baner rio 1

Национално външно оценяване

 

 

Национално външно оценяване за учебна 2023/2024

 

Национално външно оценяване в VII клас

 

03.07.2024 г.

Статистика за успеваемост от национално външно оценяване в VII клас - разширена

02.07.2024 г.

Статистика за успеваемост от национално външно оценяване в VII клас

22.05.2024 г.

Заповед № РД09-1299/21.05.2024 г. за за изменение на заповед №РД09-2050/28.02.2023 г. за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година

08.12.2023 г.

Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием и промяната в чл. 51 а от НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците /последно изм. и доп. ДВ. бр.75 от 1 Септември 2023г./ за изпитите по български език и литература и математика за учебната 2023/2024 година могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в България.
Учениците, желаещи да се на явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари 2024 година в деловодството на РУО-Варна /за учениците с местоживеене в област Варна/.
Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!
Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в регламентираните срокове за провеждане на националното външно оценяване.

 

01.09.2023 г.

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева