baner rio 1

Наредби

Наредба № 47 от 28 декември 2004 г. за ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ

Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА ЛИЦАТА ОТ ПЕРСОНАЛА, ОТГОВОРЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕВОЗИТЕ

Наредба № 71 от 9 август 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “спасител при бедствия, аварии и катастрофи”

Наредба № 72 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “здравен асистент”

Наредба № 73 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “болногледач”

Наредба № 74 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “машинен техник”

Наредба № 75 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “машинен монтьор”

Наредба № 76 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “графичен дизайнер”

Наредба № 77 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “библиотекар”

Наредба № 78 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “ветеринарен техник”

Наредба № Н-1 от 8 февруари 2007 г. за УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

Наредба № Н-4 от 20 май 2008 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПАРАЛЕЛКА, ДЕЛЕНИЕТО НА ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ГРУПИ И ИНДИВИДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА

Наредба № Н-5 от 8 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

Наредба № Н-5 от 8 септември 2008 г. за ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Наредба № Н-17 ОТ 25 МАЙ 2011 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ “СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) – АДМИНИСТРАТОР”

Наредба № Н-24 от 17 август 2010 г. за УСЛОВИЯТА, РЕДА И РАЗМЕРИТЕ НА СТИПЕНДИИТЕ НА ДЕЦАТА НА ЗАГИНАЛИ ПРИ ИЛИ ПО ПОВОД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖБАТА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗНАЦИ И СИГНАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И/ИЛИ ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Наредба № РД-07-8 от 27 октомври 2010 г. за РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ПО ЧЛ. 327, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

Наредба № РД-07-8 от 27 октомври 2010 г. за РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ПО ЧЛ. 327, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Наредба № I-51 от 12 март 2001 г. за УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Наредба № I-209 от 22 ноември 2004 г. за ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Наредба за АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Наредба за безплатното работно и униформено облекло приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г. (ДВ, бр. 9 от 2011г.)

Наредба за ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наредба за ВЪТРЕШНИЯ ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В АДМИНИСТРАЦИИТЕ

Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

Наредба за ДОПИНГОВ КОНТРОЛ ПРИ ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Наредба за ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Наредба за ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА 

Наредба за ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 

Наредба за ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ “БАКАЛАВЪР”, “МАГИСТЪР” И “СПЕЦИАЛИСТ”

Наредба за ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ВОЕННО ДЕЛО” НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

Наредба за ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ВОЕННО ДЕЛО” НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Наредба за ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “СПЕЦИАЛИСТ”

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” в професионално направление “военно дело” по специалностите от регулираната професия “офицер за тактическо ниво на управление”

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” в професионално направление “военно дело” по специалностите от регулираните професии “офицер за оперативно ниво на управление” и “оф…

Наредба за ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА “АРХИТЕКТУРА” НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ “АРХИТЕКТ”

Наредба за ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА “ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА” 

Наредба за ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Наредба ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Наредба за ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Наредба за ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИСТОРИЯ” ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ “БАКАЛАВЪР” И “МАГИСТЪР”

Наредба за ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ПО …”

Наредба за ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “СПЕЦИАЛИСТ”

Наредба за ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНА” И “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Наредба за ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И “АКУШЕРКА” ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

Наредба за ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО:”

Наредба за ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ФИЛОЛОГИИ”

Наредба за ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА “АРХИТЕКТУРА” НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ “АРХИТЕКТ”

Наредба за ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА “ЗЪБОТЕХНИКА” ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ ” ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “СПЕЦИАЛИСТ”

Наредба за ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА “ПРАВО” И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ “ЮРИСТ” 

Наредба за ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА “СОЦИОЛОГИЯ”

Наредба за ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ “МАГИСТЪР” И “БАКАЛАВЪР” ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛНИЕ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

Наредба за ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛН

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (дв, бр. 15 от 2007 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (дв, бр. 41 от 2003 г.)

 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ (ДВ, БР. 57 ОТ 2006 Г.)

Наредба за изменение на наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (дв, бр. 4 от 2010 г.)

Наредба за изменение на наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища (дв, бр. 40 от 2011 г.)

Наредба за изменение на наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (дв, бр. 10 от 2009 г.)

Наредба за изменение на наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснар…

Наредба за изменение на наредба № 41 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията “монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” (дв, бр. 17 от 2012 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (дв, бр. 41 от 2003 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-4 от 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата (дв, бр. 50 от 2008 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата (дв, бр. 81 от 2008 г.)

Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията

Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева