baner rio 1

Квалификация

Подаване на информация за предстоящи обучения на педагогически специалисти, организирани от образователните институции:https://forms.gle/HPQ7dq8kfmbsPVCj7  (публ. 20.05.2022 г.)

 

29.04.2024 г.

Материали от участие в VIII Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Бургас, Варна, Габрово и Русе“, 19.04.2024г., РУО Велико Търново:

1. НУ „Васил Левски“, гр. Варна – „Нашият малък общински съвет“ – презентация на Румяна Кателиева и Диана Атанасова

2. ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна и ЦПЛР-ОДК, гр. Варна – „Дворецът Евксиноград и неговото значение за архитектурното наследство на Варна. Интерактивен урок с виртуална разходка“ – презентация на Ирина Владимирова и Дарина Мавродиева – Кючукова;

3. VII СУ „Найден Геров“, гр. Варна – „Интердисциплинарният урок като стратегия за активно учене“ – презентация на Юлия Кюркчиева и Ганка Минкова – Топалова;

4. ДГ № 40 „Детски свят“, гр. Варна – „Иновативна образователна среда в детската градина – допълнителните дейности като инструмент в процеса на приобщаване на деца със специални образователни потребности“ – презентация на Десислава Котова;

5. ДГ № 14 „Дружба“, гр. Варна – „Магията на кукерите и българските традиции – извор на креативност, споделеност и семейни ценности“ – презентация на Мария Танева;

6. ДГ № 36 „Морска звездица“, гр. Варна – „Ерготерапията като част от възпитателния процес в ДГ № 36 „Морска звездица“, гр. Варна“ – презентация на Ваня Димитрова.

01.03.2024 г

Директорът на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя, информира педагогическите специалисти от област Варна, че на уебсайта на НЦПКПС (https://niokso.bg/) е добавен допълнителен  бутон „Запишете ме за обучение“. Нововъведената функция предоставя възможност на всички учители и директори да разгледат актуалните обучения на НЦПКПС и лично да изберат най-подходящия времеви период за записване в тях.

01.03.2024 г

Писмо от проф. д-р Антон Гецов, директор на Департамент "Продължаващо образование и допълнителна квалификация" към Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" за възможности за придобиване на ПКС и каталог с краткосрочни обучения за педагогически специалисти

08.01.2024 г 

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Прoлетен прием за професионално-педагогически специализации за придобиване на трета ПКС през 2024 година

17.11.2023 г

Информация от Технически университет, гр. Варна, за възможности за включване на педагогически специалисти във форми на продължаваща квалификация

15.09.2023 г

Регистрационна форма за заявяване на участие в обучение по Национална програма "Квалификация на педагогическите специалисти" 2023г., организирано от РУО Варна.
Срокове за подаване на заявка:
•     до 20 септември 2023г. вкл. – за обученията, провеждани в ДИКПО Варна;
•     до 30 септември 2023г. вкл. – за обученията, провеждани от ИУ Варна и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

13.09.2023 г

Регистрационна форма за работна среща на 20.09.2023г. на старши експерта за квалификация на педагогическите специалисти с главни учители или други длъжностни лица, на които са възложени отговорности по организиране и провеждане на институционалната квалификационна дейност - срок за попълване 18 септември 2023г.

13.09.2023 г.

Проучване на потребности от въвеждаща и/или поддържаща квалификация на новоназначени педагогически специалисти, които имат:
•     не повече от две години професионален опит на заеманата длъжност;
•     преминали са на нова педагогическа длъжност от настоящата учебна година;
•     назначени са за първи път на педагогическа длъжност.
Срок за подаване на информация: 30 септември 2023г.

05.09.2023 г.

ПОКАНА за подбор на педагогически специалисти за участие в онлайн обучение, свързано с историята на Холокоста и антисемитизма, организирано от МОН и „Яд Вашем“ -  Мемориален  център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, 06 – 09.11.2023 г. със срок за подаване на документите в МОН - 18 септември 2023г.:

04.09.2023 г.

План за квалификационна дейност на ДИКПО Варна за учебната 2023/2024 година

11.08.2023 г.

ПОКАНА за подбор на учители за участие в обучение, предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРИ - Женева в периода 16 септември – 24 септември 2023г.


Приложения:
Покана
Заявление - образец
Справка - образец
Декларация - образец

19.07.2023 г. 

ДИКПУ Стара Загора - каталог с краткосрочни обучения за педагогически специалисти през учебната 2023/2024 година

05.07.2023 г. 

Анкета за установяване на личната потребност от квалификация на педагогическите специалисти (вкл. директори) от Област Варна за учебната 2023/2024 година. Анкетата е доброволна и неанонимна. Ще бъде достъпна до 18 август 2023г.

Анкета за установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2022/2023 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2023/2024 година – насочена е към директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Анкетата е задължителна. Ще бъде достъпна до 18 август 2023г.

20.06.2023 г.  

Покана за подбор на учители по природни науки за участие в обучение в ЦЕРН - Женева  в периода 15 – 23 юли 2023 г. със срок за подаване на документи в МОН - 23 юни 2023г.

14.06.2023 г.

Междуинституционален форум „Креативни и иновативни – заедно за качествено предучилищно образование“ се проведе на 06.06.2023г. с участието на 170 педагогически специалисти от детски градини и подготвителни групи в училища от област Варна. Представените иновативни практики, ефективни модели и приобщаващи взаимодействия показаха високото професионално ниво на варненските предучилищните педагози.
Присъствалите на форума директори, учители, други педагогически специалисти и гости от партньорски организации могат да споделят впечатленията си от форума и да зададат въпроси към авторите на представените практики чрез: https://forms.office.com/e/ybENZRAjvK
Представени педагогически практики:
1. Иновативен образователен STEАM подход в проектното обучение - Боряна Георгиева и Диана Късова, ДГ № 38 „Маргаритка“ Варна;
2. Експерименталната дейност в проектно -базираното обучение - ефективен метод за развитие на познавателната активност при децата в предучилищна възраст - Илияна Илиева и Борислава Маринова, ДГ № 38 „Маргаритка“ Варна;
3. "Аз съм кибер лъвче"- проектно-базирано обучение за изграждане на представи за ролята на техниката, различни устройства за комуникация и информация, правила за безопасен интернет - Детелина Георгиева, ДГ № 44 „В. Терешкова“ Варна;
4. "Цветовете около нас" - STEAM проект за II група, експерименти и игри, насочени към цветовите характеристики на околния свят - създаване и опознаване на цветове, оценяване и приложението им – Теодора Димова, ДГ № 44 „В. Терешкова“ Варна;
5. Развиване на критично мислене чрез използване на STE(A)M в занимание по математика, в IV група на детската градина - Жечка Стоянова, ДГ № 44 „В. Терешкова“ Варна;
6. Подходът учене чрез игра в проектното обучение в детската градина - Андриана Жекова и Мирена Димитрова, ДГ № 38 „Маргаритка“ Варна;
7. Образователно-възпитателна работа по БДП в ДГ № 42 “Българче“ Варна - Жана Тенева и Анита Динкова, ДГ 42 „Българче“ Варна;
8. Насърчаване на интереса към книгите и четенето „Прочети, сподели и дари книга“ - Екатерина Спасова и Йонета Маринова, ДГ № 39 „Приказка“ Варна;
9. Приказка за здрави деца - Радостина Карабашева и Нина Константинова, ДГ № 39 „Приказка“ Варна;
10. Зелена наука - иновативен модел за екологично и гражданско образование (за STEM, за уроците от живота и учене чрез преживяване) - Цветелина Ангелова, ДГ № 14 „Дружба“ Варна;
11. Заедно услуги и образование – междуинституциално сътрудничество в подкрепа на децата - Ирина Георгиева, ДГ № 4 „Теменужка“ Варна;
12. Ефективен модел за приобщаващо образование - Ваня Димитрова и Соня Апостолова, ДГ № 40 „Детски свят“ Варна;
13. Референтна детска градина – LEGO education - Ваня Димитрова, Соня Апостолова, Люси Божкова, Десислава Котова и Аделина Илиева, ДГ № 40 „Детски свят“ Варна;
14. Калейдоскоп на чувствата и емоциите - Светла Неделчева, Цветанка Димитрова, ДГ № 38 „Маргаритка“ Варна;
15. Алтернативни форми на взаимодействие с детската градина или как да формираме разбираща родителска общност - Десислава Дочева, ДГ № 38 „Маргаритка“ Варна;
16. Семейство Иглика - малки стъпки за изграждане на здрава общност в детската градина, чрез взаимодействие с родителите - Златинка Димитрова, ДГ № 23 „Иглика“ Варна;
17. Интерактивната бяла дъска като средство за повишаване успеваемостта и концентрацията при деца с обучителни затруднения - Борислава Маринова, ДГ № 38 „Маргаритка“ Варна;
18. „Слушай ме с очи“ - жестов език в детската градина - Анула Рашкова, Мариела Стефанова, ДГ № 34 „Лястовичка“ Варна.

08.06.2023 г.

Покана за Международна научна конференция "Основи и технически средства за конструиране 2023", която ще се проведе от 26-10-2023 до 27-10-2023, в рамките на „Дни на науката на ТУ-София"

04.05.2023 г.

VII Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“ - представени добри практики от област Варна:
1. "Система и механизъм за проследяване и измерване на качеството на образованието" - инж. Мария Георгиева, ПГГСД "Николай Хайтов" (презентация);
2. STEAM урок „Под гъбката“ - Ивелина Митева-Белчева, ОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Варна (презентация);
3. "Групова работа на ученици със специални образователни потребносни - ,,Помогни ми да се справя сам"(М. Монтесори)" - Василена Цветкова и Галина Стойкова, СУ "Христо Ботев", с. Ветрино (доклад, презентация);
4. "Съвременни технологии и методи за образование и възпитание като инструмент в процеса на приобщаване на деца със специални образователни потребности" - Десислава Котова, ДГ № 40 "Детски свят", гр. Варна (презентация);
5. "Иновативни методи на преподаване за приобщаване и успешна интеграция на децата в образователните институции чрез представяне на креативни преподавателски практики" - Галина Попова и Елена Колева, ДГ № 42 "Българче", гр. Варна (презентация);
6. "По-силни деца, по-малко насилие" - Кичка Методиева и Мариела Янева, ДГ № 39 "Приказка", гр. Варна (презентация);
7. "Клубовете по интереси - креативна среда, за разгръщане на творческия потенциал и уменията за себеизразяване на децата в детската градина" - Емилия Маринова и Жанета Колева, ДГ № 28 "Пролет", гр. Варна (презентация);
8. "Иновативни методи на преподаване и представяне на креативни преподавателски практики" - Мирослава Добрева и Стела Гичева, ДГ "Пролет", с. Цонево (презентация).
Благодарствено писмо от началника на РУО Велико Търново

30.01.2023 г.

Информация за организирани от Технически университет - Варна курсове и професионално-педагогически специализации за учители по ИИТ, професионална подготовка, начални учители; курсове за допълнителна
професионална квалификация "Учител по ...".

12.01.2023 г.

Предстоящи обучения на ДИКПО - Варна

План за учебната 2022/2023 година на ДИКПО - Варна

30.11.2022 г.

На 25.11.2022г. в конферентната зала на кметство „Аспарухово“, се проведе дискусионен форум на тема: „Мястото на STEAM методите при изграждане на умения при деца със СОП в предучилищна възраст“. Срещата бе по инициирана от екипа на ДГ 46 “Горска приказка“, гр. Варна и с подкрепата на кмета на Район Аспарухово, Община Варна. Присъстваха детски градини със специални групи и такива с традиции при организиране на специализирано обучение и предоставяне на допълнителна подкрепа на деца с образователни затруднения. Участие взеха експерти от РУО Варна и Дирекция „ОМД“ на Община Варна, представители на образователни институции, НПО, родители. Форумът даде възможност на всички заинтересовани страни в този процес да споделят своите затруднения, добър опит и виждане за бъдещото развитие с акцент съвременните методи на обучение, интеграция и социализация на деца със СОП и положителното им влияние върху тях.

17.11.2022 г.

Проучване на нефинансови показатели, критерии и измерими индикатори за оценка на ефективността на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти, организирана на различни нива, които са формулирани в стратегически или оперативни институционални документи - срок за попълване 30.11.2022г.

27.09.2022 г.

Регистрация на участници в работна среща на 11.10.2022г. - срок за регистриране 04.10.2022г.

12.09.2022 г.

Проучване на потребностите от квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти, които имат:
•    не повече от две години професионален опит на заеманата длъжност;
•    преминали са на нова педагогическа длъжност от настоящата учебна година;
•    назначени са за първи път на педагогическа длъжност.
Проучването ще се извърши в периода до 16 – 30 септември 2022г.

05.07.2022 г.

Анкета за установяване на личната потребност от квалификация на педагогическите специалисти (вкл. директори) от Област Варна за учебната 2022/2023 година. Анкетата е доброволна и неанонимна. Ще бъде достъпна до 22 август 2022г.

Анкета
за установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2021/2022 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2022/2023 година – насочена е към директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Анкетата е задължителна. Ще бъде достъпна до 22 юли 2021г.

 

31.05.2022 г.

Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022г. - Модул 2. „Обучение на заети в системата на предучилищното и училищното образование педагогически специалисти за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „ресурсен учител“ и „учител по религия“:
1. Процедура за модул 2
2. Образец на заявление до началника на РУО
3. Образец на декларация за включване в НП МУК 2022
4. Проект на тристранен договор

10.05.2022 г.

Справка за Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - за педагогически специалисти, възпитаници на университета:
https://forms.gle/XnUxVfTG5dmJUPQP8
Срок за подаване на информацията - 10 юни 2022г.

19.04.2022 г.

VI Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“, 14-15 април 2022г.
Участници от област Варна:

Училища:
1.    От иновативно училище, през СТЕМ център до референтно училище на GOOGLE или смисленото използване на технологии в класната стая  - ПГКМКС Варна;
2.    Представяне на дейността на клуб Учителско лидерство (Активно учителство) - Снежана Пометкова от СУ „Гео Милев“, гр. Варна;
3.    Идеен проект „Училище на 21 век“ - STEM педагогическа практика – екип на ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна;
4.    Процес на формиране и развитие на дигиталните компетентности – екип от ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна

Детски градини:
1.    Светът на децата с LEGO® Education в зала по Психомоторика – екип от ДГ № 33 „Делфинче“, гр. Варна;
2.    Национална програма „По-здрави деца“ за изграждане на личностна компетентност у децата от предучилищна възраст – Нина Ненчева от ДГ „Детелина“, гр. Дългопол;
3.    „Детска екоработилница“- работа с деца, учители и родители - Галина Попова и Благовеста Енчева от ДГ №42 „Българче“, гр. Варна;
4.    Креативност в предаването и съхраняването на българската традиция в детската градина – екип на ДГ № 34 „Лястовичка“, гр. Варна;
5.    От сътрудничество с родители и общественост към повишаване мотивацията за учене и ефективността на образователния процес – Галина Димиева от ДГ № 14 „Дружба“, гр. Варна;

 

30.03.2022 г.

VI Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“, 14-15 април 2022г.

Педагогическите специалисти, желаещи да са слушатели на Кръглата маса, могат да се регистрират на долупосочения електронен формуляр до 31 март 2022 г. Поради ограничените технически възможности на връзката, няма да може да се включат повече от 150-160 слушатели. На подадените е-мейли от желаещите ще бъде изпратен код за достъп.
https://forms.gle/ghvyRnQAZ22DPMr27

Списък участници от Област Варна

 17.03.2021 г.

Национална програма "Мотивирани учители" 2021г. - процедура и образци на документи, касаещи модул 2 „Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по...“ и „ресурсен учител“ от заети в системата учители“

Процедура за подбор по НП "Мотивирани учители" 2021

Заявление

Договор

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева