„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 logo op logo esИнформация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

28.02.2019 г.

Раздел за проект КПРПС от презентация  за съвещание на началника на РУО Варна с директори на образователни институции 

 

26.02.2019 г.

Ръководство за работа на педагогическия специалист с информационната система - дейност 1

Микроданни за педагогически специалисти, включени в дейност 2

Образец на Справка банкови сметки - подава се в РУО от образователната институция във формат Excel

Образец на Заявление за дейност 2

Образец на Регистър на подадените заявления за дейност 2 - води се в образователната институция в електронен вид

 

23.01.2019 г.

Стартира изпълнението на Дейност 2. „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

Дейност 2. е с период на изпълнение 15.01.2019г. – 30.09.2021г. и дава възможност за възстановяване на средства (до определен размер) на педагогически специалисти за включването им в подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен (ПКС) и/или в процедура за придобиване на пета, четвърта, трета, втора или първа ПКС.

Указание за изпълнение на Дейност 2

Образци на документи за Дейност 2

 

21.12.2018 г. 

В рамките на първата кампания по Дейност 1 на проект "Квалификация на професионалното развитие на педагогическите специалисти" в групи за краткосрочни обучения са включени 1070 участници от област Варна.

snimki obuchenia proekt 1 snimki obuchenia proekt 2 snimki obuchenia proekt 3

snimki obuchenia proekt 4 snimki obuchenia proekt 5 snimki obuchenia proekt 8

snimki obuchenia proekt 6 snimki obuchenia proekt 10 snimki obuchenia proekt 11

04.12.2018 г.     

Около 800 педагогическите специалисти от област Варна вече са включени в краткосрочни обучения в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ са формирани 37 групи в трите тематични направления.

На всички педагогически специалисти, успешно преминали обученията, ще бъде издадено Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

В кампанията до 31.12.2018г. в групи по проекта ще бъдат включени още педагогически специалисти от област Варна.

Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова