baner rio 1

Държавни зрелостни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2022 ГОДИНА

12.01.2021 г.

Обучения на учители за оценители на писмени работи в електронна среда

 

Предстои обучение на учители за оценяване в електронна среда (платформата СОФИРА) на писмени работи от държавните зрелостни изпити и от националните външни оценявания, което ще се проведе от „ПСИТ България“ ООД.
Обучението се организира само за учители, които не са сертифицирани за оценители в електронна среда на писмени работи по:
•български език и литература и по математика (за учители, които преподават в началния етап);
•чужд език – английски, немски, френски, руски, испански или италиански език (за учители, които преподават в прогимназиалния етап и/или в гимназиалната степен);
•чужд език – иврит, румънски, португалски, японски, китайски, корейски, арабски или латински език (за учители, които преподават във втория гимназиален етап; при заявяване на желание за обучение следва да посочат върху изпитни работи по английски, по немски, по френски, по руски, по испански или по италиански език предпочитат да се обучават);
•предприемачество (за учители, които преподават във втория гимназиален етап);
Желаещите учители  за участие в цитираното обучение следва да се регистрират в срок до 24 януари 2022 г. на следния линк: http://obuchenie.mon.bg  
При възникнал проблем с регистрацията съответният учител следва да изпрати съобщение на електронния адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , съдържащо следната информация – трите имена, учебен предмет, телефон, област.
Допълнителни указания за времето и начина на провеждане на обучението заявилите желание за участие ще получават по електронен път след изтичане на срока за записване.

09.12.2021 г.

Важно за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 г. /от минали години/
Съгласно §24, ал.6 от Преходни и Заключителни разпоредби от ЗПУО лицата, които се обучават за придобиване на професионално образование, по тяхно желание МОЖЕ да не полагат втория държавен зрелостен изпит (математика, чужд език, БЗО, ГИ и т.н.) по чл.24, ал.3 от отменения ЗНП, а вместо него в дипломата за средно образование в графата положен втори държавен зрелостен изпит да се впише средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.
Напомням, че преди всяка изпитна сесия лицата могат да правят нов избор за определяне на двата ДЗИ.
Дати за явяване на ДЗИ и срокове за подаване на заявления на лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 г. /от минали години/ съгласно заповед №РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованиетои науката.:
•БЕЛ – 18 май 2022 г. – срок за подаване на заявления 03.02. – 18.02.2022 г.;
•Математика, чужд език, БЗО, ГИ и т.н. в периода 26 май – 3 юни 2022 г. по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити по желание – срок за подаване на заявления 03.02. – 18.02.2022 г.;
•Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /ДИППК/ - срок за подаване на заявления 03.02. – 18.02.2022 г. Лицата се явават  по тема от новите Национални изпитни програми на 20 май 2022 г.

03.12.2021 г.

Модел на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование - тест

Модел на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование - теми

Задание за дипломен проект - модел

22.11.2021 г.

Предстои заключителният етап от обучението на учители за оценяване в електронна среда (платформата СОФИРА) на писмени работи от държавните зрелостни изпити и от националните външни оценявания, до който са допуснати само участниците, проверили и оценили съответния изискан минимален брой писмени работи по време на предходния етап. Във връзка с това допуснатите до заключителния етап на обучението следва да бъдат информирани, че:
1. На 30 ноември 2021 г. (вторник) от 13.00 до 17.00 часа трябва да проверят и да оценят 20 писмени работи.
2. Допълнителни указания за провеждането на заключителния етап ще получат по електронен път от организаторите на обучението.
3. При възможност е необходимо да организират изпълнението на преките си задължения така, че да не се възпрепятства участието в заключителния етап на обучението.
След обобщаване на данните за работата на всеки от обучениет и след преценка на готовността му за участие в реален процес на електронно оценяване ще бъдат издадени сертификати за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови формати“.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021 ГОДИНА

21.04.2021 г.

Заповеди, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

Заповед № РД09-3570/17.12.2021 г. за утвърждаване на:

Инструктаж за зрелостника

Инструктаж за квестора

Инструктаж за учителя консултант по чужд език

Инструктаж за учителите консултанти на зрелостници със СОП

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020 ГОДИНА

 

25.08.2020 г.

Заповед №РД09-1952/24.08.2020 г. за определяне на датата и часа за провеждане на ДЗИ по желание през сесия август-септември за учебната 2019/2020 година

21.08.2020 г.

Държавни зрелостни изпити сесия август-септември

Български език и литература - 27 август 2020 г., начало 08.00 часа

Втори държавен зрелостен ипит - 28 август 2020 г., начало 08.00 часа

Трети държавен зрелостен ипит - 31.08.2020 г., начало 08.00 часа

Срок за обявяване на резултатите до 10.09.2020 г.

Инструктаж на зрелостника

Инструктаж на квестора на ДЗИ

Инструктаж на учителя консултант на ДЗИ по чужд език

Инструктаж за учителите консултанти на зрелостници със СОП

10.07.2020 г.

Среден успех на ДЗИ БЕЛ сесия май-юни 2020 г. 

Среден успех на II ДЗИ сесия май-юни 2020 г.

19.06.2020 г.

Заповед №РД09-1359/19.06.2020 г. на МОН за изменение на графика на дейностите за организирането, провеждането и оценяването на ДЗИ за сесия август-септември

15.05.2020 г.

Инструктаж на зрелостника

Инструктаж на квестора на ДЗИ

Инструктаж на учителя консултант на ДЗИ по чужд език

Инструктаж за учителите консултанти на зрелостници със СОП

14.05.2020 г.

Заповед №РД-01-263/14.05.2020 г. на МЗ за въвеждане на временни противиепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

Мерки за провеждането на изпити в учебните заведения в условията на COVID-19

13.05.2020 г.

Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на МОН за определяне на датите за провеждане на ДЗИ за сесия май-юни

12.05.2020 г.

Във връзка с апробиране на системата за проверка на изпитните работи от държавните зрелостни изпити ще бъде проведен стрес тест за преподавателите по чужд език, както и за всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ. В тази връзка информираме горепосочените лица, за следното:
  1. На 19 май 2020 г., само в интервала от 13:00 до 17:00 часа, новообучените преподаватели по чужди езици трябва да проверят и да оценят 30 (тридесет) броя писмени работи.
  2. На 19 май 2020 г., само в интервала от 13:00 до 17:00 часа, всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ, следва да проверят и да оценят 3 (три) броя писмени работи. Освен това те трябва да извършат и всички необходими действия по смяна на парола и активация на токън.
  3. Участниците в стрес теста следва да организират електронното обучение на учениците си, така че да имат възможност да изпълнят задачата.
  4. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

10.01.2020 г.

Заповед №РД 09-3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на 

1. Правила за информационната сигурност при организацията, провеждането и оценяване на ДЗИ

2. Образци на документи

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019 ГОДИНА

19.07.2019 г.

Среден успех по училища от ДЗИ - сесия май 2019 г.

07.05.2019 г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия май-юни на учебната 2018-20109 година

24.04.2019 г.

В помощ на зрелостника

29.01.2019 г.

Заповед №РД 09-3944/19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на 

1. Правила за информационната сигурност при организацията, провеждането и оценяване на ДЗИ

2. Образци на документи

Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалносттаза придобиване степен на професионална квалификация

Запове № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провежданите държавни срелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018 ГОДИНА

 02.07.2018 г.

Среден успех по училища от ДЗИ - сесия май 2018 г.

15.05.2018 г.

В помощ на зрелостника

16.04.2018 г.

 

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2017 ГОДИНА

 

14.06.2017 г.

Статистика от ДЗИ - май 2017

Продължителността на модулите на държавните зрелостни изпити

Писмо № 9105-80/07.03.2017 г. на МОН

Писмо № 9106-48/06.03.2017 г. на началника на РУО - Варна

Писмо № 910611-123/06.03.2017 г. на началника на РУО - Варна

Заповед РД09-7/04.01.2017 г. за утвърждаване на документи за ДЗИ 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1165/19.08.2016 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 година

 ************************************************

Във връзка с постъпило писмо с № 9105-345/13.01.2016г. от Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката, Ви информирам, че тестовете във връзка с издаването на сертификати на регистрираните участници в дистанционното обучение за електронно оценяване на държавни зрелостни изпити ще се проведат в периода 06-08 февруари 2017г.

В тези дни от тестовия период всеки оценител трябва да провери общо 60 писмени работи. Допълнителна информация регистриралите се оценители (учители и преподаватели от висши училища) ще получат на личната си електронна поща.

В тестовия период могат да участват и всички, които вече имат сертификати и ще бъдат членове на комисиите за оценяване на предстоящата сесия.

Архив "ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2016 ГОДИНА"

 

Заповед № РД-09-1157/18.08.2016 год. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за информационна сигурност и инструктажи

Държавните зрелостни изпити през август - септември 2016 г. ще се проведат на модули

Заповед № РД09-602/09.05.2016 г.  на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на ДЗИ по желание

Заповед № РД 09-577/03.05.2016 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване инструктажи за зрелостника, за квестора и за учителите консултанти - ДЗИ.

Справка за учителите, включени в състава на комисията за провеждане на ДЗИ в училище - попълва се от директорите на училищата, провеждащи ДЗИ, в срок до 15.04.2016 г.

Наредба № 1 от 11 април 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

 

Във връзка с електронното оценяване на държавните зрелостни изпити и проведеното обучение на учители в края на 2015 година, Ви уведомявам, че за да може преминалите обучение на първи етап да получат сертификати, трябва да участват в следващия етап. За целта МОН организира оценяване на писмени работи на следните дати в зависимост от учебния предмет:

  •          3 и 4 февруари 2016 г. – английски език; география и икономика;
  •          5 и 6 февруари 2016 г. – български език и литература;
  •           13 и 14 февруари 2016 г. – биология и здравно образование; история и цивилизация; философски цикъл; немски език и руски език;

На всяка от датите от 8.00 до 17.00 часа всеки оценител следва да провери между 30 и 60 писмени работи.

В първия от двата дена за съответния учебен предмет работите ще бъдат връщани при допускане на грешки от страна на оценителите, след което всеки оценител в рамките на деня следва да направи съответните корекции. Във втория от дните работите няма да бъдат връщани за повторна проверка и оценка.

Всеки обучен следва до два дена преди датата, посочена в графика, да се е регистрирал в системата с цел проверка на потребителското име и паролата. Всички преминали обучение ще получат парола за достъп на електронната си поща. Ако има проблем с регистрацията, на електронния адрес This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it оценителят да изпрати съобщение, съдържащо следната информация: трите имена, учебен предмет, телефон и област

**************************************************************************************

Във връзка с потвърждаването на заповед №РД14-4/29.01.2014 г. на МОН - Частна професионална гимназия с интензивно изучаване на чужди езици - град Варна е закрита. Учениците от 12 клас, както и зрелостниците от ЧПГСИИЧЕ, които искат да полагат държавни зрелостни изпити през майска сесия на учебната 2015/2016 година е необходимо да подадат заявление за допускане до държавен зрелостен изпит в РИО - Варна в срок от 07.03.2016 г. до 18.03.2016 г. съгласно заповед №РД09-1224/28.08.2015 г. на МОН

**************************************************************************************

Заповед № РД09-1872/18.12.2015 г. за утвърждаване на образците на документи за ДЗИ през учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1225/28.08.2015 г. за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2015/2016 година

 

Архив "ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2015 ГОДИНА"

 28.05.2015 г.

 Днес, 28.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит по желание за философски цикъл, физика и астрономия и география и икономика в 1 изпитна сграда, 2 изпитни зали, на които се явиха 2 зрелостници от общо 4 заявили. В 91 изпитни сгради се проведе НВО по природни науки и екология в VII клас, на което се явиха 3594 ученици. Изпитите преминаха без проблеми.

 27.05.2015 г.

 Днес, 27.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит по желание за испански език в 1 изпитна сграда, 1 изпитна зала, на който се яви 1 зрелостник от общо 1 заявил. В 91 изпитни сгради се проведе НВО по чужд език в VII клас, на което се явиха 3579 ученици. Изпитите преминаха без проблеми.

  26.05.2015 г.

 Днес, 26.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит по желание за предметите математика, руски език, история и цивилизация и английски език в 3 изпитни сгради, 5 изпитни зали, на които се явиха 8 зрелостници от общо 13 заявили. В 91 изпитни сгради се проведе НВО по ОНГОР в VII клас, на което се явиха 3551 ученици. Изпитите преминаха без проблеми.

 22.05.2015 г.

 Днес, 22.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит в 40 изпитни сгради, 279 изпитни зали, на които се явиха 3436 зрелостници от общо 3666 заявили. В 91 изпитни сгради, 314 изпитни зали се проведе НВО по математика в VII клас, на което се явиха 3615 ученици. Във връзка с констатиран проблем при комплектоване на листите за отговори, който беше своевременно отстранен, в някои от варненските училища изпитът стартира по-късно. Това не се отрази върху регламентираната обща продължителност на изпита.

 20.05.2015 г.

Днес, 20.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит по БЕЛ в 38 изпитни сгради, 261 изпитни зали, на които се явиха 3399 зрелостници от общо 3610 заявили. В 91 изпитни сгради, 314 изпитни зали се проведе НВО по БЕЛ в VII клас, на което се явиха 3630 ученици. Изпитите преминаха без проблеми.

 

Заповед № РД09-576/05.05.2015 г. на министъра на образованието науката за определяне на дати за държавен зрелостен изпит по желание

Заповед № РД 09-510/24.04.2015 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за информационна сигурност на изпитните материали на ДЗИ и инструктажи за зрелостника, за квестора и за учителите консултанти.

Заповед № РД 09-26/13.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени образци на документи във връзка с организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2014/2015 година.

Заповед № РД06-147/03.02.2015 г. на началника на РИО - Варна за определяне на регионална комисия за организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити през сесия май - юни на учебната 2014/2015 г.

Заповед № РД09-1360/29.08.2014 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2014/2015 година

Заповед № РД09-1362/29.08.2014 г. за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2014/2015 година

 

Архив "ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014 ГОДИНА"

Заповед № РД06-907/04.07.2014 г.на началника на РИО - Варна за определяне на регионална комисия за организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити сесия август - септември 2014 г.

Правила за информационна сигурност и инструктажи за ДЗИ

Заповед № РД09-657/07.05.2014 г. за определянен дати за провеждане на ДЗИ по желание през учебната 2013/2014 година

Заповед № РД06-228/17.02.2014 г. за корекция на Заповед № РД06-157/04.02.2014 г. на началника на РИО - Варна

Заповед № РД06-157/04.02.2014 г. на началника на РИО - Варна за определяне на регионална комисия за организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити

Заповед № РД09-1131/04.09.2013 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2013/2014 година

 

Учениците, които ще се явяват през майската сесия на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да подадат заявления за допускане до изпити между 10 и 21 март 2014 г. Заявленията се подават в училищата, където се обучават дванадесетокласниците.

В документа се посочва както желанието за допускане до задължителния изпит по български език и литература, така и видът на втория задължителен изпит, който е по избор между предметите чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански, руски); математика; физика и астрономия; биология и здравно образование; химия и опазване на околната среда; история и цивилизация; география и икономика; предметен цикъл „Философия". Освен на задължителните два изпита, зрелостниците могат да се явят и на ДЗИ по желан от тях предмет, което също се отбелязва в заявлението.

До 20 май учениците, завършили успешно 12. клас и подали заявление за явяване на ДЗИ, ще получат служебна бележка за допускане до зрелостни изпити, в която са отбелязани датите, началните часове и сградите, където ще се проведат съответните изпити.

Първият държавен зрелостен изпит е задължителен за всички - по български език и литература и ще се проведе на 21 май 2014 г.

Вторият  задължителен изпит по избран от ученика предмет е на 23 май 2014 г.

Третата матура, която е по желание, ще е от 27 май 2014 г. до 5 юни 2014 г. Датите за конкретните предмети ще бъдат определени по-късно, за да се види колко ученици са заявили желание за явяване на трети изпит.

Информация за признаване на резултатите от ДЗИ в кандидат-студентската кампания на висшите училища през 2014 г. може да намерите ТУК.

 

07.06.2013 г.

Статистика за ДЗИ сесия май-юни за учебната 2012/2013 г.

 

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева