baner rio 1

Проекти и програми

19.01.2022 г.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обяви за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ в рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Допустими кандидати по цитираната процедура са училища от средното образование и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, а допустими партньори са училища от средното образование, висши училища и ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза.
Допълнителна информация, ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg  както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active  и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове:  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096.

10.12.2021 г.

Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

2020/2021 година

Проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Проект Ученически практики

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект "Подкрепа за успех"

НП "Иновации в действие"

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Национална програма на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия"

 

 

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева