baner rio 1

„Образование за утрешния ден“

 logo op logo esccc

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

    Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

   Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

   Дейности по проекта, реализирани на регионално ниво:


 Дейност 3.2.    Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се;

 Дейността е приключена. За област Варна са формирани 19 групи за обучение на учители от детски градини и училища – 3 с възложител РУО Варна и 16 на образователни институции като самостоятелни възложители. В краткосрочни обучения успешно са преминали квалификация общо 320 педагогически специалисти.


  Дейност 6. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). За изпълнение на дейността се сформират два вида клубове по интереси:


 1.    За допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, в които могат да се включат ученици от I до XII клас;

- през учебната 2019/2020 година са обхванати 2418 ученици от област Варна;
- през учебната 2020/2021 година са обхванати 572 ученици от област Варна;
- през учебната 2021/2022 година са обхванати 278 ученици от област Варна.


 2. За компютърно моделиране/кодиране, в които могат да се включат ученици от V до XII клас – предстои стартиране на дейността през учебната 2022/2023 година.

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева