baner rio 1

Прием след основно образование

Прием за учебната 2020/2021 г.

10.04.2020 г.

Заявление за насочване за продължаване на обучението в VIII клас

Процедура за насочване на ученици със специални потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии за учебната 2020/2021 година

Информация за ученици със СОП, които ще завършат VII клас с удостоверение за завършен клас

25.03.2020 г.

Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V клас за профилираните гимназии с профил "Математически", в VIII клас по профили и специалности от професии в профилираните и професионални гимназии, в средните и обединени училища и допълнителен държавен план-прием в XI клас по профили и професии в профилираните и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2020-2021 година.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it до 25.04.2020 г. включително.

03.01.2020 г.

Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием и промяната в чл. 51 а от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за изпитите по български език и литература и математика могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в България. Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари в деловодството на РУО-Варна  /за учениците от област Варна/.
Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!
Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване
на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в определените срокове за провеждане на националното външно оценяване.

Прием за учебната 2019/2020 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки - III класиране

Важно за родители и ученици, кандидатстващи за прием в VІІІ клас:

1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (онлайн).

2.Учениците, които са се записали на първо или второ класиране в училищата, в които са приети, но имат желание да участват за свободните места на трето класиране, следва да изтеглят оригиналните си документи от училището, където са записани. С тях могат да подадат заявление за участие в трето класиране, но само в училищата-гнезда. Не могат самостоятелно да подадат заявление за участие в трето класиране електронно. При изтегляне на документите, учениците не запазват местата си, на които са били приети!

3. В заявлението за участие в трети етап на класиране се подреждат само паралелките, в които има свободни места.

Обявяване на незаетите места за подаване на заявление за участие в трети етап на класиране за приемане в VIII клас

Справка за минималния и максималния бал по паралелки - II класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки - I класиране

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас

Информация за кандидатстване след завършен VII клас - основно образование за учебната 2019/2020 година /близнаци/. Заповед РД 06-756/02.07.2019 г.

Училища-центрове, в които ще се приемат документи на ученици, завършили VII клас (основно образование), за участие в първи и трети етап на класиране в VIII клас за учебната 2019/2020 година

Утвърден държавен план прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво. 

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2019/2020 година в област Варна

Заявление

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Важно за завършващите VII клас и кандидатстващи за заемане на места в държавния план прием за учебната 2019-2020 година!

Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием и промяната в чл. 51 а от НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за изпитите по български език и литература и математика могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в България.Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари 2019 година в деловодството на РУО-Варна /за учениците от област Варна/.

 Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!

 Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в определените срокове за провеждане на националното външно оценяване.

 

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с предстоящите дейности по планирането, съгласуването, утвърждаването и реализирането на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища за учебната 2019-2020 година Ви представяме общи насоки от Правилата: 

Пазарът на труда все повече има потребност от специалисти с базови, ключови компетентности и „умения на бъдещето“, свързани с умението да се учим в бързо променящата се технологична и дигитализираща се работна среда в допълнение към знания, свързани с природните науки, технически, математически и ИТ компетентности. Основна задача на образованието и обучението е да подготви учащите за заетост и активно гражданство в тази нова икономическа и организационна среда.

Докато базовите и ключовите компетентности се формират с учебните програми по всички предмети и модули в общообразователната, профилираната и професионалната подготовка, то техническите и дигиталните умения се изграждат предимно чрез профилираната и професионалната подготовка и по тази причина следва да са водещи при планирането на държавния план-прием. Такива са профилите софтуерни и хардуерни науки, математически, природни науки, както и професии и специалности от професионални направления, свързани с водещи отрасли от националната икономика като електротехниката, електрониката, машиностроенето, ИТ индустрията и др.

Ориентирането на професионалната и профилираната подготовка към придобиване на привлекателни за младото поколение професии, свързани със съвременна техника и информационни технологии, благоприятства процеса на превенция за преждевременното напускане на училище като ограничава броя на лицата, които остават с основно или с по-ниско образование. Известно е, че най-много отпаднали ученици  има в VIIклас.  Превенцията на отпадане на тази рискова група изисква планирани и целенасочени съвместни действия на училищно и регионално ниво, които да включват както работа с учениците и техните родители за кариерно ориентиране и промяна на отношението към образованието като предпоставка за по-добър живот, така и мерки за проследяване участието на всеки ученик в процеса на  кандидатстване и реализиране на планираните паралелки за VIIIклас.  Образователните институции в партньорство с всички заинтересовани страни следва да ориентират план-приема към разширяване възможностите за включване в подходящи „образователни пътеки“ и форми на обучение учащите от всички целеви групи за тяхната реализация на пазара на труда и за повишаване благосъстоянието на сегашното и бъдещите поколения. 

 

Прием за учебната 2018/2019 г.

Заповед № РД 06-1029/14.09.2018 г. за утвърждаване на реализирания държавен прием в VIII клас за учебната 2018/2019 година в държавните и общински училища в област Варна

Заповед №РД 06-1028/14.09.2018 г. за утвърждаване на прием след завършено основно образование по професия Фермер, специалност Земеделец във вечерна форма на обучение за учебната 2018/2019 година

График за информиране и консултиране на ученици и родители по организирането на дейностите по приемане на ученици в VIII клас

 • 10.04.2018 г. - 13.04.2018 г. - г-н. Величко Тодоров /0884 404 367/;
 • 16.04.2018 г. - 20.04.2018 г. - г-жа Диана Христова - ст. експерт по ПОО /0884 404 368/;
 • 23.04.2018 г. - 27.04.2018 г. - г-жа Йорданка Христова - ст. експерт по ОСО /0884 404 359/;
 • 30.04.2018 г. - 04.05.2018 г. - г-жа Марийка Александрова - ст.експерт по ОСО /0884 404 429/;
 • 07.05.2018 г. - 11.05.2018 г. - г-н Величко Тодоров /0884 404 367/;
 • 14.05.2018 г. - 18.05.2018 г. - г-жа Йорданка Христова - ст.експерт по ОСО /0884 404 359/;

 

12.07.2018 г.

Статистика за минимален и максимален бал от второ класиране

03.07.2018 г.

Статистика за минимален и максимален бал от първо класиране

27.06.2018 г.

Информация за кандидатстване след завършен VII клас за близнаци

14.06.2018 г.

Информация за учениците, завършил основно образование, които ще кандидатстват за учебната 2018/2019 година в държавните и общински училища от област Варна

Заявление за кандидатстване

08.06.2018 г.

Информация за приемането на учениците, завършили основно образование през учебната 2018/2018 г., за участие в класирането в VIII клас в неспециализираните училища от област Варна за учебната 2018/2019 г.

06.06.2018 г.

Статистика от изпитите по български език и математика в VII клас

04.06.2018 г.

Правила за запознаване на учениците с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература и математика

 

Заповед №РД06-485/04.05.2018 г. на началника на РУО - Варна за допълнение на заповед №РД06-338/29.03.2018 г. за утвърждаване на държавен план-прием в област Варна

Заповед №РД06-447/27.04.2018 г. на началника на РУО - Варна за допълнение на заповед №РД06-338/29.03.2018 г. за утвърждаване на държавен план-прием в област Варна

Информация за учениците, които ще се явяват на НВО

Заявление за изпит по проверка на способностите

Информация за изпит за проверка на способностите

23.04.2018 г.

Заявление на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

20.04.2018 г.

Информация относно реда за приемане на заявление на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен VII клас

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или средни училища

16.04.2018 г.

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания за приемане на ученици след завършен VII клас

12.04.2018 г.

Информация относно полагане на приемен изпит за проверка на способностите на територията на друга област

10.04.2018 г.

Информация относно полагане на приемен изпит за проверка на способностите на територията на друга област

 

Прием за учебната 2017/2018 г.

Заповед за утвърден държавен план прием след VII клас

 

Община, населено място, наименование на училището

Наименование на профила/специалността

Места

Заповед за попълване на свободни места

община Варна
гр. Варна
НГХНИ "К. Преславски"

Обществени науки - География и икономика - НЕи

1

 

община Варна
гр. Варна
ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"

Туристическа анимация - АЕр

1

Заповед

община Варна
гр. Варна
СУЕО "Ал. С. Пушкин"

Чужди езици - РЕ- НЕ

1

Заповед

община Варна
гр. Варна
СУ "Д. Дебелянов"

Предприемачески - АЕи

1

 

община Варна
гр. Варна
ГПЧЕ "Й. Екзарх"

Чужди езици - НЕи

1

 

община Варна
гр. Варна
ПГТ "Проф. д-р А. Златаров"

Туристическа анимация - АЕр

1

 

община Аксаково
гр. Аксаково
СУ 'Св. Кл. Охридски"

Търговия на едро и дребно - АЕр

1

 

община Варна
гр. Варна
ПГИ "Д-р И. Богоров"

Застрахователно и осигурително дело - АЕ

1

 

община Варна
гр. Варна
ПГТМД

Организация и технология на фризьорските услуги - АЕ

1

 

община Варна
гр. Варна
ПГЕ

Приложно програмиране - АЕр

1

 

община Варна
гр. Варна
ПТГ

Микропроцесорна техника - АЕр

1

 

община Варна
гр. Варна
ПГТМД

Организация и технология на козметичните услуги - АЕ

1

 

община Белослав
гр. Белослав
СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Природни науки - Б - АЕр

1

 

община Варна
гр. Варна
IV ЕГ"Фр. Жолио Кюри"

Чужди езици - ИсЕи - АЕ- БЕЛ - М

1

Заповед

община Варна
гр. Варна
ПГСАГ "Васил Левски"

Строителство и архитектура

1

Заповед

община Аврен
с. Синдел
СУ"Св.Св.Кирил и Методий"                  

Производство на кулинарни изделия и напитки - РЕ          

1

Заповед

община Аксаково            
гр. Игнатиево        
СУ"Св. Св.Кирил и Методий"

Производство на кулинарни изделия и напитки - АЕ

7

Заповед

община Белослав              
гр. Белослав                    
Професионална гимназия "Св.Димитър Солунски"

Корабостроене - АЕ

1

Заповед

община Бяла                      
гр. Бяла                        
Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм

Организация на обслужването в хотелиерството - РЕ

16

Заповед

община Варна                          
гр. Варна                                    
СУ "Неофит Бозвели"

Природни науки - Б - АЕр

6

 Заповед

община Варна                            
гр. Варна                                  
СУ "Гео Милев"

Чужди езици - РЕи

2

Заповед

община Варна                        
гр. Варна                                  
VII СУ "Найден Геров"

Софтуерни и хардуерни науки - АЕи

1

Заповед

община Варна                        
гр. Варна                                    
СУ "Димчо Дебелянов"

Предприемачески - АЕи

4

Заповед

община Варна                        
гр. Варна                                  
СУ "Пейо Яворов"

Софтуерни и хардуерни науки - АЕи

2

 Заповед

община Варна                        
гр. Варна                                  
СУ "Пейо Яворов"

Предприемачески - АЕи

18

 Заповед

община Варна                        
гр. Варна                            
Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх"

Чужди езици - АЕи - НЕ

1

 Заповед

община Варна                        
гр. Варна                            
Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх"

Чужди езици - ФЕи

1

 Заповед

община Варна                        
гр. Варна                          
СУ "Любен Каравелов"

Изобразително изкуство - АЕ

14

 

община Варна                      
гр. Варна                      
Професионална гимназия по химични и хранително вкусови технологии "Дм. Ив. Менделеев"

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки - АЕр

9

 Заповед

община Варна                      
гр. Варна                      
Професионална гимназия по химични и хранително вкусови технологии "Дм. Ив. Менделеев"

Очна оптика - НЕр

13

 Заповед

община Варна                      
гр. Варна                    
Професионална гимназия по текстил и моден дизайн

Моден дизайн - АЕ

2

 Заповед

Община Варна                      
гр. Варна                            
СУ "Елин Пелин"

Софтуерни и хардуерни науки - АЕр

8

 Заповед

Община Варна                      
гр. Варна                            
СУ "Елин Пелин"

Български танци - АЕ

4

 Заповед

община Варна                      
гр. Варна                      
СУЕО "Ал. С. Пушкин"

Чужди езици - АЕи - РЕ

1

 Заповед

община Варна                    
гр. Варна          
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“

Реставрация на стилни мебели и дограма - АЕр

1

 Заповед

община Варна                    
гр. Варна          
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“

Парково строителство и озеленяване - АЕр

7

 Заповед

община Варна                    
гр. Варна          
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“

Горско и ловно стопанство - АЕ

7

 Заповед

община Варна
гр. Варна
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“

Озеленяване и цветарство
/след завършен VII клас на помощно училище/

1

 Заповед

община Варна                    
гр. Варна          
Професионална гимназия по икономика   "Д-р Иван Богоров"

Банково дело - АЕр

1

Заповед

община Варна                    
гр. Варна          
Професионална гимназия по икономика   "Д-р Иван Богоров"

Икономическо информационно осигуряване - АЕр

1

Заповед

община Варна                    
гр. Варна
Национална гимназия по хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски"

Музика - АЕр

3

  Заповед

Община Варна                
гр. Варна                            
Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец"

Електрообзавеждане на кораби - АЕр

12

 Заповед

Община Варна                
гр. Варна                            
Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец"

Компютърна техника и технологии - АЕр

8

 Заповед

Община Варна                
гр. Варна                            
Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец"

Корабни машини и механизми - АЕр

2

 Заповед

Община Варна                
гр. Варна                            
Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец"

Корабоводене - морско - АЕр

1

 Заповед

община Варна
гр.Варна
Професионална гимназия по електротехника

Системно програмиране - АЕр

2

 Заповед

община Ветрино    
с.Ветрино                                
СУ "Христо Ботев"

Електронна търговия - АЕр

8

 

община Ветрино    
с.Ветрино                              
СУ "Христо Ботев"

Агроекология - АЕ

4

 

община Вълчи дол                    
с. Ст. Караджа                  
Професионална гимназия по земеделие и госко стопанство

Агроекология - РЕ

3

 Заповед

община Вълчи дол                  
гр. Вълчи дол                        
СУ "Васил Левски"

Обществени науки - Г - АЕ

9

 Заповед

община Вълчи дол                  
гр. Вълчи дол                        
СУ "Васил Левски"

Търговия на едро и дребно - РЕ

18

 Заповед

община Вълчи дол
с. Михалич
ОУ "Васил Левски"

Обществени науки - Г - АЕ

9

 Заповед

община Вълчи дол
с. Червенци
ОУ "Св. И. Рилски"

Обществени науки - Г - АЕ

17

 Заповед

община Девня                          
гр. Девня                        
СУ "Васил Левски"

Автоматизация на непрекъснати производства - АЕр

2

Заповед

община Долни чифлик          
гр. Долни чифлик            
Професионална гимназия по селско стопанство "Иван Вл. Мичурин"

Механизация на селското стопанство - РЕ

7

Заповед

община Долни чифлик          
гр. Долни чифлик            
Професионална гимназия по селско стопанство "Иван Вл. Мичурин"

Хотелиерство - РЕ

13

 Заповед

община Долни чифлик        
гр. Долни чифлик          
СУ "Васил Левски"

Икономическо развитие - Г - АЕ

4

Заповед

община Долни чифлик        
гр. Долни чифлик          
СУ "Васил Левски"

Природни науки - Б - АЕ

3

 Заповед

община Дългопол                      
с. Медовец                              
СУ "Назъм Хикмет"

Хуманитарни науки - БЕЛ - АЕ

15

 

община Дългопол                    
гр. Дългопол                            
СУ "Св. Кл. Охридски"

Обществени науки - Г -АЕ

6

 

община Дългопол                    
гр. Дългопол                            
СУ "Св. Кл. Охридски"

Природни науки - Б - АЕ

7

 

община Дългопол                  
гр. Дългопол                            
СУ "Св. Кл. Охридски"

Производство на кулинарни изделия и напитки - АЕ

8

 

община Дългопол
с. Цонево
ОУ "Христо Ботев"

Хуманитарни науки - БЕЛ - АЕ

5

 

община Провадия
гр. Провадия
СУ "Д. Благоев"

Физическо възпитание и спорт

8

Заповед

община Провадия                        
гр. Провадия                        
СУ "Д.Благоев"

Хуманитарни науки - БЕЛ - АЕи

1

Заповед

община Провадия                    
гр. Провадия                      
Професионална гимназия по селско стопанство "Земя"


Агроекология - АЕ

1

 Заповед

19.07.2017 г.

Статистика за минимални и максимални балове на трето класиране

 

10.07.2017 г.

Свободни места в профилирани и професионални паралелки, за ученици завършили VII клас

20.06.2017 г.

Информация за кандидатстване след завършено основно образование - VII клас за ученици с двама починали родители

Информация за кандидатстване след завършено основно образование - VII клас за близнаци

 

15.06.2017 г.

Списък на паралелките, за които ще се кандидатства след завършен VII клас

14.06.2017 г.

Заповед №РД06-688/13.06.2017 г. на началника на РУО - Варна, допълнение на заповед №РД06-241/10.03.2017 г. за утвърждаване на държавен план-прием в VIII клас в общинските обединени училища

Информация за учениците, които ще кандидатстват след завършен VII клас в професионални гимназии

Информация за учениците, които ще кандидатстват след VII клас, относно начина на изучаване на първия чужд език

 13.06.2017 г.

Информация за учениците, които ще кандидатстват по профил "Физическо възпитание и спорт" след завършен VII клас

Информация за учениците, които ще кандидатстват в държавните и общински училища след завършен VII клас от други региони

Статистика от изпитите за проверка на способностите

09.06.2017 г.

Информация за учениците, които ще кандидатстват за учебната 2017/2018 година в държавните и общински училища след завършено основно образование /VII клас/. Заявление

 08.06.2017 г.

Съобщение за учениците, насочени от Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от ЦНСТ и ученици, настанени в приемни семейства

Списък на учениците след завършено основно образование /VII клас/, по чл.99, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г.

07.06.2017 г.

Детайлна статистика от изпитите по български език и литература и математика

06.06.2017 г.

Статистика за успеваемост от изпити по български език и литература и математика

02.06.2017 г.

Информация за учениците, относно обявяване на резултатите от изпитите чрез тест по български език и литература и математика и проверка на способностите за учебната 2016/2017 година

 

Списък

на училищата, в които ще се приемат документи на ученици завършили VІІ клас през учебната 2016/2017 г. и училища по общини, учениците от които ще подават документи за класиране за учебната 2017/2018 година .

       № по ред

Училище, в което ще се приемат документи на ученици завършили VІІ клас през учебната 2016/2017 г.

Училища по общини, учениците от които ще подават документи за класиране за учебната 2017/2018 година в определените училища

1

СУ "Св.Климент Охридски", гр. Аксаково, община Аксаково

Община Аксаково

2

ОУ "Цар Симеон І", гр. Варна, община Варна

община Варна

3

ОУ "Добри Чинтулов", гр. Варна, община Варна

община Варна

4

VІІІ СУЕО "Ал. С. Пушкин", гр. Варна, община Варна

община Варна

5

СУ "Св. Климент Охридски", гр. Варна, община Варна

община Варна

6

СУ "Димчо Дебелянов", гр. Варна, община Варна

община Варна

7

СУ "Васил Левски", гр. Вълчи дол, община Вълчи дол

община Вълчи дол и община Суворово

8

СУ "Васил Левски", гр. Девня, община Девня

община Девня и община Белослав

9

СУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик, община Долни чифлик

община Долни чифлик, община Бяла и община Аврен

10

ІІ ОУ "Иван Вазов", гр. Провадия, община Продавия

община Провадия, община Ветрино и община Дългопол

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПИТИТЕ ЗА НВО VІІ КЛАС И ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

 

НВО VІІ клас

Национално външно оценяване І модул - продължителност

Допълнителен ІІ модул - продължителност

Специални образователни потребности

Български език и литература

60 мин. 

/не включва времето за съобщ. на изпитния вариант/

90 мин.

/не вкл. времето за технич. подготовка за започване на ІІ модул/

Удължаване с по 40 мин.за всеки от модулите

Математика

60 мин.          

/не включва времето за съобщ. на изпитния вариант/

90 мин.

/не вкл. времето за технич. подготовка за започване на ІІ модул/

Удължаване с по 40 мин.за всеки от модулите

 

Изпит по учебен предмет, за кандидатстване след завършен VII клас

вид на изпита

Продължителност

Изобразително изкуство

практически изпит

5 астрономически часа

Музика

устен и практически

не по-малко от десет минути за всеки кандидат

Физическо възпитание и спорт

Модул I

Модул II

за модул I - до 2 астрономически часа

за модул II - до 1 астрономически час

 

30.05.2017 г.

Правила за запознаване на учениците с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература и математика от положените приемни изпити за учебната 2017/2018 година; заявление

28.04.2017 г.

Заповед № РД06-452/28.04.2017 г. на началника на РУО - Варна за допълване на държавния план прием в VIII клас в общинските профилирани гимназии, професионални гимназии и средни училища

26.04.2017 г.

Информация за учениците, явяващи се на изпит за проверка на способностите за учебната 2017/2018 година в VII клас

24.04.2017 г.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ

Заявление за подаване на документи за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от ДОВДЛРГ

21.04.2017 г.

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалнисти за прием на ученици след завършен VII и VIII клас за учебната 2017/2018 година

10.04.2017 г.

Информация относно полагане на приемен изпит за проверка на способностите в друга област

03.04.2017 г.

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца. лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

 

Архив - прием за учебната 2016/2017 г.

 22.07.2016 г.

Освободени места в профилирани и професионални паралелки, за ученици завършили VII клас и издържали успешно български език и литература и математика:

 

Училище Профил/Специалност Интензивно изучаван чужд език Брой освободени места: Свободни места от: График
VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" Чуждоезиков италиански език 1 22.07.2016 г. График
СОУ "Гео Милев" Чуждоезиков английски език 2 21.07.2016 г. График
ПГИ "Д-р Иван Богоров" Бизнес администрация - 1 25.07.2016 г. График
ПГИ "Д-р Иван Богоров" Застрахователно и осигурително дело - 1 25.07.2016 г. График
VIII СОУПЧЕ "Ал.С.Пушкин" Чуждоезиков руски език 1 26.07.2016 г. График
ВТГ "Г.С.Раковски" Митническа и данъчна администрация немски език 1 27.07.2016 г. График
СОУ "Гео Милев" Чуждоезиков руски език 1 27.07.2016 г. График

 

21.07.2016 г.

Свободни места в профилирани и професионални паралелки, за ученици завършили VII клас и издържали успешно български език и литература и математика:

1. III ПМГ "Акад. Методий Попов" - гр. Варна - профил "Хуманитарен" с профилиращ предмет география и интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
2. IV ЕГ "Фр. Жолио-Кюри" - гр. Варна - профил "Чуждоезиков" с интензивно изучаван чужд език - френски език и втори чужд език английски език - 1 място;
3. VII СОУ "Найден Геров" - гр. Варна - профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информатика и интензивно изучаван чужд език - английски език - 7 места;
4. НГХНИ "Константин Преславски" - гр. Варна - профил "Хуманитарен" с профилиращ предмет история и интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
5. ПГЕ - гр. Варна - специалност Електрически инсталации с интензивно изучаван чужд език - немски език - 8 места;
6. ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна - специалност Бизнес-администрация с интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
7. ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна - специалност Електронна търговия с интензивно изучаван чужд език - английски език - 3 места;
8. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна - специалност Кетъринг с интензивно изучаван чужд език - испански език - 1 място;
9. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна - специалност Организация на хотелиерството с интензивно изучаван чужд език - френски език - 2 места;
10. ПТГ - гр. Варна - специалност Автомобилна мехатроника с интензивно изучаван чужд език -  английски език - 1 място;
11. ПТГ - гр. Варна - специалност Микропроцесорна техника с интензивно изучаван чужд език -  английски език - 2 места;
12. СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Варна - профил "Технологичен - предприемачество и бизнес" с интензивно изучаван чужд език - английски език - 2 места;
13. СОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Варна - профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информатика и интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
14. СОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Варна - профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информационни технологиии интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;
15. ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна - специалност Застрахователно и осигурително дело с интензивно изучаван чужд език - английски език - 1 място;

 

Статистика с минимални и максимални балове по паралелки от втори етап на класиране

 

Статистика с минимални и максимални балове по паралелки от първи етап на класиране

 

 

Във връзка с чл. 3, ал. 3 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища утвърждавам със заповед №РД06-755/20.06.2016 г. броя на местата за приемане в паралелките, в които са записани ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родитеска грижа и ученици, настанени в приемни семейства, както следва: заповед №РД06-755/20.06.2016 г.

Указание за приемане на ученици след завършен VII клас

Съобщение за учениците, насочени от Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства

 Списък на учениците след завършен VII клас, насочени от Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства

Заявления за класиране на първи етап (от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г.) ще се подават в следните училища:

 • ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0300001 до 0300628;
 • ОУ "Цар Симеон I" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0300630 до 0301209, както и ученици от други региони;
 • СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0301210 до 0301811;
 • VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0301812 до 0302724;
 • СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Варна - ученици с входящи номера от 0302728 до 0303629.
 • Заявление за първи (трети) етап на класиране

 

Полагане на изпити за проверка на способностите по музика и изобразително изкуство

Правила за запознаване на учениците с проверените изпитни работи по БЕЛ и математика от положените приемни изпити за учебната 2016/2017 г.

Информация за учениците, които ще се явяват на национално външно оценяване VII клас учебната 2016/2017 г.

Информация за учениците, които ще се явяват на приемен изпит по изобразително изкуство и музика, след завършен VII клас- през учебната 2016/2017 г.

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен 7 клас и основно образование за учебната 2016/2017 година в област Варна

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ;

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки, непрофилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и ученици настанени в приемни семейства.

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитанир на деца, лишени от родителска грижа, и ученици настанени в приемни семейства

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища, утвърден със Заповед № РД 09-353/25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката и съгласуван на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 49, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

Информация относно полагането на изпит за проверка на способностите в друга област

Заповед № РД 09-357 от 25.03.2016 г.  на министъра на образованието и науката, с която са определени организацията на дейностите по  приемане на ученици за учебната 2016/2017  година (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 4 и Приложение № 5) и  образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2016/2017 година (Приложение № 3).

Заповед № РД06-285/08.03.2016 г. на началника на РИО - Варна, относно държавен план-прием за учебната 2016/2017 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища. за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.

Примерен тест за национално външнооценяване по български език и литература - VII клас, 2015/2016 учебна година. Отговори на примерен тест - български език и литература.

Примерен тест за национално външно оценяване по химия и опазване на околната среда - VII клас , 2015/2016 учебна година. Отговори на примерен тест - химия и опазване на околната среда - VII клас .

Примерен тест за национално външнооценяване по немски език - VII клас, 2015/2016 учебна година. Отговори на примерен тест - немски език - VII клас.

Примерен тест за национално външнооценяване по математика - VII клас, 2015/2016 учебна година. Отговори на примерен тест - математика - VII клас.

Примерен тест за национално външнооценяване по български език и литература - VII клас, 2015/2016 учебна година. - Отговори на примерен тест български език и литература - VII клас.

Примерен тест за национално външнооценяване по Човекът и природата - VII клас, 2015/2016 учебна година. - Отговори на примерен тест - Човекът и природата - VII клас.

Примерен тест за национално външнооценяване по География и икономика - VII клас, 2015/2016 учебна година. - Отговори на примерен тест - География и икономика - VII клас .

Примерен тест за национално външнооценяване по История и цивилизация- VII клас, 2015/2016 учебна година. - Отговори на примерен тест - История и цивилизация - VII клас .

Заповед № РД09-91/29.01.2016 г. на МОН за утвърждаване на:

 

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2015/2016 година

Наредба № 11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА 

Архив "Прием за учебната 2015/2016 г."

 17.07.2015 г.

Бал на класираните на трети етап на приема след завършен VII клас.

16.07.2015 г.

Резултатите от трето класиране на кандидатстващите след 7 клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg, както и в следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"

02.07.2015 г.

Резултатите от второ класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg, както и в следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин";

25.06.2015 г.

Статистика за минимален и максимален бал след първо класиране.

  Резултатите от първо класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg, както и в следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"

 Съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба 11 за приемане на ученици в държавни и общински училища, държавен прием няма да се извършва за следните специалности, поради недостатъчен брой класирани:

 • ПТГ - Лазерна и оптична техника;
 • ПТГ - Експлоатация на автомобилния транспорт;
 • ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" - Технология на хомеопатичните и фитопродукти;
 • ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" - Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки;
 • ПГСАГ "В. Левски" - Недвижими имоти;
 • ПГСАГ "В. Левски" - Геодезия;
 • ПГТМД - Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил;
 • ПГТМД - Организация и технология на козметичните услуги;
 • ПГТМД - Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност;
 • ПГГСД "Н. Хайтов" - Горско стопанство;
 • ПГГСД "Н. Хайтов" - Реставрация на стилни мебели и дограма;
 • ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Електрообзавеждане на кораби;
 • ПГЕ - Оптически комуникационни системи.

08.06.2015 г.

 Резултати от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство в 7 клас

 04.06.2015 г.

 Днес 04.06.2015 г. на изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство в 7 клас от 86 заявили ученици се явиха 67.

 03.06.2015 г.

Резултатите от НВО по БЕЛ и по математика ще бъдат обявени на хартиен носител и разлепени в сградите на следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"

По ЕГН и входящ номер резултатите могат да бъдат проверени на http://7klas.mon.bg/ 

29.05.2015 г.

Изпитът по проверка на способностите по изобразително изкуство в 7 клас ще се проведе на 04.06.2015 г. от 10.00 часа в НГХНИ "К. Преславски" - Варна.

 

Свободни места за ученици в профилирани и професионални паралелки след завършен VII клас и успешно положени изпити по български език и литература и математика: 

1. Профил "Природоматематически" - с профилиращ предмет биология и здравно образование и интензивно изучаване на немски език в III ПМГ "Акад. М. Попов" - гр. Варна - 1 място. Нова заповед - промяна

2. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език френски език в ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - гр. Варна - 1 място. 

3. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на италиански език в VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна - 1 място. 

4. Специалност "Компютърна техника и технологии" - с интензивно изучаване на английски език в ПТГ - гр. Варна - 1 място. 

5. Специалност "Микропроцесорна техника" - с интензивно изучаване на английски език в ПТГ - гр. Варна - 2 места. 

6. Специалност "Автомобилна мехатроника" - с интензивно изучаване на английски език в ПТГ - гр. Варна - 4 места. 

7. Специалност "Медицинска техника" - с интензивно изучаване на английски език в ПТГ - гр. Варна - 11 места. 

8. Специалност "Организация на обслужването в хотелиерството" - с интензивно изучаване на немски език в ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна - 1 място. 

9. Специалност "Електронна търговия" - с интензивно изучаване на английски език в СОУ "Христо Ботев" - с. Ветрино - 2 места. 

10. Специалност "Агроекология" - с интензивно изучаване на английски език в СОУ "Христо Ботев" - с. Ветрино - 4 места. 

11. Профил "Природоматематически" с профилиращ предмет информационни технологии с интензивно изучаване на английски език в VII СОУ "Найден Геров" - гр. Варна - 3 места. 

12. Профил "Технологичен - предприемачество и бизнес" - с интензивно изучаване на английски език в VII СОУ "Найден Геров" - гр. Варна - 12 места.

13. Профил "Изкуства - изобразително изкуство" - с интензивно изучаване на английски език в НГХНИ "К. Преславски" - гр. Варна - 5 места.

14. Специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" - с интензивно изучаване на английски език в ПГТМД - гр. Варна - 12 места.

15. Специалност "Корабоводене" - с интензивно изучаване на английски език във ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - гр. Варна - 15 места.

16. Профил "Технологичен - предприемачество и бизнес" - с интензивно изучаване на английски език в СОУ "Димитър Благоев" - гр.Провадия - 8 места. 

17. Профил "Природоматематически"- информационни технологии с интензивно изучаване на английски език в СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Варна - 4 места

18. Специалност "Бизнес-администрация" - с интензивно изучаване на английски език в ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна - 1 място

19. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на френски език в ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - гр. Варна - 1 място

20. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на френски език с втори чужд език английски език в IV ЕГ "Фр. Ж. Кюри" - гр. Варна - 1 място 

21. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на немски език VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна - 1 място

22. Профил "Природоматематически" - биология с интензивно изучаване на френски език в III ПМГ "Акад. М. Попов" - гр. Варна - 1 място

23. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на италиански език VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна - 1 място

24. Профил "Чуждоезиков" - с интензивно изучаване на руски език в VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна - 1 място

25. Специалност "Банково дело" - с интензивно изучаване на английски език в ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна - 1 място

 • Заявления за класиране на първи етап ще се подават в следните училища:Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране - прием след 7 клас
  • ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 030001 до 0300657;
  • III ПМГ "Акад. М. Попов" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0300659 до 0301274;
  • Професионална техническа гимназия - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0301275 до 0301941;
  • VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0301942 до 0302887;
  • ОУ "Цар Симеон I" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0302888 до 0303806, както и ученици от други региони.
 • Правила за запознаване на учениците с проверените изпитни работи по БЕЛ и математика от положените приемни изпити за учебната 2015/2016 г.
 • Информация за учениците, които ще кандидатстват през учебната 2015/2016 година в държавните и общински училища след завършен VII клас
 • Информация за приема на близнаци
 • Информация за приема на деца с двама починали родители
 • Информация за приемане на чужденци
 • Информация за учениците, които ще се явяват на приемен изпит по изобразително изкуство, след завършен VII клас.
 • Информация за учениците, които ще се явяват на Национално външно оценяване VII клас.
 • Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства
 • Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен 7 клас и основно образование за учебната 2014/2015 година в област Варна
 • Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ;
 • Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки, непрофилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование.
 • Информация за учениците, кандидатстващи след VII клас за специалностите "Корабоводене-морско" и "Електрообзавеждане на кораба" във ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - гр. Варна

 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища, утвърден със Заповед № РД 09-388/30.03.2015 г. на министъра на образованието и науката и съгласуван на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 49, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

Заповед № РД-09-144/27.03.2015 г. за утвърждаване на Държавния план - прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2015 - 2016 г. и приложения

Заповед № РД 09-387 от 30.03.2014 г. на министъра на образованието и науката, с която са определени организацията на дейностите по  приемане на ученици за учебната 2015/2016  година (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 4 и Приложение № 5) и  образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2015/2016 година (Приложение № 3).

Информация относно полагане на приемен изпит на територията на друга област.

Заповед № РД06-355/31.03.2015 г. относно държавен план-прием за учебната 2015/2016 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища. за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.

Заповед № РД09-1361/29.08.2014 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 година

Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г.за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

 

Архив "Прием за учебната 2014/2015 г."

Заповед № РД06-297/05.03.2014 г. относно държавен план-прием за учебната 2014-2015 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища, за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.

Заповед №РД09-475/28.03.2014 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаването на държавния план-прием за държавните и общинските професионални гимназии, професионалните училища и паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища през учебната 2014/2015 година.

Таблица с държавния план-прием за държавните и общинските професионални гимназии, професионалните училища и паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища през учебната 2014/2015 година.

Заповед № РД09-1132/04.09.2013 г.за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2014/2015 година

 Заповед №РД06-824/20.06.2014 г. за утвърждаване на броя на записаните ученици с хронични заболявания по професии, профили, училища и класове.

 

 

Архив за учебната 2013/2014 г.

04.07.2013 г.Минимален и максимален бал по паралелки – второ класиране.

27.06.2013 г. Минимален и максимален бал по паралелки – първо класиране

07.06.2013 г. Статистика на успеваемостта по БЕЛ- съкратена и БЕЛ – подробна

07.06.2013 г. Статистика на успеваемостта по математика- съкратена и математика – подробна

07.06.2013 г. Статистика на успеваемостта по БЕЛ и математика – общо – съкратена и БЕЛ и математика – общо – подробна

Заповед № РД09-272/08.03.2013 г. относно организацията на дейностите по приемане на ученици за учебната 2013/2014 г. и утвърдените образци на документи

Заповед РД 06-191/08.03.2013 г. относно държавен план-прием за учебната 2013-2014 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища, за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.

Заповед РД 09-1350/31.08.2012 г. относно провеждане на национално външно оценяване

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева