baner rio 1

BG05PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Регионалният инспекторат по образованието-Варна и осем професионални гимназии от област Варна се включват в тестването на системата по валидиране на знания и компетинции, придобити извън училищното образование чрез участие в проект BG05PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът се изпълнява от Министерство на образованието и науката в партньорство сработодателски организации: Българска стопанска камара, Българска стопанско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал в България; с организации на работниците и служителите: Конфедерация на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда „Подкрепа” и с държавните институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Национална агенция за професионално образование и обучение, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието.

Целта на проекта е увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социална интеграция чрез създаване на устойчива и гъвкава система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

Целеви групи: лица с продължителен трудов опит, но без признат документ за придобита професионална квалификация, имигранти с придобит трудов опит / придобита професионална квалификация  в страните, от които идват, но без наличен документ, нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетенции от своя личен и трудов опит, младежи без призната професионална квалификация, възрастни лица, придобили знания, умения и компетенции в резултата на ежедневни дейности, свързани с работа, семество или свободно време.

Тестването на системата за валидиране ще започне не по-рано от месец октомври 2013г.

Повече от 1000 българи могат да се преквалифицират, без да плащат за това

Държавата дава възможност за получаване на професионална квалификация на базата на наученото по неформален път, най-много училища валидират за електротехници, за газтехници и техници по климатиците

Над 7500 българи са консултирани от началото на 2014 година за възможностите за признаване на уменията им, придобити по неформален и самостоятелен път.

Министерството на образованието и науката изпълнява проекта „Нова възможност за моето бъдеще“, който има за цел да въведе система за валидирането на знания и умения, придобити в живота, по време на работа или чрез упражняване на хоби, за което хората не притежават документ за професионална квалификация. Чрез въвеждането на системата за валидиране, ще се даде възможност на безработни, отпаднали от образователната система или заети, които искат да „легализират“ уменията си в различни области, да получат държавно признати документи за съответната професионална степен.

72 на сто от потърсилите информация (5543) за валидирането са заети, 1579 нямат работа, 460 са самонаети. От кандидатите за валидиране, които трайно са без работа, са 253 души. Най-голям интерес към това да получат документ за уменията си, придобити по неформален път, са хората между 44 и 54 години, почти 41% от тях са жени (945). На второ място са хората в предпенсионна и пенсионна възраст. 2141 българи на възраст между 55 и 64 години са потърсили консултантите по валидиране в страната. 1461 са пенсионерите, които са се заинтересували от валидирането, 787 от които са жени.

От валидирането са се поинтересували 3 мигранти, 170 роми и 64 лица с увреждания. 1863 от кандидатите са висшисти, 64 от кандидатите за валидиране на знания и умения не са завършили дори начално образование, 5118 от тях са учили, а 4245 са успели да завършат 12 клас. Висшистите, които искат да получат документ за още една професия са близо 1900 души.

Консултантите по валидиране са насочили най-много кандидати за валидиране към Професионалната гимназия по туризъм "Пенчо Семов" в гр. Габрово (235), Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас (149), Професионална гимназия по строителство, Габрово (144), Професионална гимназия по моден дизайн, Велико Търново (137). В столицата най-голям интерес кандидатите за валидиране проявяват към икономиката – в Национална финансово-стопанска гимназия (204), туризма в Софийска професионална гимназия по туризъм (153) и строителството – в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев" (131). Да валидират знанията си в областта на хлебарството и хлебните изделия са насочени 84 столичани, за фризьори и козметици – 89, за шивачи – 69.

Повече от 200 професионални гимназии валидират знания и умения в рамките на проекта на МОН. Най-много гимназии в страната (64) предлагат да признават знания за електротехници, 46 училища на национално ниво ще валидират знания за техници на компютърни системи, 45 – за икономисти, 40 – за ресторантьори, 39 – за електромонтьори, 36 – за готвачи и др. 23 училища могат да признаят уменията и компетенциите на техници на енергийни системи, сред които в областта на газо- и топлотехниката, климатиците. Валидиране по тези професии се осъществява в професионалните училища в Бургас, Варна, Горна Оряховица, Козлодуй, Плевен, Пловдив и София. По едно училище в цялата страна ще признава знанията на хора с интереси в графичния дизайн (Варна), леярството (Силистра), геологията (Перник), биотехнологиите (Плевен), дивечовъдството (Берковица). Професионална гимназия във Велико Търново валидира знания и умения за помощник-възпитатели. Професионална гимназия в Банско признава знанията за планински водачи, а гимназията в Радомир признава знанията на хора, които искат да получат професионална квалификация за куриери.

Хората, които нямат документ за програмист, но упражняват свободно професията, могат да получат документ за това в професионални гимназии в Добрич и Монтана, компютърните графици могат да признаят знанията си в училищата в Перник, Варна и Враца. Гражданите със счетоводни знания и умения могат да получат документи признание в гимназиите в Свищов, Велико Търново, Разлог, Петрич и Силистра.

За една от най-новите професии, „Организатор на интернет приложения“, знания валидират в 6 града на страната - Варна, Провадия, Свищов, Кюстендил, Плевен и Търговище.

Валидирането на знания, придобити в неформалното учене или по време на упражняването на професия е важен процес, който ще подпомогне преквалификацията на гражданите. Валидирането е подходящо за заети, които искат да повишат квалификацията си, да запазят работните си места или да се реализират в нова сфера. За безработните то е подходящо, за да си намерят работа. В проекта на МОН са включени и лицата, които са включени в процеса на пробация или се намират в местата за лишаване от свобода(затворите), за да може да се насърчи адаптирането им в обществото. Вече 576 лица от тази група са пожелали да получат консултация как да валидират уменията си. В резултат от процеса на валидирането кандидатите могат да получат документ за професионална квалификация или документ, който признава част от професия. В единия или в другия случай с тези документи може да се заеме определена длъжност.

Всеки, който иска да му се признаят определени знания, умения и компетенции, за които няма документ, може да се обърне към социалните партньори – работодателите, синдикатите, бюрата по труда и професионалните гимназии. След среща с първоначален консултант, кандидатът ще бъде насочен, в зависимост от професията, която е избрал, към професионална гимназия, в която се прилага валидирането. На среща с преподавател от гимназията ще бъде проучено това, което кандидатът знае и може. На следваща среща кандидатът може да донесе макети, които сам е правил, снимки, както и документи, които доказват опита му. Сред документите могат да бъдат атестации от работодателя за изпълнение на определени дейности или длъжностни характеристики, сертификати от преминати обучения, както и сертификати от състезания, награди и др. След това комисия в училището заседава и прави преценка кои са областите, в които знанията и уменията се признават, както и какво е необходимо да бъде доучено. При успешно преминаване на изпити по теория и практика кандидатът получава документа за компетентностите, които притежава. До края на 2014 година кандидатът има право да се възползва от възможността да получи безплатни консултации от преподаватели в професионалната гимназия за наваксване на пропуснатото. Ако кандидатите не са готови или не успеят да се справят с изпитите им се подготвя план за самоподготовка или допълнително обучение за да усвоят необходимите знания и умения за успешно преминаване на изпитите.

Информация за възможностите за получаване на консултация може да се получи на телефон 070013773 на цената на един градски разговор.

Валидирането е полезно на гражданите, защото спестява средства и време. Държавата дава възможност да се валидират знания на базата на натрупан и доказуем опит, като по този начин се спестяват средства за преминаване на задължително професионално обучение. Осигурена е възможност, освен физически лица, и фирми да се възползват от системата за валидиране. Така предприятията могат да насочат свои служители към професионалните гимназии, като част от политиката си за повишаване на квалификацията на кадрите си.

За повече информация:

Емилияна Димитрова, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 971 20 70

 

 

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - гр. Варна

Успешно приключи участието на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн в проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще". Повече информация може да прочетете ТУК.

 

 Професионална гимназия по електротехника - гр. Варна

ПГ по електротехника – Варна работи по проект „Нова възможност за моето бъдеще" по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03-0001 "Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности". Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. Повече информация може да прочетете ТУК.

 

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" - гр. Варна

ПГГСД "Н.Хайтов" - Варна работи по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще", който дава възможност за признаване на знания, умения и компетентности на лицата, придобити при самостоятелното и неформално обучение по следните професии и специалности. Повече информация може да прочетете ТУК.

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева