане на списък със средищните училища в република България

Решение № 999 от 18 ноември 2016 г. за приемане на списък със защитените училища в република България

  Промени към брой 74/2016 г.

Наредба № 1 от 30 август 2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Отменени наредби:

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата за оценяване (загл. изм. - дв, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)

Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Промени към брой 73/2016 г.

Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Отменени наредби:

Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Инструкция № 1 от 30 октомври 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден

Промени към брой 66/2016 г.

Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Отменена наредба:

Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета

Промени към брой 46/2016 г.

 Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование

Отменена наредба:

Наредба № 4 от 18 септември 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка

 Промени към брой 95/2015 г.

Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка

Отменена наредба:

Наредба № 2 от 18 май 2000 г. за учебното съдържание

Промени към брой 94/2015 г.

Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

Отменени наредби:

Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

Наредба № 6 от 28 май 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

 

Промени към брой 86/2015 г.

Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца

Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до VІ клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - дв, бр. 18 от 2012 г., в сила от учебната 2012 - 2013 г., изм. - дв, бр. 40 от 2013 г., в сила от учебната 2013 - 2014 г., изм. - дв, бр. 47 от 2014 г., в сила от учебната 2014 - 2015 г., изм. - дв, бр. 43 от 2015 г., в сила от учебната 2015 - 2016 г.)

Промени към брой 85/2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (дв, бр 73 от 2011 г.)

 

Промени към брой 79/2015 г.

Закон за предучилищното и училищното образование 

Променени актове:

Отменени актове:

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева