baner rio 1

Административни услуги

 

Общи правила за организацията на административното обслужване в РУО - Варна (публ. 27.05.2022 г.)

Заповед №РД06-576/31.05.2022 г. за определяне на график на работното време на ЦАО (публ. 31.05.2022 г.)

Общи правила за организацията на административното обслужване в РУО - Варна (публ. 21.04.2022 г., отменени)

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Регионално управление на образованието - Варна - утвърдени със заповед РД06-1433/05.11.2020 г. на началника на РУО - Варна

 GENERAL RULES FOR THE ORGANIZATION OF ADMINISTRATIVE SERVICE AT  THE REGIONAL DEPARTMENT FOR EDUCATION - VARNA

 

Измерване на удовлетвореност на потребителите на административни услуги в РУО - Варна

 - за календарната 2023 година (публ. на 27.03.2024 г.)

Препратки към Регистъра на услугите в Административния регистър

31.03.2020 г.

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

Във връзка с обнародването на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Ви уведомявам, че на основание чл. 4 от горепосочения закон, се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение:
1. сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, като например разглеждането на жалби, сигнали и др.;
2. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение, например заповед за изпълнение на предписания със задължителен характер, за налагане на санкция на ученик и др.

С оглед обявеното извънредно положение и с цел намаляване на необходимостта от физическо посещение Ви препоръчваме да се регистрирате и използвате активно възможностите за комуникация с администрацията ни чрез Система за сигурно електронно връчване. Тя замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл.44, чл.43, чл.26, ал.2 и ал.4 от Закон за електронното управление.

Използването на Системата изисква регистрация и наличие на валиден квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ. Тя позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юредически лица. Системата е достъпна за използване на адрес: https://edelivery.egov.bg/Account/Register

РУО – Варна продължава да приема електронно документи на граждани и юридически лица и заявления за предоставяне на административни услуги чрез комуникационните канали:
Електронна поща:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/Account/Register

 

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави / издаване на уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, кето се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство / издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) / издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3);

Заявление за издаване на удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави;

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издавани от училища на чужди държави

Заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определен с държавния план-прием

Заявление за издаване на уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, кето се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2);

Заявление за издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3);

Заявление за устно искане на информация;

Информация за административните услуги предоставяни от РУО - Варна - отменени;

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за признаване на квалификационни кредити

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за предоставяне на информация за повторно ползване

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в РУО - Варна:

Общи правила за организацията на административното обслужване в РУО - Варна (публ. 21.04.2022 г.)

 Общи правила за организацията на административното обслужване в администрацията - Информация за административните услуги предоставяни от РУО - Варна, актуализирани на 01.03.2018 г. - отменени

 Общи правила за организацията на административното обслужване в администрацията - Информация за административните услуги предоставяни от РУО - Варна, актуализирани 15.09.2017 г. - отменени

Общи правила за организацията на административното обслужване в администрацията - Информация за административните услуги предоставяни от РУО - Варна, актуализирани на 03.01.2017 г. - отменени

Общи правила за организацията на административното обслужване в администрацията - Информация за административните услуги предоставяни от РУО - Варна, актуализирани на 23.11.2016 г. - отменени

 Удоволетвореност на потребителите на административни услуги в РУО - Варна за 2020 година

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

приета с ПМС № 195 от 2017 г., изменена и допълнена с ПМС №228 – ДВ, бр. 54 от 25.06.2024 г. в сила от 25.06.2024 г.

Раздел IV
Такси за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение

Чл. 6.(1) За признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави, се събира такса 35 лв.
(2) За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение се събира такса 50 лв.

(3) Такси по този раздел не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст.

Плащането се извършва чрез ПОС терминал в звеното за административно обслужване или чрез банкова сметка:

БАНКА ДСК АД – гр. Варна   IBAN: BG78STSA93003106869401,  BIC: STSABGSF.

TARIFF OF THE FEES, COLLECTED
IN THE PRE-SCHOOL AND SCHOOL EDUCATION SYSTEM


Section IV
Feesfor recognition of documents
for completed stages of school education,
degrees of education and professional qualification, issued by schools of foreign countries,
and for issuing of certificates

Art. 6.(1) For recognition of documents for completed stages of school education, issued by schools of foreign countries, a fee is collected to the amount of BGN 35.

(2) For recognition of documents for completed degrees of education and professional qualification, issued by schools of foreign countries,  and for issuing of certificates, a fee is collected to the amount of BGN 50.

(3) No fees are collected per this section, when the persons, requesting recognition, are within the age of mandatory education

Payment via POS terminal or through a bank account: БАНКА ДСК АД – гр. Варна   IBAN: BG78STSA93003106869401,  BIC: STSABGSF.

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева