baner rio 1

Квалификация

10.05.2022 г.

Справка за Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - за педагогически специалисти, възпитаници на университета:
https://forms.gle/XnUxVfTG5dmJUPQP8
Срок за подаване на информацията - 10 юни 2022г.

19.04.2022 г.

VI Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“, 14-15 април 2022г.
Участници от област Варна:

Училища:
1.    От иновативно училище, през СТЕМ център до референтно училище на GOOGLE или смисленото използване на технологии в класната стая  - ПГКМКС Варна;
2.    Представяне на дейността на клуб Учителско лидерство (Активно учителство) - Снежана Пометкова от СУ „Гео Милев“, гр. Варна;
3.    Идеен проект „Училище на 21 век“ - STEM педагогическа практика – екип на ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна;
4.    Процес на формиране и развитие на дигиталните компетентности – екип от ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна

Детски градини:
1.    Светът на децата с LEGO® Education в зала по Психомоторика – екип от ДГ № 33 „Делфинче“, гр. Варна;
2.    Национална програма „По-здрави деца“ за изграждане на личностна компетентност у децата от предучилищна възраст – Нина Ненчева от ДГ „Детелина“, гр. Дългопол;
3.    „Детска екоработилница“- работа с деца, учители и родители - Галина Попова и Благовеста Енчева от ДГ №42 „Българче“, гр. Варна;
4.    Креативност в предаването и съхраняването на българската традиция в детската градина – екип на ДГ № 34 „Лястовичка“, гр. Варна;
5.    От сътрудничество с родители и общественост към повишаване мотивацията за учене и ефективността на образователния процес – Галина Димиева от ДГ № 14 „Дружба“, гр. Варна;

 

30.03.2022 г.

VI Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“, 14-15 април 2022г.

Педагогическите специалисти, желаещи да са слушатели на Кръглата маса, могат да се регистрират на долупосочения електронен формуляр до 31 март 2022 г. Поради ограничените технически възможности на връзката, няма да може да се включат повече от 150-160 слушатели. На подадените е-мейли от желаещите ще бъде изпратен код за достъп.
https://forms.gle/ghvyRnQAZ22DPMr27

Списък участници от Област Варна

21.10.2021 г.

Изследването PISA (Programme for International Student Assessment) – Програмата за международно оценяване на учениците, оценява 15 годишните ученици в три области: функционална грамотност при четене, математика и природни науки и се провежда през три години, като всеки път една от трите области е основна за изследването. Следващият цикъл трябваше да се проведе през 2021 г. с основна област математиката, но заради Covid-19 основното изследване ще се проведе през 2022 година.
Обученията се организират в събота и неделя като в програмата са предвидени 12 академични часа, които се провеждат от разстояние в електронна среда и са разпределени по преценка на лекторите и 4 часа – неприсъствено, самостоятелно обучение. Всеки учител, който е присъствал на обученията и е изпълнил заданията на лекторите, ще получи удостоверение с 1 квалификационен кредит.
Информация за датите и за регистрация е публикувана на интернет страницата на ЦОПУО (copuo.bg) в раздел дейности – обучения. http://copuo.bg/page.php?c=13&d=200

04.10.2021 г.

Справка за педагогически специалисти, на които са възложени отговорности по координиране на институционалната квалификационна дейност: https://forms.gle/YP1gfJKcFPwTJU147
Срок за попълване - 11.10.2021г.

01.10.2021 г.

Проучване на потребности от квалификация на новоназначени и/или млади педагогически специалисти за учебната 2021/2022 година -https://forms.gle/AVMw5Ch4zUGtZRd29
Срок за попълване - 8 октомври 2021г.

02.07.2021 г.

Анкета за установяване на личната потребност от квалификация на педагогическите специалисти (вкл. директори) от Област Варна за учебната 2021/2022 година. Анкетата е доброволна и неанонимна. Ще бъде достъпна до 22.08.2021г. на адрес https://forms.gle/x7oDRiCKZN1RhG6N8

Анкета за установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2020/2021 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2021/2022 година – насочена е към директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Анкетата е задължителна. Ще бъде достъпна до 22.08.2021г. на адрес https://forms.gle/nQcemDeYy7VfLRJeA

 

16.06.2021 г.

praktiki 16062021 2

13.04.2021 г.

 Пета кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“, 13-15.04.2021г.

 1.„Учене с анимационни филми в начален етап (от визуализация към интеракция)“ – Зорница Йорданова, Средно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково линк: https://bit.ly/3271P4V
2. „Примерна методика по метода на обърнатата класна стая за успешно обучение в електронна среда“ – инж. Георги Георгиев, Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“, гр. Варна
3. „Иновации в обучението по БЕЛ за ученици със затруднения чрез интегриране на ресурси по компютърно моделиране“ – Искра Неделчева, Основно училище „Отец Паисий“, гр. Варна
4. „Учим, творим, успяваме – резултат от дуалната система на обучение“ – инж. Марийка Георгиева, Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“, гр. Варна
 5. „Училищният проект за фолклорна експедиция в Аспарухово като иновативен метод и ефективна преподавателска практика“ – Елеонора Николова, Адреяна Янкова, Мария Русева, Марияна Момчева-Колева, Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна
6. „Иновативни методи на преподаване ипредставяне на креативни преподавателски практики“ – Цветелина Георгиева, ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Варна
7. „Ние творим светове (училищен вестник „Профили“) – Радостина Иванова и Дарена Маринова, Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна
8. „Литература и история - добра иновативна практика" - Ваня Симеонова и Еми Петрова,  Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна

Линк за теми от 2 до 8: https://drive.google.com/drive/folders/1knxUA37Vgn2TMugCLp1XRPC8Bsfr9gs8?usp=sharing

 17.03.2021 г.

Национална програма "Мотивирани учители" 2021г. - процедура и образци на документи, касаещи модул 2 „Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по...“ и „ресурсен учител“ от заети в системата учители“

Процедура за подбор по НП "Мотивирани учители" 2021

Заявление

Договор

06.10.2020 г.

Справка за педагогически специалисти, на които са възложени отговорности по координиране на институционалната квалификационна дейност: https://forms.gle/4nwGc8o64es3BhDeA
Срок за попълване - 14 октомври 2020г.

24.09.2020 г.

Проучване на потребности от квалификация на новоназначени и/или млади педагогически специалицти за учебната 2020/2021 година

21.07.2020 г.

Анкета за установяване на личната потребност от квалификация на педагогическите специалисти (вкл. директори) от Област Варна за учебната 2020/2021 година. Анкетата е доброволна и неанонимна. Ще бъде достъпна до 31.08.2020г.

Анкета за установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2019/2020 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2020/2021 година – насочена е към директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Анкетата е задължителна. Ще бъде достъпна до 31.08.2020г.

13.07.2020 г.

Оптимизиране на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

01.07.2020 г.

Заповед № РД09-1397/30.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, относно провеждане на обучения и квалификации на педагогически специалисти, съобразено с мерките, определени в заповедите на министъра на здравеопазването.

12.06.2020 г.

Процедура по НП Модул 2 "Мотивирани учители" 2020

Национална програма "Мотивирани учители"

Заявление

Договор

18.09.2019 г.

Справка за главни учители или други длъжноснти лица, на които са възложени отговорности по организиране и провеждане на институционалната квалификационна дейност: https://forms.gle/KG2vEL1eYtcUouzz6 

Проучване за потребностите от квалификация на новоназначени и/или с малък опит педагогически специалисти:  https://forms.gle/PUN2sW9WUmYZcu7w5

18.07.2019 г.

Обява за семинар-обучение, свързано с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд   Вашем“ в   Йерусалим, в периода 01-08 септември 2019 г.  - срок за подаване на документи в МОН - 19 юли 2019г.

 
 
2. Обява - обща информация за изискванията за участие
 
3. Справка за учителя - образец
 
4. Заявление за участие - образец

 

26.06.2019 г.

Заявление за признаване на квалификационни кредити

21.06.2019 г.

Справка за планирани и разходвани средства за квалификация за периода от 01.01.2019г.  до 31.05.2019г. 

14.06.2019 г.

Анкета за установяване на личната потребност от квалификация на педагогическите специалисти (вкл. директори) от Област Варна за учебната 2019/2020 година. Анкетата е доброволна и неанонимна. Ще бъде достъпна до 31.08.2019г. на  адрес            https://forms.gle/4smFEbZqmYJDZpPq8

Анкета за установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2018/2019 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2019/2020 година – насочена е към директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Анкетата е задължителна. Ще бъде достъпна до 31.08.2019г. на адрес https://forms.gle/Sb2fjhArs31U3u9AA 

 

 

29.05.2019 г.

Покана за включване в обучение в ЦЕРН по Национална програма "Квалификация" 2019г. на учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“:

1. Покана с указания

2. Образец на заявление

3. Образец на справка

Документи се подават в срок до 14 юни 2019г. в Министерство на образованието и науката, гр. София.

Мобилност на училищни екипи по НП „Квалификация“ 2018г.

07.12.2018 г.

ОУ "Христо Смирненски", с. Грозьово - училищен екип участва в мобилност за посещение на кабинет по медиация в СУ "Иван Вазов", гр. Нова Загора, обл. Сливен, където взе участие в дискусия на тема "Медиацията в училище". Ученици от училището, които преминаха обучение за медиатори, участваха в организираното от РЪО Варна и Институт Итера състезание по медиация, за което получиха грамоти, а на ОУ "Христо Смирненески" бе връчен сертификат. Повече информация на сайта на училището.

 06.12.2018 г.

ОУ „Отец Паисий“, гр. Варна – с решение на педагогическия съвет на училището от 03.12.2018г. са приети следните решения: обучение на учителите в рамките на вътрешната квалификация за използване на сайтове за генериране на упражнения и образователни игри по всички учебни предмети; обучение на ученици (в рамките на дейността на ученическия съвет) за медиатори в конфликтни ситуации и разширяване на дейностите в „Училище за родители“ – допълнителни мероприятия, беседи и симулации на конфликтни ситуации; изследване на възможностите (налична база и финансов ресурс) за изграждане на училищно радио с достъп до всички класни стаи и кабинети. Допълнителна информация е публикувана на сайта на училището.

29.11.2018 г.

VII СУ „Найден Геров“, гр. Варна – с решение на педагогическия съвет на училището от 27.11.2018г. е прието предложението на училищния екип практиката „Споделена класна стая“ да бъде пренесена и доразвита на терена на „Училището в облака“. Допълнителна информация е публикувана на 28 ноември 2018г. на сайта на училището.

27.11.2018 г.

ОУ „Иван Вазов“, с. Любен Каравелово – с решение на педагогически съвет на училището от 16.11.2018г. е прието предложението на училищния екип да се открие кабинет по училищна медиация, в който да се оказва помощ и подкрепа при разрешаването на възникнали конфликти. Допълнителна информация е публикувана на сайта на училището.

13.11.2018 г.

ПГХРТ „Цар Симеон Велики“, гр. Провадия – след участието на създадения училищен екип в мобилност по НП „Квалификация“ ученици, преминали обучение за медиатори, заемат призови места при участието си в първото в света състезание по медиация между ученици, организирано от Институт Итера. Повече информация на сайта на училището.

19.10.2018 г.

Информация за главни учители или други педагогически специалисти, определени да координират квалификационната дейност на институционално ниво

17.10.2018 г.

Проучване за потребности от квалификация на новоназначени и/или млади педагогически специалисти

16.10.2018 г.

Оценка на въздействието на Националната квалификационна рамка на Република България

Въпросник за оценяване въздействието на Национална квалификационна рамка на Република България 

Национална квалификационна рамка на Република България (2012г.)

Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот

 

 

10.07.2018 г. 

•  Анкета за установяване на личната потребност от квалификация на педагогическите специалисти (вкл. директори) от Област Варна за учебната 2018/2019 година. Анкетата е доброволна и неанонимна. Ще бъде достъпна до 31.08.2018г. на адрес https://goo.gl/forms/5PO4ZjA9U28JEFqG2

•  Анкета за установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2017/2018 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2017/2018 година. Анкетата е задължителна и се попълва от директора. Ще бъде достъпна до 31.08.2018г. на адрес https://goo.gl/forms/rct0zO2u64uRVflB2

18.01.2018 г.

В изпълнение на чл. 222, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) със заповед № РД 06-1100/16.10.2016г. на началника на РУО Варна е определена комисия за признаване на квалификационни кредити на педагогически специалисти след повишаване на квалификацията им в страната, в друга държава членка или трета държава, проведено от организации извън посочените в чл. 43, ал. 2 от Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти в организации извън посочените в чл. 43, ал. 2 от Наредба 12/2016г. в друга държава членка или трета държава може да се извършва от международни научни организации, неправителствени организации или от чуждестранни висши училища, разкрити в съответствие със законодателството на другата държава, въз основа на сключени междуправителствени спогодби, международни договори, по които Република България е страна, или в изпълнение на международни програми и проекти.

Признаването е приравняване на броя академични часове за допълнително придобита квалификация по компетентности от професионалния профил на педагогическия специалист към квалификационни кредити по чл. 49, ал. 3 от цитираната наредба, като се спазва изискването, че един квалификационен кредит се присъжда за:

 1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени;
 2. подготовка, представяне и публикуване на доклад на научна или научно-методическа конференция;
 3. научна или научна-методическа публикация в специализирано издание.

Съгласно чл. 51, ал. 1 от Наредба 12/2016г. педагогически специалист, който желае признаване на повишаване на квалификацията чрез проведено обучение или участие в друга форма за повишаване на квалификацията по чл. 47, т. 1, 2 и 6 (курсове, семинари, конференции, конкурси и др.), подава заявление по образец до началника на Регионално управление на образованието, към което прилага:

1. копие от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, включително и по международни и национални програми, от които е видно съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участието му в семинар, конференция или друга форма с доклад, съобщение, презентация;

2. копие от документ за самоличност;

3. препис-извлечение от трудовата книжка (или служебна бележка), удостоверяващо заеманата длъжност от педагогически специалист към датата на подаване на заявлението.

Комисията препоръчва:

 • За признаване на квалификационен кредит за участие в обучение да се представят удостоверение или сертификат за участие и програма на обучението.
 • За признаване на квалификационен кредит за публикация в периодично специализирано научно или научно-методическо издание да се представят копия на титулна страница на изданието, на страницата със съдържание на изданието и на страниците с публикацията.
 • За признаване на квалификационен кредит за участие с доклад в научна или научно-методическа конференция да се представят удостоверение или сертификат за изнесен доклад на тема…, програма на конференцията и копие на доклада. Началникът на РУО няма правомощия да признава квалификационен кредит за присъствие на конференция.
 • За признаване на квалификационен кредит за участие в конкурс за педагогически специалисти да се представя удостоверение или сертификат за участие в конкурс, документ за присъдена награда (ако има) и информация за статута на конкурса.

Заявления за признаване на повишаване на квалификацията се подават от педагогическия специалист в деловодството на РУО Варна от 1во до 10то число на месеците февруари и юли. Заедно с представените копия на документи, задължително се носят и оригиналите - за сверяване. При необходимост комисията изисква представяне на допълнителни документи.

Документите за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга държава членка или в трета държава, се представят в легализиран и заверен превод на български език от заклет преводач съгласно чл. 51, ал. 6 и ал. 7 от Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Списък на заклетите преводачи е публикуван на интернет страницата на Министерство на външните работи>>Консулски услуги.

Комисията разглежда на заседание постъпилите заявления и в тримесечен срок изготвя доклад с предложение до началника на регионалното управление на образованието за признаване или за отказ за признаване. При положително становище се издава удостоверение за признаване на квалификационен кредит, а при отказ комисията подготвя писмо с мотиви и го изпраща на педагогическия специалист.

Началникът на регионалното управление на образованието отказва признаване, когато:

1. придобитата квалификация не е свързана с компетентности, ориентирани към професионалния профил на съответния педагогически специалист;

2. не може да се докаже легитимността на организацията, провела повишаването на квалификацията.

Отказ от признаване се дава и в случаите, когато представените документи не отговарят на горепосочените изисквания, например: не съдържат достатъчно информация за съдържанието и продължителността, публикациите не са в периодично специализирано научно или научно-методическо издание, липсва заверен и легализиран превод на документ на чужд език.

Съгласно чл. 222, ал. 5 във връзка с чл. 222, ал. 1 от ЗПУО, началникът на РУО няма правомощия да признава квалификационни кредити за обучения, проведени с преподаватели от български висши училища, научни организации и специализирани обслужващи звена – посочените институции са длъжни да издадат удостоверение, в което са вписани присъдените квалификационни кредити.

Няма нормативно основание за признаване на квалификационен кредит за придобита ПКС – в този случай педагогическият специалист получава друг вид документ, издаден от департамент на висше училище.

Във връзка с предстоящия първи период за 2018г. за подаване на заявления от педагогически специалисти следва да предприемете действия по запознаването на педагогическия персонал с настоящата информация.

Приложение:

 1. Образец на заявление – Приложение № 16 към чл. 51, ал. 1 от Наредба 12/2016г.

21.12.2017 г.

Писмо №9107-316/15.12.2017 г. на МОН за използване на средствата за квалификация

20.12.2017 г.

Писмо №9105-428/18.12.2017 г. на МОН за заплащане на възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен

15.11.2017 г.

Национално проучване сред педагогически специалисти, провеждано от ДИУУ към Софийски университет "Св. Кл. Охридски" по НП "Квалификация" 2017
Важно: По молба на директора на ДИУУ проф. д-р Пенкова, Ви информирам, че е съкратен срокът за попълване на анкетите, които ще бъдат отворени за отговори до 21.11.2017 г.

08.11.2017 г.

Проучване на Регионално управление на образованието - Варна за нуждите от кадри за обезпечаване на образователно-възпитателния процес

26.10.2017 г.

Проучване за потребности от квалификация на новоназначени и/или млади педагогически специалисти

31.08.2017 г.

ПОКАНА за подбор на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника” и „Информатика” и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка за участие в Националната учителска програма в ЦЕРН – Женева в периода 14 – 22 октомври 2017 г.

21.08.2017 г. 

Обучения по НП "Квалификация", мярка V:

26.07.2017 г.

Aнкетна карта за учители в началeн етап на основна образователна степен, работещи в мултикултурна среда

10.07.2017 г.

Обучение по НП "Квалификация" 2017 г. свързано с историята на Холокоста

 

10.06.2017 г.

 

 

 • Анкета за установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2016/2017 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2017/2018 година. Попълва се от директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Анкетата е задължителна. Ще бъде достъпна до 10.07.2017г. - https://goo.gl/forms/SNOYb5x8SEAQmzU13
 • Анкета за установяване на личната потребност от квалификация на педагогическите специалисти (вкл. директори) от Област Варна за учебната 2017/2018 година. Анкетата е доброволна и неанонимна. Ще бъде достъпна до 10.07.2017г. - https://goo.gl/forms/ulAEKDnDDCHywBKv1

 

06.06.2017 г.

Предстоящо обучение в ЦЕРН

31.05.2017 г.

Презентация от работни срещи с главни учители и председатели на комисии за квалификационна дейност - 30 май 2017г.

03.04.2017 г.

РУО - Варна благодари на участниците в семинар "Нова епоха на мислене. Организационна култура и статус на съвременния директор" за сериозното и отговорно отношение към квалификацията и информира всички директори за получената висока оценка за групата и за РУО от лектора проф. Красимир Петров.

31.01.2017 г.

Нов Департамент за квалификация и професионално развитиена педагогическите специалисти към ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив - квалификационни форми

 

18.01.2017 г.

 

Признаване на квалификационни кредити на педагогически специалисти от Началника на РУО - Варна - заявления се приемат до 10.02.2017 г. (включително) в деловодството

 

 

11.01.2017 г.

Курсове за допълнителна квалификация в ДИКПО

21.12.2016 г.

Зимна педагогическа академиня 2017 г.

02.12.2016 г.

През октомври 2016 г. Институтът по публична администрация проведе в повече от 60 централни и териториални администрации онлайн самооценка по показатели за учеща организация. Проучването е част от проект на ИПА „Алтернативи на формалното обучение в държавната администрация“, който цели да популяризира и насърчи прилагането на съвременни начини на учене на работното място.

Регионално управление на образованието – Варна се класира на второ място (от 60 участвали организации) в рейтинга на учещите администрации за 2016 г.

В подкрепа на непрекъснатото надграждане на професионални компетентности и поддържането на високо качество на дейностите в администрацията, ИПА предостави на РУО Варна доклад с анализ на резултатите от проучването. В първата част на доклада е обяснено понятието „учеща организация“ и значението на ученето за съвременните организации. Във втората част са представени резултатите на РУО Варна и правилата за тяхната интерпретация.

 nagrada

18.11.2016 г.

Удостоверения с кредити за обучения в НИОКСО

28.10.2016 г.

През месец ноември 2016 г. НИОКСО няма да провеждат обучения.

25.10.2016 г.

Потребности от квалификация на новоназначени и/или млади педагогически специалисти

24.10.2016 г.

Софийски университет - СДК “Монтесори философия в съвремeнното общество”

04.10.2016 г.

20.09.2016 г.

Покана с обучения - Продивайн ЕООД, гр. Варна

28.07.2016 г.

Втори национален учителски форум на РААБЕ

05.07.2016 г.

Нова магистърска програма "Управление на образованието" - ВСУ "Черноризец Храбър"

01.06.2016 г.

Анкета за установяване на личната потребност от квалификация - http://goo.gl/forms/mrEbtU1s27rI1Oz82

Анкета за установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2015/2016 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2016/2017 година - http://goo.gl/forms/T0GDuRkowHJIHL9P2

27.05.2016 г.

Лятна педагогическа академия на Сдружение "Професионален форум за образованието"

11.05.2016 г.

Квалификационен курс за учители по Бит и технологии и по професионална подготовка

30.03.2016 г.

Предложения за учители от Продивайн ЕООД

23.03.2016 г.

Курсове на "Дидаско груп"

11.03.2016 г.

Покана обучение за учители по информатика и информационни технологии

02.03.2016 г.

Покана за квалификационен курс на НЕПС

24.02.2016 г.

Предложение за обучение в руски университети

22.02.2016 г.

Покана от Център за творческо обучение за информационна среща за програмата Space Camp Turkey 2016

Обучение за енергийна ефективност:

12.02.2016 г.

08.02.2016 г.

Покана - актуални въпроси по прилагане на Българското трудово законодателство - 2016 г.

05.02.2016 г.

Покана - практически акценти при прилагане на СФУК.

15.01.2016 г.

Седма международна пролетна конференция на ZS Консулт

 13.01.2016 г.

06.01.2016 г.

Предложения за квалификационни курсове от Център за творческо обучение

 23.12.2015 г.

Заявка за обучение в НИОКСО - 2016г.

 18.11.2015 г.

Квалификационни курсове на ДИКПО:

16.11.2015 г.

03.11.2015 г.

 ДИКПО-Варна и РИО-Варна организират квалификационни курсове за учители по математика и информатика на следните теми:
• „Целеполагане" – на 16.11.2015 г.
• „Контрол и оценка на учебните постижения на учениците" – на 18.11.2015 г.
Курсовете ще се проведат от 9:00 ч. или 14:00 ч., съобразно заетостта на учителите.
Допълнителна информация и заявление за участие: http://goo.gl/forms/bhgpqDhXGZ и https://goo.gl/I8idzZ

 28.10.2015 г.

Предложения за квалификационни курсове от Център за творческо обучение

27.10.2015 г.

Семинар на тема "Приложението на новия Закон за предучилищното и училищното образование"

23.10.2015 г.

Първа зимна среща на педагози и психолози "Стъпки в снега"

19.10.2015 г.

Квалификационен курс за учители на тема "Облак-технологиите в работата на учителя по чужд език"

03.08.2015 г.

 Национална учителска програма, предназначена за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка, ЦЕРН, Женева, Швейцария, 03.10-11.10.2015 г.

Краен срок за подаване на заявления: 21.08.2015 г. включително

 17.07.2015 г.

 21.05.2015 г.

 • АНКЕТА за установяване на личните потребности от квалификация на педагогическите кадри от област Варна за учебната 2015/2016 година - http://goo.gl/forms/qyuGvW0rI7
 • АНКЕТА за установяване на ефективност на проведената квалификационна дейност през учебната 2014/2015 година и за определяне на приоритети за учебната 2015/2016 година -http://goo.gl/forms/MW98x6U9pr

26.03.2015 г.

РАБОТА НА ГЛАВНИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ПЛАНИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - материали от работна среща, проведена на 25.03.2015г.:

05.01.2015 г.

Справка за планирани и разходвани средства за квалификация за 2014 година

16.12.2014 г.

Анкета за участниците в практически семинар на тема "Училищна политика за осъществяване на целодневната организация на учебния ден съгласно Инструкция 1/30.10.2014г.", проведен на 13.12.2014г. в гр. Варна.

25.11.2014 г.

Заявка за квалификационен курс "Дигиталният свят в детската градина и началното училище"

14.11.2014 г.

Квалификационен курс „Организиране и съхраняване на дидактични материали в интернет“

03.11.2014 г.

Обхват на педагогическите специалисти от Област Варна във форми на продължаваща квалификация през учебната 2014/2015 година.

27.10.2014 г.

Квалификационен семинар за директори и учители организиран от международна фестивална програма „Приятели на България“ в партньорство с Министерството на образованието и науката.          

27.08.2014 г.

Предложения за квалификационни курсове от център за творческо обучение.

19.08.2014 г.

Европейски консултантски център Превента-M’ ЕООД и ‘Превента Инфо” ЕООД  гр. Хасково организират регионални учебни семинари на няколко теми .

01.07.2014 г.

Анкета за квалификационни дейности през учебната 2014/2015 година

30.04.2014 г .

25.03.2014 г .

         Национална конференция с конкурси тема  "Психодрама и игрови техники в обучението и психотерапията" - 30 aприл 2014 г. в гр. София. Заявка за участие.

17.03.2014 г .

        Международна инициатива на WWF "Черноморска кутия".

30.01.2014 г.

Квалификационен семинар “Етикет и правила за общуване”.  Информация и програма.

13.01.2014 г.

Предстоящ модулен семинар “Зимна педагогическа академия 2014″.

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева