baner rio 1

Междуинституционален механизъм

За учебната 2018/2019 година

08.11.2018 г.

Доклад за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на инситуциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст

Обучение за ръководители и членове на екипи за обхват - презентация

18.10.2018 г.

Постановление на Министерски съвет № 100/08.06.2018г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст - нови моменти, добри практики, проблеми. (Презентация на началниците на регионални управления на образованието Варна, Добрич, Търговище и Шумен за съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионания координационен комитет в Североизточен район)

 Насоки за работа на екипите за обхват

Декларация за конфиденциалност - образец

Помощна инструкция за обработване на формуляр за обход

ПМС 100/2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Заповед №РД06-839/20.07.2018 г. на началника на РУО - Варна за определяне на ръководителите на екипите по обхват

 

За учебната 2017/2018 година

Решение №373 от 05.07.2017 г. на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: 0800 10 112

Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

24.07.2017 г.

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заложените мерки по т.4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в поверената Ви институция, е необходимо да публикувате на сайта си следната информация:

1. За детски градини и училища:

  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
  • Информация за същността на всеки вид социална услуга - да е предоставена по достъпен начин така, че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователната институция.
  • Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.

2. За училищата:

  • Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Приложения:

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;

3. Практически насоки за действия при инцидент;

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева