Прием на ученици в училища

Прием на ученици за учебната 2020-2021 година

04.05.2020 г.

Заповед РД № РД-09-366/29.04.2020 г. за утвърждаване на ДПП за държавните и общинските спортни училища за учебната 2020-2021 година

30.04.2020 г.

Заповед  № РД 06-413/30.04.2020 г. за утвърждаване на ДПП за учебната 2020-2021 година в V клас и в VIII клас на училищата от Област Варна

27.04.2020 г.

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за обучение в VIII клас през учебната 2020-2021 г.

Заявление за класиране и насочване на ученици от комисия

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания, професиите и специалностите за приемане на ученици в VІІІ клас на училищата от област Варна

Списък на заболяванията за прием на ученици в VIII клас на профилирани гимназии и профилирани паралелки в СУ

19.12.2019 г.

Информация за учениците от X клас на обединените училища от област Варна

Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с представяне на заявки за обучение по специалности от професии

Правила за планиране и реализиране на държавния план-прим в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназиии средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в в неспециализираните профилирани и професионални гимназиии и средни училища.

Списък на STEM професии и STEM профили

Прогнозни целеви стойности

Информация за броя на учениците в VII клас по училища и общини

I. Списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020-2021 година

II. Допълнителен държавен план-прием в XI клас за учебната 2020-2021 година няма да бъде осъществяван. 

Прием на ученици за учебната 2019-2020 година

Прием на ученици в I клас

Списък с незаетите след класирането места от проведения I тур на приемните изпити в Спортно училище "Георги Бенковски" - Варна за учебната 2019/2020 година

График за провеждане на II-ри тур на приемните изпити за учебната 2019/2020 година

Утвърдения държавен план-прием на спортните училища за учебната 2019-2020 г.

График за провеждане на приемни изпити в СУ "Георги Бенковски", гр. Варна за учебната 2019-2020 г.

Прием на ученици след завършено основно образование

logo2

Регионална комуникационна кампания за разясняване новостите и изискванията на държавен план-прием

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова