baner rio 1

Проекти и програми

20.09.2023 г.

„Зелена градина за щастливи деца“ - проект на ДГ № 39 „Приказка“ – Варна, финансиран по КД1 на програма „Еразъм +“ с договор № 2022-1-BG01-KA101-SCH-000077992/КА122-SCH-196 от 23.08.2022 г.

постер

16.02.2023 г. 

Информация по проект "Ученически практики - 2"

21.11.2022 г.

 Проект "Ученически практики"

25.07.2022 г.

Във връзка с обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Ви информираме че:

Съгласно изискванията на чл. 5, ал. 2 от Постановление  № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, е публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели  „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура”.

Проектът на документите е публикуван на следната интернет страница http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1062 , както и в информационната система за Механизма (ИСУН 2020) на следния адрес:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion.

Новината е публикувана и на страницата на МОН  https://www.mon.bg/bg/news/4964 .

Допустими кандидати са общини за общински училища и общински детски градини и държавни училища към Министерство на образованието и науката.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , както и в информационната система за Механизма (ИСУН 2020), в срок до 28.07.2022 г. включително.

19.01.2022 г.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обяви за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ в рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Допустими кандидати по цитираната процедура са училища от средното образование и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, а допустими партньори са училища от средното образование, висши училища и ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза.
Допълнителна информация, ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg  както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active  и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове:  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096.

10.12.2021 г.

Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

2020/2021 година

Проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Проект Ученически практики

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект "Подкрепа за успех"

НП "Иновации в действие"

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Национална програма на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия"

 

 

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

„Зелена градина за щастливи деца“ -

проект на ДГ № 39 „Приказка“ – Варна, финансиран по КД1 на програма „Еразъм +“ с договор № 2022-1-BG01-KA101-SCH-000077992/КА122-SCH-196 от 23.08.2022г.

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева