Други проекти

Регионални и национални програми за децата, учениците и образованието

03.02.2017 г.

Проект "1000 стипендии" - Фондация Комунитас

02.11.2016 г.

Дейности на екипите за подкрепа на личностното развитие във връзка с оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности

01.11.2016 г.

 Проект "Народните будители и АЗ" на Ротари клуб "Пловдив - Пълдин"

28.06.2016 г.

Панорама на училищата, работещи по проекти Еразъм+ КА1 и КА2

През месец юни, в големия арт салон на радио Варна, се проведе панорама на училищата, работещи по проекти Еразъм+ КА1 и КА2. Информационната среща бе организирана от ОУ “Христо Ботев“- Варна, координатор по проект “Ефикасна комуникация за по-добра бъдеща реализация“ с партньори от Полша, Чехия, Португалия, Словения, Словакия и Латвия. Идеята на срещата бе да се популяризират извършените дейности и продукти през първата проектна година, както и да се обменят и разпространят добрите практики на други училища от Варна и региона – НГХНИ ”Константин Преславски“, IIIОУ“Ангел Кънчев“, СОУ“Гео Милев“ и СОУ”Васил Левски“- гр. Долни Чифлик.

 

09.03.2016 г.

Проект на Спина Бифида и хидроцефалия - България

25.11.2015 г.

С писмо с изх. № 01-ОА-229 от 30.10.2015 г. Центърът за развитие на човешките ресурси уведомява за резултатите от проведена проверка по изпълнението на проект «Да покажем нашето световно наследство», финансиран по ОП «Развитие на човешките ресурси», секторна програма «Коменски», в който ОУ «Стоян Михайловски» си партнира с 4 европейски училища от 2013 г. до 2015 г., включително.
В тази връзка с изключителна удовлетвореност Ви информирам за успешното приключване на проекта и крайната оценка на финансиращия орган: «Представените резултати отговарят на първоначално заложените в проектното предложение. Проектът е способствал за развитието на активното европейско гражданство. Постигнатите цели са релевантни на разглежданата тематика и отговарят на приоритетите на секторна програма «Коменски». Мобилностите са изпълнени успешно.»

04.08.2015 г. ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна спечели тригодишен проект по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", дейност „Стратегически партньорства". Проектът бе иницииран, а проектното предложение изработено от екип педагози на училището. Така за втори път ОУ "Христо Ботев" е главен координатор на европейски образователен проект към „Център за развитие на човешките ресурси".
Темата на сегашния проект е „Ефикасна комуникация за по-добра бъдеща реализация".
Дейностите са разпределени в три цикъла - „Аз и моето семейство", „Аз и моите проятели" и "Светът около мен", с което ще се обхванат най-важните елементи от реалния свят на общуване на децата.
Целите, които са заложени са засилване на връзката ученик – семейство - училище чрез разнообразни извънкласни дейности и включване на родителите като активна част в образователния процес, подобряване на учебната дейност чрез обмен на добри педагогически практики с партньорите в проекта. Като резултат от това е заложено издаването на разнообразни интелектуални продукти, които ще бъдат разпространени виртуално и на книжен носител в професионални, национални и европейски образователни сайтове и училищни библиотеки.
Друга част от проектните дейности включват повишаване на чуждоезиковите и ИТ компетентности на колектива на училището.
Партньорството по проекта ще се осъществи със сродни училища от Полша, Чехия, Словения, Словакия, Португалия и Латвия.

****************************************************************************************************************************************

Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"

****************************************************************************************************************************************

Работна среща по проект "Еразъм+" на тема: "Еразъм без тормоз"

****************************************************************************************************************************************

 IV работна среща по Проект "Да покажем нашето наследство", Секторна програма "Коменски"

****************************************************************************************************************************************

ПРОЕКТ "ЗАЕДНО В РАЗЛИЧИЕТО - ЗА УСПЕШНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ"

 ****************************************************************************************************************************************

ПРОЕКТ ВG051РО001-3.2.05 2007-2013 г. „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 ****************************************************************************************************************************************

ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 2012-2014 г. „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

 

IMG 20140408 085021

От учебната 2012/2013 година в VІІ СОУ „Найден Геров“ по ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 2012-2014г.  „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“ работи екип от специалисти, които спомагат за успешното включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция на учениците със специални образователни потребности.Мисията на екипа е да осигури разнообразни образователно-възпитателни дейности и общуване на учениците, така че те да се чувстват щастливи, обичани и равноправни партньори.

Повече информация може да прочетете ТУК.

 

 

 

 

 

 ****************************************************************************************************************************************

 ПРОЕКТ "НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ"  - ограмотяване на възрастни

****************************************************************************************************************************************

Програма "Коменски"

 Информация за работата на ПГГСД "Николай Хайтов" - гр. Варна по проект "Коменски"

 ****************************************************************************************************************************************

Секторна програма "Леонардо да Винчи"

Информация за работата на ПГГСД "Николай Хайтов" - гр. Варна по програма "Леонардо да Винчи"

ПГСС "Свети Георги Победоносец" - гр. Суворово

agromobility1

На 10.03.2014 директора на ПГСС”Св. Георги Победоносец” гр. Суворово инж. Марияна Великова импровизира среща между учениците, които участваха в реализирания през 2012 г. Проект “Изграждане на капацитет на младите кадри за прилагане на испанския опит в алтернативното земеделие”, акроним: AGROMOBILITYи учениците, които през новата 2014 г. ще реализират Проект "AGROPRACTICES". Полезно и интересно беше за учениците да споделят опит, факти и мнения.

Повече информация може да прочетете ТУК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ****************************************************************************************************************************************

 Проект„Професионалното образование в ПГСС „Земя” – по-близо до бизнеса, договор BG051PO001-4.3.05-0023

ПГСС "Земя" - гр. Провадия

 

zemia pgss   В Професионална гимназия по селско стопанство „Земя”, гр. Провадия са създадени два образователни парка. Инициативата, на стойност 279 653 лв се осъществява в рамките на проект „Професионалното образование в ПГСС „Земя” – по-близо до бизнеса” по договор BG051PO001-4.3.05-0023.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”. Повече информация може да прочетете ТУК.

 

 

 

 

 

 

 

 ****************************************************************************************************************************************

Национална програма "ИКТ"

 Дейности на ОУ “Стоян Михайловски” по НП “ИКТ”

 ****************************************************************************************************************************************

ПРОЕКТ 1000 СТИПЕНДИИ

Информация за проект 1000 стипендии от ПГСС "Св. Георги Победоносец" - гр. Суворово

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова