baner rio 1

Архив - 2018 година

 

 

26.07.2018 г.

Резултатите от трето класиране могат да бъдат проверени на адрес: priem.mon.bg

Статистика за минимален и максимален бал

13.07.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

На основание чл. 38, ал. 11 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с докладна записка с вх. № 0603-1169/19.06.2018 г. от директора на СУ „Неофит Бозвели“, гр. Варна, информирам, че през учебната 2018/2019 г. в СУ „Неофит Бозвели“, гр. Варна, ще се извършва обучение в дистанционна форма.

Съгласно чл. 38, ал. 4 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование тази форма се организира за обучение в класовете от V до ХІІ включително за:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици със специални образователни потребности;

3. ученици с изявени дарби;

4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.

Съгласно чл. 38, ал. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. по изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни, дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV клас включително.

В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование - чл. 38, ал. 8 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

12.07.2018 г.

Статистика за минимален и максимален бал от второ класиране

11.07.2018 г.

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ "Калина Малина" - гр. Белослав

14.06.2018 г.

Информация за учениците, завършил основно образование, които ще кандидатстват за учебната 2018/2019 година в държавните и общински училища от област Варна

Заявление за кандидатстване

Информация за приемането на учениците, завършили основно образование през учебната 2018/2018 г., за участие в класирането в VIII клас в неспециализираните училища от област Варна за учебната 2018/2019 г.

Повече информация относно приема след завършено основно образование може да намерите в Рубриката "Прием на ученици" - "Прием след основно образование"

06.06.2018 г.

Статистика от изпитите по български език и математика в VII клас

01.06.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "директор" на държавно неспециализирано училище и общинско училище на територията на област Варна

22.05.2018 г.

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерваториуми и планетариуми трябва да познават и прилагат

19.04.2018 г.

На интернет сайта на Министерството на образованието и науката www.mon.bg  има нова рубрика “Приобщаващо образование“. Това уеббазирано пространство е създадено в изпълнение на Наредбата за приобщаващото образование. Рубриката съдържа информация за нормативните документи, свързани с приобщаващото образование, инструментариумите за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците и методически указания, както и примерни образци на документи в областта на приобщаващото образование. Предстои в рубриката да бъде поместена и ценна информация, свързана с Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, в която от началото на 2017 г. членува и България в лицето на Министерството на образованието и науката.

Също така на сайта на Министерството бихте могли да използвате и препратки, като www.back2shool.mon.bg , където се споделят добри практики за взаимодействието с родителите, добри практики и материали, насочени към превенцията на насилието в образователните институции, както и много полезна информация, свързана с доставчиците на социални услуги в общността.

Рубриката „Приобщаващо образование“ в сайта на МОН ще бъде допълвана и обновявана своевременно, за да бъде полезна и в помощ на директори, педагогически специалисти, родители, ученици и всички други заинтересовани страни.

19.04.2018 г.

Заповед №РД06-374/16.04.2018 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища от област Варна

  • ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово
  • ОУ "Г. С. Раковски" - Варна
  • ОУ "Йордан Йовков" - Варна
  • ПГ по текстил и моден дизайн - Варна
  • Професионална техническа гимназия - Варна
  • СУ "Назъм Хикмет" - Медовец
  • ОУ "Хр. Ботев" - Житница

Заявление

Декларация

 

 

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева