baner rio 1

Регистър на закритите училища в област Варна

 

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Варна
Код по НЕИСПУО Наименование Община Населено място Основание за закриване / Преобразувано    Документацията се съхранява в:
400064 ОУ "Хр. Ботев" Суворово Николаевка Закрито със заповед №РД14-87/18.11.2021 г. на МОН СУ "Н. Вапцаров" - Суворово
403560 ЧОУ "Талант" ЕООД Варна Варна Закрито със заповед №РД14-83/05.11.2021 г. на МОН ОУ "Васил Друмев"- Варна
403564 ЧСУ "Монтесори Варна" ООД Варна Варна Преобразувано със Заповед РД-14- 48/03.07.2020г.  
400124 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Девня Девня Заповед №РД-14-21/21.05.2020 г. на МОН СУ "Васил Левски" - Девня
400203 ЦДГ "Щастливо детство" Аврен Бенковски Заповед № РД-14-143/05.10.2010 г. на МОМН, публ. в ДВ, бр.83/22.10.2010 г. ЦДГ "Щурче" - Приселци
400080 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Аврен Близнаци Заповед № РД14-337/18.07.2008 ОУ "Д-р П. Берон" - Приселци
400321 ЦДГ "Морско конче" Аврен Близнаци Заповед № 247/12.03.2012 г. на кмета на общ. Аврен ЦДГ "Щурче" - Приселци
400206 ЦДГ"Пролет" Аврен Дъбравино Заповед № 247/12.03.2012 г. на кмета на общ. Аврен ЦДГ "Радост" - Аврен
400207 ЦДГ "Приказка" Аврен Казашка река Заповед № 898/10.09.2010 г. и Решение № 418/20.08.2010 г. на Общински съвет ЦДГ "Радост" - Аврен
400202 ЦДГ "Детелина" Аврен Садово Заповед № 898/10.09.2010 г. и Решение № 418/20.08.2010 г. на Общински съвет ЦДГ "Морско конче" - Близнаци
400208 ЦДГ"Синчец" Аврен Синдел Заповед № 247/12.03.2012 г. на кмета на общ. Аврен ЦДГ "Радост" - Аврен
400205 ЦДГ"Щастливо детство" Аврен Царевци Заповед № 898/10.09.2010 г. и Решение № 418/20.08.2010 г. на Общински съвет ЦДГ "Пролет" - Дъбравино
400088 ОУ"Р.Патронски" Аксаково Водица Заповед № РД 14-339/18.07.2008 г. ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово
400213 ЦДГ"Добри Чинтулов" Аксаково Въглен Заповед № 886/01.09.2010 г. и Протокол № 35/19.08.2010 г. ЦДГ "Детелина" - Изворско
400215 ЦДГ "Щастливо детство" Аксаково Генерал Кантарджиево Заповед № 886/01.09.2010 г. и Протокол № 35/19.08.2010 г. ЦДГ "Детелина" - Изворско
400094 НУ "Отец Паисий" Аксаково Слънчево Заповед № РД 14-339/18.07.2008 г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Игнатиево
400217 ОДЗ"Калина Малина" Белослав Белослав Заповед № 247/26.03.2010 г. и Протокол № 24/12.03.2010 г. на Общинския съвет ОДЗ „Първи юни“, гр. Белослав
400101 Начално училище "Стефан Караджа" Белослав Разделна Заповед № РД 14-30/15.04.2008 г. НУ "Отец Паисий" - Белослав
400221 Целодневна детска градина "Китна пролет" Белослав Разделна Заповед №247/26.03.2010г Протокол №24/12.03.2010г на Общинския съвет ОДЗ „Щастливо детство“, гр. Белослав.
400102 Начално училище "св.св. Кирил и Методий" Белослав Страшимирово Заповед № РД-14-23/07.04.2006 г. на министъра на образованието и науката ОУ "Св. П. Евтимий" - Белослав
400220 ЦДГ"Незабравка" Белослав Страшимирово Заповед №247/26.03.2010г Протокол №24/12.03.2010г на Общинския съвет ОДЗ „Първи юни“, гр. Белослав
400224 ЦДГ "Юрий Гагарин" Бяла Господиново Заповед №РД-0700-440/04.08.2010г Протокол №57 на Общинския съвет ЦДГ „Първи юни“ – гр. Бяла
400105 НУ "Св. Кл. Охридски" Бяла Попович №РД 14-65/18.06.2009г. ОУ "Отец Паисий" - Бяла
400223 ЦДГ "Теменуга" Бяла Попович Заповед №РД-0700-440/04.08.2010г Протокол №57 на Общинския съвет ЦДГ „Първи юни“ – гр. Бяла
400049 ВГ "Добри Войников" Варна Варна РД 14-342/18.08.2008г. I средно общообразователно училище - гр. Варна
400048 Гимназия "Николай Лилиев" Варна Варна РД 14-234/23.06.2008г. II СОУ
400002 ОУ "Ангел Кънчев" Варна Варна РД 14-233/23.06.2008г. III основно училище
400016 ОУ "Н.Й.Вaпцаров" Варна Варна № РД 14-232/23.06.2008г. II основно училище
400013 ОУ "Проф. Марин Дринов" Варна Варна РД 14-231/23.06.2008г. I основно училище
400021 ОУ "Софроний Врачански" Варна Варна № РД 14-232/23.06.2008г II основно училище
400025 ОУ "Хаджи Димитър" Варна Варна РД 14-233/23.06.2008г. III основно училище
400004 ОУ"Алеко Константинов" Варна Варна РД 14-231/23.06.2008г. I основно училище
400067 ПГС "К.Фичето" Варна Варна Заповед РД-14-105/12.07.2012 г. на МОМН ПГСАГ "В. Левски" - Варна
400035 СОУ "Димчо Дебелянов" Варна Варна РД 14-342/18.07.2008г. I средно общообразователно училище - гр. Варна
400038 СОУ"Неофит Бозвели" Варна Варна РД 14-234/23.06.2008г. II СОУ
400071 ЧПГ "Бизнесбанк училище" Варна Варна Заповед №РД-14-92/18.09.2013 с ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна
400077 ЧПГИБА"Атанас Буров" Варна Варна не е пререгистрирано по ЗПУО ЧЕГИЧЕ "Джордж Байрон" - Варна
400320 ЧПДГ "Зорница" Варна Варна ЗАПОВЕД № РД-14-65 от 18 юли 2014 г.  
400073 ЧПГУТ "Константин Фотинов" Варна Варна Решение №11068/13.08.2020 г. на ВАС на РБългария   
400109 Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" Ветрино Белоградец РД 14-280/25.06.2008г. СОУ "Хр. Ботев"- Ветрино
400110 Основно училище "Св.Св Кирил и Методий" Ветрино Доброплодно РД 14-278/25.06.2008г. СОУ "Хр. Ботев"- Ветрино
400277 ЦДГ"Първи юни" Ветрино Доброплодно Заповед №273/01.07.2010г Протокол №38/31.05.2010г на Общинския съвет ЦДГ „Щастливо детство“, с. Белоградец 
400171 Социално педагогически интернат "Иван Вазов" Ветрино Невша РД14-145/11.07.2006 СОУ "Хр. Ботев"- Ветрино
400278 Целодневна детска градина "Иван Вазов" Ветрино Невша № 150/08.04.2009г. ОДЗ “Васил Левски”, с. Ветрино 
400111 Основно училище "Васил Евстатиев Априлов" Ветрино Неофит Рилски РД 14-279/25.06.2008г. СОУ "Хр. Ботев"- Ветрино
400319 ЦДГ "Звездичка" Ветрино Неофит Рилски Заповед №273/01.07.2010г Протокол №38/31.05.2010г на Общинския съвет ОДЗ „Васил Левски“, с. Ветрино 
400114 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Вълчи дол Брестак РД 14-33/15.04.2008г. СОУ "В. Левски" - Вълчи дол
400281 ЦДГ"Щастливо детство" Вълчи дол Брестак Решение 318 на ОбС гр. Вълчи дол  
400115 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ " Вълчи дол Генерал Киселово РД 14-32/15.04.2008г. СОУ "В. Левски" - Вълчи дол
400283 ЦДГ"Иван Вазов" Вълчи дол Есеница Заповед №280/07.06.2010г Протокол №37/21.04.2010г на Общинския съвет Целодневна детска градина „Слънце“ - с. Михалич
400116 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" Вълчи дол Калоян РД 14-31/15.04.2008г. ОУ "Кл. Охридски" - Стефан Караджа
400279 ЦДГ"Теменуга" Вълчи дол Караманите Заповед №280/07.06.2010г Протокол №37/21.04.2010г на Общинския съвет Целодневна детска градина „Щастливо детство“ - с. Брестак
400284 ЦДГ"Детелина" Вълчи дол Червенци Заповед №280/07.06.2010г Протокол №37/21.04.2010г на Общинския съвет Целодневна детска градина „Звездица“ - с. Стефан Караджа
400121 НУ " Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" Девня Девня Заповед РД - 14-102/11.07.2005 г. на министъра на образованието и науката СОУ "В. Левски" - Девня
400122 НУ"Христо Ботев" - Девня Девня Девня Заповед РД - 14-111/11.07.2005 г. на министъра на образованието и науката СОУ "В. Левски" - Девня
400297 ЦДГ "Калинка" Долни чифлик Голица Заповед №РД-985/20.07.2010г Решение №588/08.06.2010г ОДЗ „Мечо Пух“, гр. Долни чифлик
400295 ЦДГ "Звънче" Долни чифлик Горен чифлик Заповед №РД-985/20.07.2010г Решение №588/08.06.2010г ЦДГ „Пламъче“, с. Пчелник
400293 Целодневна детска градина "Детелина" Долни чифлик Нова Шипка Заповед №РД-985/20.07.2010г Решение №588/08.06.2010г ЦДГ „Щурче“, с. Гроздьово
400292 ЦДГ"Пролет" Долни чифлик Рудник Заповед №РД-985/20.07.2010г Решение №588/08.06.2010г ЦДГ „Щастливо детство“, с. Старо Оряхово
400138 ОУ "Христо Патрев" Дългопол Аспарухово № РД 14-64/18.06.2009г. СОУ “Св. Климент Охридски” - Дългопол
400304 ЦДГ "Ален мак" Дългопол Аспарухово Заповед №425/01.09.2010г Решение №34-18/06.08.2010г на Общинския съвет ЦДГ „Детелина“ - гр. Дългопол
400139 ОУ "Д-р Петър Берон" Дългопол Боряна РД-14-07/02.02.2007 г. на министъра на образованието и науката СОУ "Св. Кл. Охридски" - Дългопол
400140 НУ"Васил Левски" Дългопол Величково РД-14-08/02.02.2007 г. на министъра на образованието и науката ОУ "Хр. Ботев" - Цонево
400298 ЦДГ "Зорница" Дългопол Дългопол Заповед №424/01.09.2010г Решение №34-17/06.08.2010г ЦДГ „Детелина“ - гр. Дългопол
400300 ЦДГ " Кокиче" Дългопол Лопушна Заповед №425/01.09.2010г Решение №34-18/06.08.2010г на Общинския съвет ЦДГ "Първи юни" - Партизани
400302 ЦДГ "Теменужка" Дългопол Поляците Заповед №425/01.09.2010г Решение №34-18/06.08.2010г на Общинския съвет ЦДГ "Щастливо детство" - Медовец
400173 ЧУБК "Цар Симеон І" Дългопол Сладка вода временно не провежда учебен процес  
400154 Основно Училище "Христо Ботев" Провадия Бързица РД-14-7/16.05.2007 г. на министъра на образованието и науката  
400311 ЦДГ "Кокиче" Провадия Венчан Заповед №927/28.05.2010г Решения №36-498 и №36-499 /28.04.2010г на Общинския съвет Обединено детско заведение „Снежанка
400314 ЦДГ "Пролет" Провадия Житница Заповед №927/28.05.2010г Решения №36-498 и №36-499 /28.04.2010г на Общинския съвет Целодневна детска градина „Щастливо детство“, с. Бозвелийско
400157 Основно Училище "Св.Св. Кирил и Методий" Провадия Комарево РД 14-340/18.07.2008г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Блъсково
400310 ЦДГ "Детелина Минчева" Провадия Кривня Заповед №927/28.05.2010г Решения №36-498 и №36-499 /28.04.2010г на Общинския съвет Целодневна детска градина „Пролет“, гр. Провадия
400158 Основно училище "Георги Сава Раковски" Провадия Манастир РД14-341/18.07.2008г. ОУ "Хр. Ботев" - Житница
400309 ЦДГ "Синчец" Провадия Манастир Заповед №927/28.05.2010г Решения №36-498 и №36-499 /28.04.2010г на Общинския съвет Целодневна детска градина „Щастливо детство“, с. Бозвелийско
400151 Професионална гимназия по транспорт и машиностроене Провадия Провадия № РД 14-101/07.07.2009г. ПГСС "Земя" - Провадия
400315 ЦДГ "Детелина" Провадия Храброво Заповед №927/28.05.2010г Решения №36-498 и №36-499 /28.04.2010г на Общинския съвет Целодневна детска градина „Лиляна Димитрова“, с. Блъсково
400318 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА Суворово Николаевка Решение на Общински съвет №11-153/30.07.2008г. ОДЗ "Буратино" - Суворово
400317 Целодневна детска градина Суворово Чернево Заповед № 8/ 05.01.2012 г. на кмета на община Суворово ОДЗ "Буратино" - Суворово
400078 Частна професионална гимназия със специалности с интензивно изучаване на чужди езици Варна Варна Заповед № РД-14-4 от 29 януари 2014 г.  
400404 Частна професионална гимназия по мода и модна стилистика "Богоя" Варна Варна Заповед № РД-14-3 от 29 януари 2014 г.  
400066 Професионална гимназия по машиностроене и транспорт Варна Варна Заповед № РД-14-52 от 27 юни 2014 г. нa МОН  ПТГ - Варна
400403 Частна професионална гимназия по управление на туризма "Константин Фотинов" Долни чифлик Старо Оряхово преустановен учебен процес не е закрит със заповед на МОН
400051 Оздравително училище "Д-р Никола Димитров" Варна Варна Заповед № РД-14-49 от 21 юли 2015 г. ОУ "Капитан Петко войвода" - Варна
400125 Професионална гимназия "К. Д. Кумановски" Девня Девня заповед №РД14-59/17.07.2014 на МОН СОУ "В. Левски" - Девня
400201 ЦДГ "Радост" Аврен Аврен Заповед №123/02.02.2016 г. ЦДГ "Щурче" - Приселци
403557 ЦДГ "Щастливо детство" Аврен Бенковски Заповед №123/02.02.2016 г. ЦДГ "Щурче" - Приселци
403556 ЦДГ "Щастливо детство" Аврен Царевци Заповед №123/02.02.2016 г. ЦДГ "Пролет" - Дъбравино
  ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Вълчи дол Караманите РД14-81/29.05.2000 г.  
  ОУ "Рашко Блъсков" Провадия Черковна РД14-81/29.05.2000 г.  
  НУ "Св. Св. Кирил и Методий"  Дългопол Сава РД14-81/29.05.2000 г.  
  НУ "Отец Паисий" Долни чифлик Нова Шипка РД14-86/29.05.2000 г. ОУ "Хр. Смирненски" - Гроздьово
  НУ "В. Левски"  Долни чифлик Рудник РД14-86/29.05.2000 г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Старо Оряхово
  ОУ "Д-р Петър Берон" Долни чифлик Солник РД14-86/29.05.2000 г. ОУ "В. Левски" - Долни чифлик
  Логопедично училище Варна Варна РД14-103/31.05.2000 г.  
  НУ "Отец Паисий"  Вълчи дол Бояна РД14-32/06.04.2001 г.  
  НУ "Св. Св. Кирил и Методий" Аврен Китка РД14-33/30.04.2002 г.  
  НУ "Св. Св. Кирил и Методий" Бяла Дюлино РД14-54/10.06.2002 г. ОУ "Отец Паисий" - Бяла
  НУ "Г. Бенковски" Провадия Храброво РД14-136/05.07.2002 г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Блъсково
  НУ "Св. Св. Кирил и Методий" Аврен Бенковски РД14-14/10.04.2003 г. ОУ "Д-р П. Берон" - Царевци
  НУ "Хр. Ботев" Долни чифлик Детелина РД14-65/12.05.2003 г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Старо Оряхово
  ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Бяла Господиново РД14-181/01.12.2004 г.  
  НУ "Т. Фикрет" Дългопол Рояк РД14-77/30.07.1999 г.  
400135 НУ "Св. Св. Кирил и Методий" Долни чифлик Шкорпиловци Заповед № РД 14-170 от 21 юни 2017 г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Старо Оряхово
400286 ОДЗ "Детелина" Девня Девня Заповед № 1002-174 от 22 април 2016 г. ЦДГ „Незабравка“, гр. Девня
  ПУ "Братя Миладинови" Варна Варна Преобразувано в ЦСОП - Варна със заповед РД14-241/20.07.2017 г. ОУ "В. Априлов" - Варна -  заповед №РД06-1454/17.11.2017 г.
  ПУ "Св. Св. Кирил и Методий" Провадия Кривня Преобразувано в ЦСОП "Св. Св. Кирил и Методий" - Кривня със заповед №РД14-260/20.07.2017 г. СУ "Д. Благоев" - Провадия със заповед №РД06-1455/17.11.2017 г.

 

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева