baner rio 1

Квалификация

Подаване на информация за предстоящи обучения на педагогически специалисти, организирани от образователните институции:https://forms.gle/HPQ7dq8kfmbsPVCj7  (публ. 20.05.2022 г.)

 

04.05.2023 г.

VII Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“ - представени добри практики от област Варна:
1. "Система и механизъм за проследяване и измерване на качеството на образованието" - инж. Мария Георгиева, ПГГСД "Николай Хайтов" (презентация);
2. STEAM урок „Под гъбката“ - Ивелина Митева-Белчева, ОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Варна (презентация);
3. "Групова работа на ученици със специални образователни потребносни - ,,Помогни ми да се справя сам"(М. Монтесори)" - Василена Цветкова и Галина Стойкова, СУ "Христо Ботев", с. Ветрино (доклад, презентация);
4. "Съвременни технологии и методи за образование и възпитание като инструмент в процеса на приобщаване на деца със специални образователни потребности" - Десислава Котова, ДГ № 40 "Детски свят", гр. Варна (презентация);
5. "Иновативни методи на преподаване за приобщаване и успешна интеграция на децата в образователните институции чрез представяне на креативни преподавателски практики" - Галина Попова и Елена Колева, ДГ № 42 "Българче", гр. Варна (презентация);
6. "По-силни деца, по-малко насилие" - Кичка Методиева и Мариела Янева, ДГ № 39 "Приказка", гр. Варна (презентация);
7. "Клубовете по интереси - креативна среда, за разгръщане на творческия потенциал и уменията за себеизразяване на децата в детската градина" - Емилия Маринова и Жанета Колева, ДГ № 28 "Пролет", гр. Варна (презентация);
8. "Иновативни методи на преподаване и представяне на креативни преподавателски практики" - Мирослава Добрева и Стела Гичева, ДГ "Пролет", с. Цонево (презентация).
Благодарствено писмо от началника на РУО Велико Търново

30.01.2023 г.

Информация за организирани от Технически университет - Варна курсове и професионално-педагогически специализации за учители по ИИТ, професионална подготовка, начални учители; курсове за допълнителна
професионална квалификация "Учител по ...".

12.01.2023 г.

Предстоящи обучения на ДИКПО - Варна

План за учебната 2022/2023 година на ДИКПО - Варна

30.11.2022 г.

На 25.11.2022г. в конферентната зала на кметство „Аспарухово“, се проведе дискусионен форум на тема: „Мястото на STEAM методите при изграждане на умения при деца със СОП в предучилищна възраст“. Срещата бе по инициирана от екипа на ДГ 46 “Горска приказка“, гр. Варна и с подкрепата на кмета на Район Аспарухово, Община Варна. Присъстваха детски градини със специални групи и такива с традиции при организиране на специализирано обучение и предоставяне на допълнителна подкрепа на деца с образователни затруднения. Участие взеха експерти от РУО Варна и Дирекция „ОМД“ на Община Варна, представители на образователни институции, НПО, родители. Форумът даде възможност на всички заинтересовани страни в този процес да споделят своите затруднения, добър опит и виждане за бъдещото развитие с акцент съвременните методи на обучение, интеграция и социализация на деца със СОП и положителното им влияние върху тях.

17.11.2022 г.

Проучване на нефинансови показатели, критерии и измерими индикатори за оценка на ефективността на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти, организирана на различни нива, които са формулирани в стратегически или оперативни институционални документи - срок за попълване 30.11.2022г.

27.09.2022 г.

Регистрация на участници в работна среща на 11.10.2022г. - срок за регистриране 04.10.2022г.

12.09.2022 г.

Проучване на потребностите от квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти, които имат:
•    не повече от две години професионален опит на заеманата длъжност;
•    преминали са на нова педагогическа длъжност от настоящата учебна година;
•    назначени са за първи път на педагогическа длъжност.
Проучването ще се извърши в периода до 16 – 30 септември 2022г.

05.07.2022 г.

Анкета за установяване на личната потребност от квалификация на педагогическите специалисти (вкл. директори) от Област Варна за учебната 2022/2023 година. Анкетата е доброволна и неанонимна. Ще бъде достъпна до 22 август 2022г.

Анкета
за установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2021/2022 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2022/2023 година – насочена е към директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Анкетата е задължителна. Ще бъде достъпна до 22 юли 2021г.

 

31.05.2022 г.

Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022г. - Модул 2. „Обучение на заети в системата на предучилищното и училищното образование педагогически специалисти за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „ресурсен учител“ и „учител по религия“:
1. Процедура за модул 2
2. Образец на заявление до началника на РУО
3. Образец на декларация за включване в НП МУК 2022
4. Проект на тристранен договор

10.05.2022 г.

Справка за Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - за педагогически специалисти, възпитаници на университета:
https://forms.gle/XnUxVfTG5dmJUPQP8
Срок за подаване на информацията - 10 юни 2022г.

19.04.2022 г.

VI Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“, 14-15 април 2022г.
Участници от област Варна:

Училища:
1.    От иновативно училище, през СТЕМ център до референтно училище на GOOGLE или смисленото използване на технологии в класната стая  - ПГКМКС Варна;
2.    Представяне на дейността на клуб Учителско лидерство (Активно учителство) - Снежана Пометкова от СУ „Гео Милев“, гр. Варна;
3.    Идеен проект „Училище на 21 век“ - STEM педагогическа практика – екип на ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна;
4.    Процес на формиране и развитие на дигиталните компетентности – екип от ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна

Детски градини:
1.    Светът на децата с LEGO® Education в зала по Психомоторика – екип от ДГ № 33 „Делфинче“, гр. Варна;
2.    Национална програма „По-здрави деца“ за изграждане на личностна компетентност у децата от предучилищна възраст – Нина Ненчева от ДГ „Детелина“, гр. Дългопол;
3.    „Детска екоработилница“- работа с деца, учители и родители - Галина Попова и Благовеста Енчева от ДГ №42 „Българче“, гр. Варна;
4.    Креативност в предаването и съхраняването на българската традиция в детската градина – екип на ДГ № 34 „Лястовичка“, гр. Варна;
5.    От сътрудничество с родители и общественост към повишаване мотивацията за учене и ефективността на образователния процес – Галина Димиева от ДГ № 14 „Дружба“, гр. Варна;

 

30.03.2022 г.

VI Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“, 14-15 април 2022г.

Педагогическите специалисти, желаещи да са слушатели на Кръглата маса, могат да се регистрират на долупосочения електронен формуляр до 31 март 2022 г. Поради ограничените технически възможности на връзката, няма да може да се включат повече от 150-160 слушатели. На подадените е-мейли от желаещите ще бъде изпратен код за достъп.
https://forms.gle/ghvyRnQAZ22DPMr27

Списък участници от Област Варна

21.10.2021 г.

Изследването PISA (Programme for International Student Assessment) – Програмата за международно оценяване на учениците, оценява 15 годишните ученици в три области: функционална грамотност при четене, математика и природни науки и се провежда през три години, като всеки път една от трите области е основна за изследването. Следващият цикъл трябваше да се проведе през 2021 г. с основна област математиката, но заради Covid-19 основното изследване ще се проведе през 2022 година.
Обученията се организират в събота и неделя като в програмата са предвидени 12 академични часа, които се провеждат от разстояние в електронна среда и са разпределени по преценка на лекторите и 4 часа – неприсъствено, самостоятелно обучение. Всеки учител, който е присъствал на обученията и е изпълнил заданията на лекторите, ще получи удостоверение с 1 квалификационен кредит.
Информация за датите и за регистрация е публикувана на интернет страницата на ЦОПУО (copuo.bg) в раздел дейности – обучения. http://copuo.bg/page.php?c=13&d=200

04.10.2021 г.

Справка за педагогически специалисти, на които са възложени отговорности по координиране на институционалната квалификационна дейност: https://forms.gle/YP1gfJKcFPwTJU147
Срок за попълване - 11.10.2021г.

01.10.2021 г.

Проучване на потребности от квалификация на новоназначени и/или млади педагогически специалисти за учебната 2021/2022 година -https://forms.gle/AVMw5Ch4zUGtZRd29
Срок за попълване - 8 октомври 2021г.

02.07.2021 г.

Анкета за установяване на личната потребност от квалификация на педагогическите специалисти (вкл. директори) от Област Варна за учебната 2021/2022 година. Анкетата е доброволна и неанонимна. Ще бъде достъпна до 22.08.2021г. на адрес https://forms.gle/x7oDRiCKZN1RhG6N8

Анкета за установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2020/2021 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2021/2022 година – насочена е към директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Анкетата е задължителна. Ще бъде достъпна до 22.08.2021г. на адрес https://forms.gle/nQcemDeYy7VfLRJeA

 

16.06.2021 г.

praktiki 16062021 2

13.04.2021 г.

 Пета кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“, 13-15.04.2021г.

 1.„Учене с анимационни филми в начален етап (от визуализация към интеракция)“ – Зорница Йорданова, Средно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково линк: https://bit.ly/3271P4V
2. „Примерна методика по метода на обърнатата класна стая за успешно обучение в електронна среда“ – инж. Георги Георгиев, Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“, гр. Варна
3. „Иновации в обучението по БЕЛ за ученици със затруднения чрез интегриране на ресурси по компютърно моделиране“ – Искра Неделчева, Основно училище „Отец Паисий“, гр. Варна
4. „Учим, творим, успяваме – резултат от дуалната система на обучение“ – инж. Марийка Георгиева, Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“, гр. Варна
 5. „Училищният проект за фолклорна експедиция в Аспарухово като иновативен метод и ефективна преподавателска практика“ – Елеонора Николова, Адреяна Янкова, Мария Русева, Марияна Момчева-Колева, Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна
6. „Иновативни методи на преподаване ипредставяне на креативни преподавателски практики“ – Цветелина Георгиева, ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Варна
7. „Ние творим светове (училищен вестник „Профили“) – Радостина Иванова и Дарена Маринова, Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна
8. „Литература и история - добра иновативна практика" - Ваня Симеонова и Еми Петрова,  Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна

Линк за теми от 2 до 8: https://drive.google.com/drive/folders/1knxUA37Vgn2TMugCLp1XRPC8Bsfr9gs8?usp=sharing

 17.03.2021 г.

Национална програма "Мотивирани учители" 2021г. - процедура и образци на документи, касаещи модул 2 „Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по...“ и „ресурсен учител“ от заети в системата учители“

Процедура за подбор по НП "Мотивирани учители" 2021

Заявление

Договор

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева