baner rio 1

Харта на клиента

slize

ХАРТА НА КЛИЕНТА актуализирана през септември 2020 година

Харта на клиента    

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите относно административното обслужване в Регионално управление на образованието - Варна

Вашите предложения за подобряване на административното обслужване

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Регионалното управление на образованието, град Варна е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Ние осъществяваме дейността си в интерес на обществото, в съответствие с Конституцията и с другите действащи нормативни актове. Следвайки този принцип ние се стремим да предоставим възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от помощта ни. 
С тази Харта искаме да ви уведомим какво ниво на обслужване можете да очаквате в административната структура, какво очакваме от вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото  обслужване. 
От нас можете да очаквате: 
- Равнопоставеност на потребителите при предоставяне на услуги; 
- Конфиденциалност при разглеждане на Вашите документи и по отношение на информацията, която ни предоставяте; 
- Непредубеденост и безпристрастност; 
- Ясен, точен и достъпен език при общуването. 
Към какво се стремим:
- Бързо, компетентно и ефикасно административно обслужване;
- Лесен достъп до информация за всеки потребител;
- Добре осведомени и отзивчиви служители в администрацията;
- Да създадем приятна атмосфера в Регионално управление на образованието, град Варна.
Нашите отговорности към Вас:
- Ние ще се отнасяме с внимание и уважение към Вас;
-  Ние ще се държим професионално и ще отговаряме на въпросите ви точно и ясно в кръга на нашата компетентност;
-  Ние ще бъдем любезни и отзивчиви и ще се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми;
-  Ние ще предприемем всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на административни услуги;
-  Ние ще спазваме стриктно предварително обявеното приемно време.
Вашите отговорности към нас:
-   Да се отнасяте към служителите на Регионално управление на образованието, град Варна с уважение и да не проявявате агресивно поведение. Ако отправяте заплахи или поведението ви е неадекватно, ще ви помолим да напуснете сградата на администрацията;
-   Да бъдете внимателни и любезни към останалите граждани;
-   Да ни предоставяте пълна и точна информация, която е необходима за изпълнение на исканата от вас услуга, както и да ни уведомявате своевременно за настъпилите промени;
Общи отговорности:
За да има приятна атмосфера при нашето общуване с Вас са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.
          Предоставяне на информация:
 Периодично актуализираме информацията във връзка с нашите дейности и предоставяните услуги чрез информационните табла в административната сграда на РУО – Варна – град Варна, ул. “Цар Симеон І “ № 32, етаж 3 и на интернет страницата на администрацията – http://ruo-varna.bg.
            Какви са ползите за Вас:
-  Получавате пълна, точна и ясна информация за дейностите на Регионално управление на образованието, град Варна;
-  Ако въпросите, които ни поставяте не са в кръга на нашата компетентност, ние ще Ви насочим към компетентните органи;
-  Ако смятате, че дадено решение по ваша молба е неправилно, можете:
- да ни помолите да преразгледаме решението. Ние ще направим по-подробно и ясно изложение, в рамките на компетенциите си и нормативните изисквания;
- да обжалвате решението. Писмото, което ви известява за решението ще ви уведоми дали имате право да обжалвате.
- Ако искате да преразгледаме решението си, трябва да се свържете с Регионално управление на образованието – Варна. Обикновено трябва да направите това до един месец от датата на писмото, с което сте уведомен за решението.
За да се свържете с нас
Когато искате да се свържете със служителите на Регионално управление на образованието - Варна, можете да се обадите всеки работен ден между 9.00 часа и 17.30 часа. Когато ни се обаждате по телефона, ние ще се стремим по възможност да ви отговорим до тридесет секунди. При телефонни разговори с нашите служители, те ще се идентифицират чрез собствено и фамилно име. Телефоните за връзка с РУО – Варна са 052 632 298, 052 632 243, 052 687 470, 052 687 471, 687 472, 052 687 474, 052 687 476, 052 687 477, 052 687 478, 052 687 480, 052 687 481, 052 687 482, 052 687 483, 052 687 484, 052 687 485, 052 687 487. Приемно време на началника на РУО - всеки вторник от 9.30 часа до 13.00 часа и четвъртък от 14.00 часа до 16.00 часа.
Когато ни посетите
Когато дойдете в офисите на РУО – Варна, на ул. “Цар Симеон І” № 32, етаж 3 и етаж 5, служителите ни ще носят отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и отдела, към който принадлежат и ще ви поздравят дружелюбно и делово.
-  Ако не е необходимо предварително записване за прием, служителите ни ще ви приемат и обслужат в рамките на 20 минути;
- Ако имате предварително уговорена среща, винаги ще се опитваме да ви приемем навреме;
- Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане в най-кратки срокове.
Срокове за изготвяне на предоставяните административни услуги от РУО – Варна:
- Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави – до 30 дни;
- Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство – 30 дни;
- Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) – до 14 дни;
- Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3) – до 14 дни;
- Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга – до 14 дни;
- Предоставяне на достъп до обществена информация – до 14 дни;
- Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ – до 4 дни;
- Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити – до 3 месеца;
- Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави – до 30 дни;
- Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием – до 30 дни.
Когато ни пишете
Адресирайте писмата си на адрес: град Варна, ул. . “Цар Симеон І” № 32, пощенски код 9000.
Посочвайте трите си имена и адрес, на който желаете да получите нашия отговор.
Можете да получите информация на телефон 052 687 483, дали сме получили писмото ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано при нас.
 Ще получите писмен отговор на посочения от вас адрес до 30 дни от датата, на която сме получили писмото или факса ви, освен ако във вашето писмо или в нормативен акт не е предвиден друг срок.
          Когато ви  пишем
 -    Ще адресираме писмата на адрес, който сте ни посочили
 -    Ще се стремим всички писма изпратени от Регионално управление на образованието– Варна:
            - да са съставени на ясен и разбираем език;
            - да са напечатани;
            - да са точни и изчерпателни;
            - да ви дават необходимата информация.
            Когато предоставяме услугите, от които се нуждаете
- Можете да разчитате на равнопоставено обслужване, честно, открито и любезно отношение;
- Ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини удобни за вас;
- Ще ви предоставяме необходимата информация с оглед защита на вашите права и интереси при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация;
- Ще анализираме вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до предоставяните от нас услуги и в случай, че са приложими, ще ги отразим в работните процеси на РУО – Варна.
            Ако имате оплаквания
Ако смятате, че нещо не е било наред или не сте доволни
- от изпълнение на стандартите за обслужване
- от отношението на конкретен служител
- или имате други оплаквания
ние искаме да знаем за това, за да отстраним евентуални нередности и пропуски в работата на РУО – Варна.
Процедурата ни за подаване на оплаквания е лесна и ни помага да се уверим, че предоставяме еднакво и качествено административно обслужване.
Можете да направите своето оплакване като подадете писмен сигнал или възражение до началника на РУО – Варна чрез деловодството, по пощата, на електронен адрес – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  или в кутията за мнения и препоръки.
 
МОЛЯ, УВЕДОМЕТЕ НИ ЗА КОНСТАТИРАНИТЕ ОТ ВАС НЕРЕДНОСТИ!
             Ако имате предложения
 В случай, че имате предложения за усъвършенстване начина на обслужване в РУО – Варна, моля изложете ги в писмен вид до началника на РУО – Варна чрез деловодството, по пощата или електронния адрес на РУО – Варна –  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
             Важно е да знаете, че…
 -  Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат;
 -  Регионално управление на образованието – Варна си запазва правото да не дава отговори на въпроси, сигнали и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази и немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на българските институции;
            Периодично ще питаме хората какво смятат за услугите ни
 Искаме да разговаряме и да се вслушваме в клиентите ни, както и да предприемем действия в резултат на това, което ни казват. Затова, ние:
 - ще питаме гражданите, детските градини, училищата, обслужващите звена и неправителствените организации – как смятат, че се справяме със задълженията си;
 - ще питаме какво е важно за потребителите на нашите услуги и ще използваме информацията, за да усъвършенстваме административното обслужване;
 - ще осъществяваме обратна връзка с потребителите чрез събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали и оплаквания (получени от анкетни карти, кутия за мнения и препоръки, интернет връзка), както и чрез преки контакти с потребителите за получаване на съвети, мнения и препоръки.
 Настоящата Харта е утвърдена и публикувана през месец август 2016 г. и ще бъде изменяна и допълвана, за да е в съответствие с настъпилите промени в дейността ни и да отговаря на непрекъснато променящите се потребности на потребителите ни.
 Хартата на клиента е поставена на информационните табла в сградата на РУО – Варна и в интернет страницата на администрацията – http://ruo-varna.bg.
 
Удоволетвореност на потребителите на административни услуги в РУО - Варна за 2020 година

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева