Административни услуги

Общи правила за организация на административното обслужване в РУО - Варна, актуализирани на 12.04.2018 г.

GENERAL RULES FOR THE ORGANIZATION OF ADMINISTRATIVE SERVICE AT  THE REGIONAL DEPARTMENT FOR EDUCATION - VARNA

 

Препратки към Регистъра на услугите в Адинистративния регистър

 Общи правила за организацията на административното обслужване в администрацията - Информация за административните услуги предоставяни от РУО - Варна, актуализирани на 01.03.2018 г. - отменени

 Общи правила за организацията на административното обслужване в администрацията - Информация за административните услуги предоставяни от РУО - Варна, актуализирани 15.09.2017 г. - отменени

Общи правила за организацията на административното обслужване в администрацията - Информация за административните услуги предоставяни от РУО - Варна, актуализирани на 03.01.2017 г. - отменени

Общи правила за организацията на административното обслужване в администрацията - Информация за административните услуги предоставяни от РУО - Варна, актуализирани на 23.11.2016 г. - отменени

Информация за административните услуги предоставяни от РУО - Варна - отменени;

Заявление за издаване на удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави;

Заявление за издаване на уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, кето се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2);

Заявление за издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3);

Заявление за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ;

Заявление за устно искане на информация;

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави / издаване на уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, кето се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство / издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) / издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3);

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за признаване на квалификационни кредити – Приложение № 16 към чл. 51, ал. 1 от Наредба 12/2016г.

 

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за предоставяне на информация за повторно ползване

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в РУО - Варна:

 

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(Обн. – ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г. в сила от 15.09.2017 г. Приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г.)

Раздел IV
Такси за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение

Чл. 6.(1) За признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави, се събира такса 25 лв.
(2) За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение се събира такса 35 лв.

(3) Такси по този раздел не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст.

Плащането се извършва чрез ПОС терминал в звеното за административно обслужване или чрез банкова сметка:

SG „Експресбанк“ АД – гр. Варна   IBAN: BG74 TТВВ 9400 3115 068694SWIFT,  BIC: TTBBBG22.

TARIFF OF THE FEES, COLLECTED
IN THE PRE-SCHOOL AND SCHOOL EDUCATION SYSTEM

(Publ. SG № 75/15.09.2017, effective as from 15.09.2017 Adopted by Ministerial Decreeг№ 195/08.09.2017.)

Section IV
Feesfor recognition of documents
for completed stages of school education,
degrees of education and professional qualification, issued by schools of foreign countries,
and for issuing of certificates

Art. 6.(1) For recognition of documents for completed stages of school education, issued by schools of foreign countries, a fee is collected to the amount of BGN 25.

(2) For recognition of documents for completed degrees of education and professional qualification, issued by schools of foreign countries,  and for issuing of certificates, a fee is collected to the amount of BGN 35.

(3) No fees are collected per this section, when the persons, requesting recognition, are within the age of mandatory education

Payment via POS terminal or through a bank account: SG ExpressbankAD - Varna IBAN: BG74 TТВВ 9400 3115 068694SWIFT, BIC: TTBBBG22.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова