baner rio 1

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 logo op logo esИнформация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

 

26.01.2022 г.

Анкетна карта за оценка на удовлетвореността от участие в обучения по проекти по ОПНОИР с конкретен бенефициент МОН:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSense2ZbV0Ta4pcbIm6fJLXO-ObGd2mTMtL2iMRg8fP2Avuhg/viewform

Крайният срок за попълване на анкетната карта е 11.02.2022 г.

21.04.2021 г.

Допълнително споразумение №1 към административен договор № BG05M2OP001-2.010-0001-C01 ОТ 04.10.2018 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.010 "Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.

14.01.2021 г.

Справка за педагогическите специалисти, придобили ПКС след 04.10.2018 година, на които НЕ са възстановени разходите по проект КПРПС

28.03.2019 г.

Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Заявление от директор за определяне на образователната институция за самостоятелен възложител на обучение по дейност 1.

28.02.2019 г.

Раздел за проект КПРПС от презентация  за съвещание на началника на РУО Варна с директори на образователни институции 

 

26.02.2019 г.

Ръководство за работа на педагогическия специалист с информационната система - дейност 1

Микроданни за педагогически специалисти, включени в дейност 2

Образец на Справка банкови сметки - подава се в РУО от образователната институция във формат Excel

Образец на Заявление за дейност 2

Образец на Регистър на подадените заявления за дейност 2 - води се в образователната институция в електронен вид

 

23.01.2019 г.

Стартира изпълнението на Дейност 2. „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

Дейност 2. е с период на изпълнение 15.01.2019г. – 30.09.2021г. и дава възможност за възстановяване на средства (до определен размер) на педагогически специалисти за включването им в подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен (ПКС) и/или в процедура за придобиване на пета, четвърта, трета, втора или първа ПКС.

Указание за изпълнение на Дейност 2

 

 

21.12.2018 г. 

В рамките на първата кампания по Дейност 1 на проект "Квалификация на професионалното развитие на педагогическите специалисти" в групи за краткосрочни обучения са включени 1070 участници от област Варна.

snimki obuchenia proekt 1 snimki obuchenia proekt 2 snimki obuchenia proekt 3

snimki obuchenia proekt 4 snimki obuchenia proekt 5 snimki obuchenia proekt 8

snimki obuchenia proekt 6 snimki obuchenia proekt 10 snimki obuchenia proekt 11

04.12.2018 г.     

Около 800 педагогическите специалисти от област Варна вече са включени в краткосрочни обучения в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ са формирани 37 групи в трите тематични направления.

На всички педагогически специалисти, успешно преминали обученията, ще бъде издадено Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

В кампанията до 31.12.2018г. в групи по проекта ще бъдат включени още педагогически специалисти от област Варна.

Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/.

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева