Квалификация

 

Възможен обхват на правилата по чл. 44, ал. 5 от Наредба № 12/2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

 

15.11.2017 г.

Национално проучване сред педагогически специалисти, провеждано от ДИУУ към Софийски университет "Св. Кл. Охридски" по НП "Квалификация" 2017
Важно: По молба на директора на ДИУУ проф. д-р Пенкова, Ви информирам, че е съкратен срокът за попълване на анкетите, които ще бъдат отворени за отговори до 21.11.2017 г.

08.11.2017 г.

Проучване на Регионално управление на образованието - Варна за нуждите от кадри за обезпечаване на образователно-възпитателния процес

26.10.2017 г.

Проучване за потребности от квалификация на новоназначени и/или млади педагогически специалисти

31.08.2017 г.

ПОКАНА за подбор на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника” и „Информатика” и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка за участие в Националната учителска програма в ЦЕРН – Женева в периода 14 – 22 октомври 2017 г.

21.08.2017 г. 

Обучения по НП "Квалификация", мярка V:

26.07.2017 г.

Aнкетна карта за учители в началeн етап на основна образователна степен, работещи в мултикултурна среда

10.07.2017 г.

Обучение по НП "Квалификация" 2017 г. свързано с историята на Холокоста

 

10.06.2017 г.

 

 

  • Анкета за установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2016/2017 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2017/2018 година. Попълва се от директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Анкетата е задължителна. Ще бъде достъпна до 10.07.2017г. - https://goo.gl/forms/SNOYb5x8SEAQmzU13
  • Анкета за установяване на личната потребност от квалификация на педагогическите специалисти (вкл. директори) от Област Варна за учебната 2017/2018 година. Анкетата е доброволна и неанонимна. Ще бъде достъпна до 10.07.2017г. - https://goo.gl/forms/ulAEKDnDDCHywBKv1

 

06.06.2017 г.

Предстоящо обучение в ЦЕРН

31.05.2017 г.

Презентация от работни срещи с главни учители и председатели на комисии за квалификационна дейност - 30 май 2017г.

03.04.2017 г.

РУО - Варна благодари на участниците в семинар "Нова епоха на мислене. Организационна култура и статус на съвременния директор" за сериозното и отговорно отношение към квалификацията и информира всички директори за получената висока оценка за групата и за РУО от лектора проф. Красимир Петров.

31.01.2017 г.

Нов Департамент за квалификация и професионално развитиена педагогическите специалисти към ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив - квалификационни форми

 

18.01.2017 г.

 

Признаване на квалификационни кредити на педагогически специалисти от Началника на РУО - Варна - заявления се приемат до 10.02.2017 г. (включително) в деловодството

 

 

11.01.2017 г.

Курсове за допълнителна квалификация в ДИКПО

21.12.2016 г.

Зимна педагогическа академиня 2017 г.

02.12.2016 г.

През октомври 2016 г. Институтът по публична администрация проведе в повече от 60 централни и териториални администрации онлайн самооценка по показатели за учеща организация. Проучването е част от проект на ИПА „Алтернативи на формалното обучение в държавната администрация“, който цели да популяризира и насърчи прилагането на съвременни начини на учене на работното място.

Регионално управление на образованието – Варна се класира на второ място (от 60 участвали организации) в рейтинга на учещите администрации за 2016 г.

В подкрепа на непрекъснатото надграждане на професионални компетентности и поддържането на високо качество на дейностите в администрацията, ИПА предостави на РУО Варна доклад с анализ на резултатите от проучването. В първата част на доклада е обяснено понятието „учеща организация“ и значението на ученето за съвременните организации. Във втората част са представени резултатите на РУО Варна и правилата за тяхната интерпретация.

 nagrada

18.11.2016 г.

Удостоверения с кредити за обучения в НИОКСО

28.10.2016 г.

През месец ноември 2016 г. НИОКСО няма да провеждат обучения.

25.10.2016 г.

Потребности от квалификация на новоназначени и/или млади педагогически специалисти

24.10.2016 г.

Софийски университет - СДК “Монтесори философия в съвремeнното общество”

04.10.2016 г.

20.09.2016 г.

Покана с обучения - Продивайн ЕООД, гр. Варна

28.07.2016 г.

Втори национален учителски форум на РААБЕ

05.07.2016 г.

Нова магистърска програма "Управление на образованието" - ВСУ "Черноризец Храбър"

01.06.2016 г.

Анкета за установяване на личната потребност от квалификация - http://goo.gl/forms/mrEbtU1s27rI1Oz82

Анкета за установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2015/2016 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2016/2017 година - http://goo.gl/forms/T0GDuRkowHJIHL9P2

27.05.2016 г.

Лятна педагогическа академия на Сдружение "Професионален форум за образованието"

11.05.2016 г.

Квалификационен курс за учители по Бит и технологии и по професионална подготовка

30.03.2016 г.

Предложения за учители от Продивайн ЕООД

23.03.2016 г.

Курсове на "Дидаско груп"

11.03.2016 г.

Покана обучение за учители по информатика и информационни технологии

02.03.2016 г.

Покана за квалификационен курс на НЕПС

24.02.2016 г.

Предложение за обучение в руски университети

22.02.2016 г.

Покана от Център за творческо обучение за информационна среща за програмата Space Camp Turkey 2016

Обучение за енергийна ефективност:

12.02.2016 г.

08.02.2016 г.

Покана - актуални въпроси по прилагане на Българското трудово законодателство - 2016 г.

05.02.2016 г.

Покана - практически акценти при прилагане на СФУК.

15.01.2016 г.

Седма международна пролетна конференция на ZS Консулт

 13.01.2016 г.

06.01.2016 г.

Предложения за квалификационни курсове от Център за творческо обучение

 23.12.2015 г.

Заявка за обучение в НИОКСО - 2016г.

 18.11.2015 г.

Квалификационни курсове на ДИКПО:

16.11.2015 г.

03.11.2015 г.

 ДИКПО-Варна и РИО-Варна организират квалификационни курсове за учители по математика и информатика на следните теми:
• „Целеполагане" – на 16.11.2015 г.
• „Контрол и оценка на учебните постижения на учениците" – на 18.11.2015 г.
Курсовете ще се проведат от 9:00 ч. или 14:00 ч., съобразно заетостта на учителите.
Допълнителна информация и заявление за участие: http://goo.gl/forms/bhgpqDhXGZ и https://goo.gl/I8idzZ

 28.10.2015 г.

Предложения за квалификационни курсове от Център за творческо обучение

27.10.2015 г.

Семинар на тема "Приложението на новия Закон за предучилищното и училищното образование"

23.10.2015 г.

Първа зимна среща на педагози и психолози "Стъпки в снега"

19.10.2015 г.

Квалификационен курс за учители на тема "Облак-технологиите в работата на учителя по чужд език"

03.08.2015 г.

 Национална учителска програма, предназначена за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка, ЦЕРН, Женева, Швейцария, 03.10-11.10.2015 г.

Краен срок за подаване на заявления: 21.08.2015 г. включително

 17.07.2015 г.

 21.05.2015 г.

  • АНКЕТА за установяване на личните потребности от квалификация на педагогическите кадри от област Варна за учебната 2015/2016 година - http://goo.gl/forms/qyuGvW0rI7
  • АНКЕТА за установяване на ефективност на проведената квалификационна дейност през учебната 2014/2015 година и за определяне на приоритети за учебната 2015/2016 година -http://goo.gl/forms/MW98x6U9pr

26.03.2015 г.

РАБОТА НА ГЛАВНИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ПЛАНИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - материали от работна среща, проведена на 25.03.2015г.:

05.01.2015 г.

Справка за планирани и разходвани средства за квалификация за 2014 година

16.12.2014 г.

Анкета за участниците в практически семинар на тема "Училищна политика за осъществяване на целодневната организация на учебния ден съгласно Инструкция 1/30.10.2014г.", проведен на 13.12.2014г. в гр. Варна.

25.11.2014 г.

Заявка за квалификационен курс "Дигиталният свят в детската градина и началното училище"

14.11.2014 г.

Квалификационен курс „Организиране и съхраняване на дидактични материали в интернет“

03.11.2014 г.

Обхват на педагогическите специалисти от Област Варна във форми на продължаваща квалификация през учебната 2014/2015 година.

27.10.2014 г.

Квалификационен семинар за директори и учители организиран от международна фестивална програма „Приятели на България“ в партньорство с Министерството на образованието и науката.          

27.08.2014 г.

Предложения за квалификационни курсове от център за творческо обучение.

19.08.2014 г.

Европейски консултантски център Превента-M’ ЕООД и ‘Превента Инфо” ЕООД  гр. Хасково организират регионални учебни семинари на няколко теми .

01.07.2014 г.

Анкета за квалификационни дейности през учебната 2014/2015 година

30.04.2014 г .

25.03.2014 г .

         Национална конференция с конкурси тема  "Психодрама и игрови техники в обучението и психотерапията" - 30 aприл 2014 г. в гр. София. Заявка за участие.

17.03.2014 г .

        Международна инициатива на WWF "Черноморска кутия".

30.01.2014 г.

Квалификационен семинар “Етикет и правила за общуване”.  Информация и програма.

13.01.2014 г.

Предстоящ модулен семинар “Зимна педагогическа академия 2014″.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова