Прием след VIII клас

Прием за учебната 2017/2018 г.

 

Утвърден държавен план-прием след завършен VIII клас

Освободени места след трети етап на класиране за ученици, завършили VIII клас:

- ПГСС "Земя" - Провадия - Монтьор на транспортна техника - 4 места
- ПТГ - Варна - Компютърна графика - 1 място
- ПГЕ - Варна- Електрически инсталации- 1 място
- ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" - Варна - Производство на кулинарни изделия и напитки - 1 място.

 26.07.2017 г.

Свободни места след трети етап на класиране за ученици, завършили VIII клас

18.07.2017 г.

Свободни места след втори етап на класиране за ученици, завършили VIII клас

10.07.2017 г.

Свободни места след първи етап на класиране за ученици, завършили VIII клас

20.06.2017 г.

Информация за кандидатстване след завършено основно образование - VII клас за ученици с двама починали родители

Информация за кандидатстване след завършено основно образование - VII клас за близнаци

08.06.2017 г.

Съобщение за учениците, насочени от Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от ЦНСТ и ученици, настанени в приемни семейства

Списък на учениците след завършено основно образование /VIII клас/, по чл.99, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г.

 

24.04.2017 г.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ

Заявление за подаване на документи за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от ДОВДЛРГ

21.04.2017 г.

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалнисти за прием на ученици след завършен VII и VIII клас за учебната 2017/2018 година

10.04.2017 г.

Информация относно полагане на приемен изпит за проверка на способностите в друга област

03.04.2017 г.

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца. лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

 

 

Архив - прием за учебната 2016/2017 г.

Свободни места за ученици след трети етап на класиране след завършено основно образование в професионални гимназии и СОУ и в паралелки с придобиване на професионална квалификация след завършен VI и VII клас.

 Съобщение за учениците, насочени от Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства

Списък на учениците след завършено основно образование, насочени от Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен 7 клас и основно образование за учебната 2016/2017 година в област Варна

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ;

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки, непрофилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и ученици настанени в приемни семейства.

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитанир на деца, лишени от родителска грижа, и ученици настанени в приемни семейства

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища, утвърден със Заповед № РД 09-353/25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката и съгласуван на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 49, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

Заповед № РД06-285/08.03.2016 г. на началника на РИО - Варна относно държавен план-прием за учебната 2016/2017 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища. за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.  

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2015/2016 година

 Архив "Прием за учебната 2015/2016 г."

Заповед № РД 06-968/11.09.2015 г. - утвърден държавен план-прием след завършен VI, VII и VIII клас

  • Свободни места за ученици след трети етап на класиране след завършено основно образование в професионални гимназии и СОУ и в паралелки с придобиване на професионална квалификация след завършен VI и VII клас.
  • Информация за приема на деца с двама починали родители
  • Информация за приемане на чужденци
  • Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства
  • Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен 7 клас и основно образование за учебната 2014/2015 година в област Варна
  • Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ;
  • Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки, непрофилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища, утвърден със Заповед № РД 09-388/30.03.2015 г. на министъра на образованието и науката и съгласуван на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 49, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

Заповед № РД06-355/31.03.2015 г. относно държавен план-прием за учебната 2015/2016 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища. за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства 

Заповед № РД09-1361/29.08.2014 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 година

Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г.за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

 

Архив "Прием за учебната 2014/2015 г."

 

Прием за учебната 2013/2014

27.07.2013 г.Свободни места за ученици след трети етап на класиране след завършено основно образование в професионални гимназии и СОУ и в паралелки с придобиване на професионална квалификация след завършен VI и VII клас.

28.06.2013 г.Информация за прием след VIII клас

Прием в профилирани гимназии и СОУ след завършено основно образование през учебната 2013/2014 година

Прием в професионалните гимназии на територията на област Варна след завършен 7 и 8 клас за учебната 2013/2014 година

Заповед № РД09-272/08.03.2013 г. относно организацията на дейностите по приемане на ученици за учебната 2013/2014 г. и утвърдените образци на документи

Заповед РД 06-191/08.03.2013 г. относно държавен план-прием за учебната 2013-2014 година на общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища, за непрофилираните паралелки в гимназии и средни общообразователни училища в област Варна.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова