baner rio 1

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Указания за изпълнение на дейностите по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Приложения към Указания по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Образци по дейности 2, 3, 4, 5

Популяризиране на дейностите по проект "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" от ПГСАГ "Васил Левски", гр. Варна - изработване на брошура, информация на страницата на училището

Ръководство в помощ на класните ръководители за провеждане на тренинги заповишаване на социално-емоционалните умения в ученето е изработено от ученици в 11 клас на СУ "Гео Милев", гр. Варна със специалност "Рекламна графика"

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева