baner rio 1

Архив - юли - декември - 2020

 

31.12.2020 г.

Заповед № РД09-3610/31.12.2020 г. на МОН за обучението на учениците от 5 до 12 клас в периода 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

29.12.2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ,
Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием за учебната 2021/2022 година и в съответствие с чл. 51а от НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за изпитите по български език и литература и математика могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в Република България.
Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари 2021 година /за 2021 г. срокът може да се удължи до 11.01.2021 г. – понеделник/ в деловодството на РУО-Варна /за учениците от област Варна/.
Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!
Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване /за учебната 2020/2021 година/ и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в определените срокове за провеждане на националното външно оценяване.

21.12.2020 г.

На вниманието на допуснатият кандидат до участие в конкурса за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

27.11.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието - гр. Варна

11.11.2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

 При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна сряда от разстояние се обработва по следния начин:

1.По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
2.По желание на родител или ученик - подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

За учениците със специални образователни потребности, които работят с ресурсен учител, педагогически съветник или психолог, часовете могат да бъдат присъствени при спазване на всички мерки за безопасност в условията на COVID 19 и при възможност на училището.

Заявление до директора за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

Декларация от родител

10.11.2020 г.

Заповед № РД 09 - 302003.11.2020 г. на министър на образованието и науката за обявяване на конкурса за длъжност „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Варна.

Заповед № РД 09-3036 / 04.11.2020г. на министър на образованието и науката за обявяване на конкурса за длъжност „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Варна.

 09.11.2020 г. 

 Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса  за работа „старши експерт по информатика и информационни технологиив отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието - гр.Варна

Списък на допуснатите кандидати за работа „старши експерт по информатика и информационни технологии“ отдел „Организационно - методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието - гр.Варна

28.10.2020 г.

Заповед №РД09-2980 / 28.10.2020 г. на МОН за преустановяване на присъствието на образователен процес от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включено за ученици от VIII до XII клас

28.10.2020 г.

Заповед на МЗ за временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

27.10.2020 г.

Във връзка с ограничаване на риска от разпространение на COVID-19, не се допуска влизане в Регионално управление на образованието - Варна за повече от двама посетители едновременно. Консултации с експерти и задължителни лица се осъществяват по телефона и само по изключение (след предварителна уговорка за ден и час) на място в офиса.

23.10.2020 г.

Заповед на МЗ за временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

23.10.2020 г.

Заповед № РД 09 - 2905 / 22.10.2020г. на министър на образованието и науката за обявяване на конкурса за длъжност „старши експерт по чужд език и майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Варна

Заповед № РД 09 - 2908 / 22.10.2020 г. на министър на образованието и науката за обявяване на конкурса за длъжност „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Варна.

22.10.2020 г.

Мерки за опазване на здравето за деца и ученици и за работа в образователни институции

20.10.2020 г.

По инициатива на Съвета за европейска научна и културна общност се открива нова Частна професионална гимназия с разширено езиково обучение по комуникационен мениджмънт филмова и телевизионна програма

15.10.2020 г.

Заповед №06-00-25 / 12.10.2020 г. на МЗ за въведени противиепидимични мерки на територията на Република България до 30.11.2020 г.

09.10.2020 г.

Заповед РД 09-2676/02.10.2020 г. за утвърждаване на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 г. Приложение №1

08.10.2020 г.

Заповед №РД-01-572/07.10.2020 г. на МЗ за въвеждане на временни противиепидимични мерки на територията на Република България, считано от 08.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

01.10.2020 г.

Заповед №РД-01-549/30.09.2020 г. на МЗ за въвеждане на временни противиепидимични мерки на територията на Република България, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

30.09.2020 г.

ГАБРОВО ПОПУЛЯРИЗИРА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

От 7 до 9 октомври за шеста поредна година в град Габрово ще се проведат Национални дни за учене през целия живот. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, в партньорство с Областна администрация Габрово, РУО на МОН – Габрово и с активното съдействие на Община Габрово.
Дните имат за цел да насочат, мотивират и насърчат повече български граждани да се включват в дейности за учене през целия живот. Ще бъдат популяризирани възможности за осъществяване на такива учебни дейности, както чрез присъствено обучение, така и чрез обучение в електронна среда от разстояние.
Дните за учене през целия живот ще бъдат открити от г-н Красимир Вълчев - министър на образованието и науката на 7 октомври от 17,30 ч на площад „Възраждане“. В рамките на откриването ще бъдат връчени и годишните награди за принос в развитието на сектора за учене на възрастни. Голямата награда за цялостен принос „Златен ключ“ ще получи д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.
Програмата на Дните предвижда още провеждане на работни ателиета за обмен на добри практики, изложение на институции за образование и обучение на възрастни, информационен ден за Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), разнообразни по формат работни срещи и един учебен ден.
Националните дни за учене през целия живот, които ще се проведат в гр. Габрово, се осъществяват по Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.
Достъп до информация за събитието може да бъде получен чрез:
http://lll.mon.bg/ 
https://www.facebook.com/EPALE.BG/;

30.09.2020 г. 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ в отдел „Организационно - методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

18.09.2020 г.

Трета поправителна сесия за учебната 2019/2020 година в срок до 12 октомври 2020 г.

Събиране на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища

17.09.2020 г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

15.09.2020 г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

14.09.2020 г.

 

14.09.2020 г.

Поздравителен адрес от Милена Дамянова - председател на Комисията по образованието и науката в 44-ото Народно събрание на Република България

08.09.2020 г.

Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Насоки за работата на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

01.09.2020 г.

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Заповед за временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Заповед за въвеждане на общи противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

31.08.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати за длъжността "главен счетоводител", отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", РУО-Варна

28.08.2020 г.

Заповед № РД09-2127/28.08.2020 г. за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев - гр. Братислава за учебната 2020/2021 година

28.08.2020 г.

Заповед №РД09-1974/25.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявление на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Варна

19.08.2020 г.

Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование 

14.08.2020 г.

Заповед №РД09-1704/10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявление на конкурс за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Варна

13.08.2020 г.

Заповед № РД09-1763/12.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за учител по английски език в БСУ „Д-р П. Берон“ в Прага, Чехия.

05.08.2020 г.

Заповед №РД-01-452/04.08.2020 г. на МЗ за противоепидемичните мерки на територията на Република България, считано от 05.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

04.08.2020 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване от 04.08.2020 г. до 10.09.2020 г.

І. Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване се определя със заповед от директора на съответното училище в периода от 04.08.2020 г. до 10.09.2020 г. За целта директорът създава комисия за класирането им по определени критерии съобразно вида на образованието и на спецификите на обучението.
ІІ. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 72, т. 2 и 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:
1.Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави.
2.Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.
ІІІ. Класирането на учениците се извършва по бал за всяка специалност от професия или профил.
ІV. Предложение за последователността на дейностите при участие на учениците за попълване на свободните места:
1. Запознаване с обявените свободни места, публикувани на сайта на РУО – Варна и на сайта на съответното училище.
2. Запознаване със заповедта на директора на избраното училище, публикувана на сайта на РУО – Варна и на сайта на съответното училище, като се обърне внимание на срока за подаване на документите (всеки директор определя този срок).
3. Подаване оригиналите на посочените по-горе документи в избраното училище в посочения в заповедта на директора срок.

23.07.2020 г.

Информация за участие на ученици, завършили основно образование, в третия етап на класиране на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година

I. За участие в трети етап на класиране учениците подават заявление, в което подреждат желанията си само за обявените свободни места.
II. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране се извършва в периода от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г.(комисиите в училищата-гнезда не работят в събота и неделя).
III. В третия етап на класиране участват ученици, които:
1. не са приети;
2. не са кандидатствали до момента.
Учениците по точка 1 и точка 2 могат да подадат заявление за участие в трети етап на класиране самостоятелно онлайн или в училищата-гнезда.
IV. Учениците, записани на първи или втори етап на класиране, могат да изтеглят документите си (при което загубват мястото си) и да участват в третия етап на класиране. Те трябва да подадат заявление за участие в трето класиране САМО В УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА, КЪДЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПОКАЖАТ ОРИГИНАЛА НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, (за тях платформата не позволява самостоятелно онлайн подаване на заявление)
 

16.07.2020 г.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "директор" на ЦСОП - Варна

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "директор" на училище на територията на област Варна

14.07.2020 г.

Важно за родителите на седмокласници:

Учениците, класирани на първи етап от приема в VIII клас за учебната 2020/2021 година, могат да се запишат в училището, където са класирани, ИЛИ да подадат заявление за участие на втори етап на класиране - ако не се направи едно от двете, ученикът отпада от класирането на този етап и ще трябва да подаде заявление с нови желание за трети етап на класиране за останалите свободни места. 

При втория етап на класиране ученикът или ще запази класирането си от първи етап, или ще бъде класиран на по-предно желание (не е възможно класиране на позиция след настоящата). 

Към момента не могат да бъдат добавяни, променяни или преподреждани желанията от заявлението за участие в първи етап на класиране.

13.07.2020 г.

Заповед №РД-01-399/12.07.2020 г. на МЗ за временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 13.07.2020 г. до 15.07.2020 г.

10.07.2020 г.

Заповед №РД 09-1492/10.07.2020 г. за обявяване на свободно място за учебната 2020/2021 г. учител по английски език в БСУ "Д-р Петър Берон", гр. Прага, Чешка република

Заповед №РД 09-1493/10.07.2020 г. за обявяване на свободно място за учебната 2020/2021 г. учител по БЕЛ в БСУ "Христо Ботев", гр. Братислава, Словакия

09.07.2020 г.

Заповед №РД 01-393/09.07.2020 г. на МЗ за временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 10.07.2020 г. до 15.07.2020 г.

01.07.2020 г.

Заповед №РД-01-369/30.06.2020 г. и №РD-01-370/30.06.2020 г. на МЗ с мерки за ограничаване разпределението на COVID-19

Писмо №04-11-62/25.06.2020 г. на Министерство на здравеопазването за изпълнение на въведените противоепидемични мерки във връзка с удължаване на срока до 15.07.2020 г.

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева