Пътна карта

 

Пътна карта за подготовка и реализиране на Държавния план прием  -  Област Варна

учебна 2019-2020 година

Дата

Дейност

Изпълнител

Партньори

до 20.11.2018

Национално представителните организации на работодателите чрез номинирани техни представители на областно ниво изразяват становище, което се взема предвид при съгласуване на предложения план-прием от Областната комисия по заетостта. Изпращане на писмо - покана от РУО - Варна към представителите на тези организации  да направят своите предложения за нуждите от специалности от професии на пазара на труда. Направените предложения за необходимите специалности от професии до директорите на средните училища, профилираните и професионалните гимназии, както и до РУО - Варна следва да бъдат база за изготяване на държавния план прием. 

РУО

работодатели и техните представителни организации

 до 30.11.2018

Изготвяне на информация за броя на завършващите основно образование по населени места и общини през учебната 2018/2019 г. и анализ на изпълнението на държавния план-прием за предходните три години по училища и общини

РУО

 

до 20.12.2018

Информиране на директорите на училища относно подготовката на предложенията, утвърждаването на държавния план-прием и организацията на неговото съгласуване.- Предоставяне на приложения по образец, определен от министъра на образованието и науката за разпределение на паралелките по вид и брой ученици по общини за област Варна

РУО

 

до 20.12.2018

Публикуване на интернет страницата на РУО на съобщения и изпращане на писма до областната и общинските администрации във връзка с получаване на предварителни становища за прием по специалности от професии, основаващи се на стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на съответната община и областта.

РУО

 

до 31.12.2018

Информиране на директорите на училища от областта за сроковете и изискванията към оформление на предложенията за държавния план-прием и за тенденциите при реализирането на държавната образователна политика.

РУО

 

до 31.12.2018

Анализ на Областната стратегия за развитие  на Област Варна (2014-2020) като фактор за определяне на тенденциите в планирането и изготвянето на проект за Държавен план прием 2019-2020 г.

РУО

 

в периода 20.12.2018 - 11.01.2019

Иницииране и провеждане на работни срещи с:
• директорите на обединените и средните училища и профилираните и професионалните гимназии;
• експертите по образование и други представители на общините;
• представителите на работодателските организации за областта, вкл. техните представители, както и представители на организациите на работниците и служителите в Областната комисия по заетостта;
• представители на фирми-партньори на професионалните гимназии от предходните години;
• бюрата по труда и постоянните комисии по заетостта.                                                                                           Представяне на акцентите и необходимостта от преструктуриране на приема по профили и професии в посока на STEM профили и технически и ИТ професии, включително и в математически гимназии; утвърждаване в средни училища на план-прием по профили, които не дублират профилите в профилираните гимназии, с изключение на STEM профили; o гарантиране на условия за качество на образователно-възпитателния процес -осигуряване на материално-техническа база, обезпечаване с педагогически специалисти, преминаване към едносменен режим и осигуряване на целодневна организация за ученици в случаите, предвидени от закона.

РУО

директорите на училищата в областта;  работодатели и техните представителни организации; бюрата по труда

04.01.2019 г.

Изработване на информационен канал за провеждане на регионална комуникационна кампания за разясняване на новостите и тенденциите в кампанията за Държавен план прием 2019-2020 г.

РУО

 

на 12.01.2019 г.

Училищата предварително запознават с предложението за ДПП съответния финансиращ орган. (само за общинските училища)

Училищата

 

15.01.2019 г.

РУО - Варна обобщава  получените становища  браншови организации и работодатели по отношение на специалности, предложени за дуална форма на обучение, защитени специалности и специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии и предоставя информация на директорите на училищата, осъществяващи прием след завършено основно образование.

РУО

работодатели и техните представителни организации

до 15.01.2019 г.

Училищата представят информация за планираните дейностите в  РУО - Варна по кариерно ориентиране и консултиране на ученици и родители.  ОУ, ОбУ и СУ организират посещения на ученици/класове в предприятия и професионални гимназии и на представители на предприятия и професионални гимназии в прогимназиалния етап; Организират родителски срещи, съвместно с кариерни консултанти.

Училищата

Център за кариерно ориентиране

15.01.2019 г.

Гимназиите, средните училища и обединените училища представят в РУО - Варна мотивирани предложения относно броя на паралелките, броя на учениците и специалностите от професии по форми на обучение при условията и по реда на държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на държавните образователни стандарти за финансиране на институциите и за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. При изготвяне на предложенията да бъде отчетено наличието на условия за гарантиране качеството на образователно-възпитателния процес /осигурена МТБ и обезпечаване с педагогически специалисти/ и потребностите на пазара на труда, установени партньорски отношения с работодатели, подадени заявки и становища, предлаганите възможности за добра последваща реализация, осигуряването на обучение предиобяд при едносменен режим. Основните принципи и изисквания за изготвянето на балансиран план-прием, заложени в нормативните разпоредби, както и в изпълнение на образователните политики са:
• съобразяване на план-приема със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общините и областта;
• отчитане на състоянието на училищната мрежа и тенденциите относно броя на учениците, завършващи основно образование по населени места и общини на територията на област;
• анализ на изпълнението на план-приема за предходните три години, вкл. оценка на нерационална и нежелана концентрация или (вторична) сегрегация на ученици в училища;
• отчитане от една страна на заявките и становищата на работодатели и работодателски организации, отразяващи потребностите на пазара на труда, установените партньорски отношения и предлаганите възможности за добра последващата реализация,  а от друга - информирания избор на учениците и родителите и водещ до балансиране съотношението между профилирани и професионални паралелки с постепенно повишаване процентното съотношение на приетите ученици в VIII клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка.

Училищата

Профилирани и Професионални училища

21.01.2019 г.

Училищата, осъществяващи ДПП представят информация в РУО - Варна за организираните от тях дни на отворени врати и други дейности за представяне на образователната институция пред родители и други заинтересовани страни.

   

30.01.2019 г.

STEM - ден във Варна - представяне на образователните институции, които прилагат модела за обучение на 21 век.

РУО                ПТГ - Варна

Община Варна, детски градини и училища

31.01.2019 г.

Общините съгласуват план-приема в съответствие със съществуващи и актуализирани планове за развитие на общината и спецификата на областта

Общини

 

до 1 февруари

Обобщаване на предложенията от училищата и изготвяне на проект за държавен план-прием за област Варна след завършено основно образование за паралелките, броя на учениците и специалностите по професии по форма на обучение.

РУО

 

на 12 февруари 2019

Началникът на РУО - Варна предоставя за съгласуване обобщеното предложение за държавен план-прием на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие

РУО

 

до 01.03.2019

Началникът на РУО - Варна представя на министъра на образованието и науката за съгласуване обобщеното предложение за държавния план-прием.

РУО

 

от 15.03.2019 до 15.04.2019

Публикува проекта на заповед за утвърждаване на  план-прием за всички училища в областта за обществено обсъждане. Отразява приетите в хода на съгласуването и общественото обсъждане промени в държавния план-прием

РУО

 

до 30 април

Началникът на РУО утвърждава ДПП за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии, за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии

РУО

 

до 30.04.2019 г.

Организиране на  Дни на Отворените врати на местно ниво за представяне на предприятията и професиите по общини съвместно с браншови организации и местния бизнес.

Общини

работодатели и техните представителни организации, училища

април 2019 г.

Провеждане на Панорама на професионалното образование.

Община Варна

работодатели и техните представителни организации, училища

до 3 май

Публикува се утвърденият държавен план-прием за всички училища в областта на интернет страницата на Регионално управление на образованието - Варна и се  информира МОН за утвърдения държавен план-прием

РУО

 

май 2019 г.

Организиране на срещи с директорите на всички средни училища, експертите по образование от страна на общините,; определените представители на национално представителните организации на работодателите, които са членове на комисията по заетостта, с представители на фирми-партньори на професионалните гимназии от предходните години, бюрата по труда и др.

РУО

 

май- юни 2019 г.

Изготвяне на указателни писма по създаден към РУО  механизъм за проследяване движението на учениците по време на класиранията и изготвяне на график за консултации от старши експерти на РУО - Варна

РУО

 

май- юни 2019 г.

Подаване на документи в РУО - Варна на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания  за прием в профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние. Подаване на документи в РУО - Варна на ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане да бъдат приети по документи по специалности от професии.

комисия в РУО

 

май- септември 2019 г.

Създаване на условия за свободен избор на профил или специалност според предпочитанията на ученика, насърчавайки онлайн кандидатстването, както и осигурявайки дейности по кариерно ориентиране с кариерен консултант в определени дни на територията на РУО.

Център за кариерно ориентиране РУО

 

юни 2019 г.

Организиране на проверки за установяване причините за оставане на ученици без свидетелство за завършено основно образование или неявяване на изпитите за външно оценяване, както и по отношение на практики, свързани с ограничаване на свободния избор на профили или професи. Проверки на провежданите поправителни сесии и прилагането дейностите по ПМС 100

РУО

 

01.03.2019 – 31.03.2019 г.

Методическа подкрепа на директорите на ОУ, ОбУ и СУ за изработване на методика за проследяване реализацията на учениците им в общия ход на класирането, до окончателното записване в паралелките 8 клас.

РУО

 

юли - септември 2019 г.

При закриване на паралелки и насочване на учениците към паралелки, в които има свободни места, учениците приоритетно се насочват към паралелки с профили и специалности, приемът по които отговаря на целите.

РУО

 

 

 

 

Важно

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова