baner rio 1

НВО VII клас

 

Учебна 2023/2024 година

 

 

02.07.2024 г.

Статистика за успеваемост от национално външно оценяване в VII клас

08.12.2023 г.

Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием и промяната в чл. 51 а от НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците /последно изм. и доп. ДВ. бр.75 от 1 Септември 2023г./ за изпитите по български език и литература и математика за учебната 2023/2024 година могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в България.
Учениците, желаещи да се на явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари 2024 година в деловодството на РУО-Варна /за учениците с местоживеене в област Варна/.
Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!
Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в регламентираните срокове за провеждане на националното външно оценяване.

 

Учебна 2022/2023 година

 

29.06.2023 г. 

Статистика за успеваемост от национално външно оценяване:

1. Български език и литература

2. Математика

3. Общо - български език и литература и математика

19.06.2023 г.

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от положените приемни изпити за кандидатстване в VIII клас за учебната 2023/2024 г.

25.05.2023 г.

Модел на НВО по български език и литература в VII клас учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в VII клас учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас учебната 2022-2023 година

23.05.2023 г.

Информация за учениците, които ще се явяват на национално външно оценяване VII клас за учебната 022/2023 година за прием след завършено основно образование за учебната 2023/2024 година

Заповед № РД09-4061/30.08.2022 г. на МОН за график на дейностите по приемане на ученици и Заповед №РД09-891/24.04.2023 г. на МОН за изменение и допълнение на заповед №РД09-4061/30.08.2022 г.

Заповед №РД09-4062/30.08.2022 г. на МОН за дати и график за провеждане на изпитите за проверка на способностите за прием на ученици в VIII и XI клас

Заповед №РД09-4065/30.08.2022 г. на МОН за дати за провеждане на национални външни оценявания и график на дейностите

 

Архив за 2021/2022 година

28.06.2022 г.

Статистика за успеваемост, Български език и литература, РУО ВАРНА

Статистика за успеваемост, Математика, РУО ВАРНА

Статистика за успеваемост по изпити, РУО ВАРНА

28.06.2021 г.

Успеваемост по училища, Български език и литература, РУО ВАРНА

Успеваемост по училища, Математика, РУО ВАРНА

Статистика за успеваемост по изпити, РУО ВАРНА

25.05.2021 г.

Информация за полагане на приемни изпити и изпити за проверка на способностите на територията на друга област на основание чл.61, ал.3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

26.06.2020 г.

Заповед за определяне на периода за запознаване на учениците от облас Варна с изпитните работи по БЕЛ, математика и проверка на способностите

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по БЕЛ, математика и изобразително изкуство от положените изпити за прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година

Заявление

Статистика за успеваемост по изпити

НВО Български език и литература - успеваемост по училища, област Варна

НВО Математика - успеваемост по училища, област Варна

09.06.2020 г.

Мерки при организирането и провеждането на НВО VII клас

08.06.2020 г.

Клип от МОН, представящ изпитния комплект за НВО VII клас. Линковете за достъп ще бъдат активни до 22.06.2020 г.     

Инструктаж на ученика

Инсртуктаж на квестора

Декларация 

03.01.2020 г.

Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием и промяната в чл. 51 а от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за изпитите по български език и литература и математика могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в България. Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари в деловодството на РУО-Варна  /за учениците от област Варна/.
Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!
Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване
на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в определените срокове за провеждане на националното външно оценяване.

Среден успех в точки на училищата според НВО по БЕЛ на VII клас за 2019 г.

Среден успех в точки на училищата според НВО математика на VII клас за 2019 г.

Статистика за успеваемост по изпити НВО 2019 г.

Информация за ученици, завършили основно образование, за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас на неспециализираните училища от област Варна по държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по БЕЛ, математика и чужд език

Информация за учениците, явяващи се на изпит за проверка на способностите за учебната 2019/2020 година

Информация относно полагане на приемни изпити и изпити за проверка на способностите на територията на друга област

Информация за учениците, които ще се явяват на национално външно оценяване VII клас за учебна 2018/2019 година за прием след завършено осноено образование за учебната 2019/2020 година

Утвърден държавен план прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво. 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева