baner rio 1

Признаване на документи, издадени от училища на чужди държави

Важно за завършващите VII клас и кандидатстващи за заемане на места в държавния план прием за учебната 2019-2020 година!

Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием и промяната в чл. 51 а от НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за изпитите по български език и литература и математика могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в България.Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари 2019 година в деловодството на РУО-Варна /за учениците от област Варна/.

Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!

Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в определените срокове за провеждане на националното външно оценяване.

Общи правила за организацията на административното обслужване в администрацията - Информация за административните услуги предоставяни от РУО - Варна, актуализирани

GENERAL RULES FOR THE ORGANIZATION OF ADMINISTRATIVE SERVICE AT  THE REGIONAL DEPARTMENT FOR EDUCATION - VARNA

 

Заявление за издаване на удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави;

  • Ценоразпис за стойността на пощенската услуга за доставка на документни пратки на територията на Република България
  • Ценоразпис за стойността на пощенската услуга за международни препоръчани пратки
  • Списък на страните по Хагската конвенция
  • Списък на страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ
  • ФРАНЦИЯ - Номерацията на френските класове и съответствието им с българските.

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(Обн. – ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г. в сила от 15.09.2017 г. Приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г.)

Раздел IV
Такси за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение

Чл. 6.(1) За признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави, се събира такса 25 лв.
(2) За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение се събира такса 35 лв.

(3) Такси по този раздел не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст.

Плащането се извършва чрез ПОС терминал в звеното за административно обслужване или чрез банкова сметка:

Банка ДСК АД – гр. Варна   IBAN: BG78STSA93003106869401,  BIC: STSABGSF.

 

 

 

 

TARIFF OF THE FEES, COLLECTED
IN THE PRE-SCHOOL AND SCHOOL EDUCATION SYSTEM

 

(Publ. SG № 75/15.09.2017, effective as from 15.09.2017 Adopted by Ministerial Decreeг№ 195/08.09.2017.)

 

Section IV
Feesfor recognition of documents
for completed stages of school education,
degrees of education and professional qualification, issued by schools of foreign countries,
and for issuing of certificates

Art. 6.(1) For recognition of documents for completed stages of school education, issued by schools of foreign countries, a fee is collected to the amount of BGN 25.

(2) For recognition of documents for completed degrees of education and professional qualification, issued by schools of foreign countries,  and for issuing of certificates, a fee is collected to the amount of BGN 35.

(3) No fees are collected per this section, when the persons, requesting recognition, are within the age of mandatory education

Payment via POS terminal or through a bank accountБанка ДСК АД – гр. Варна   IBAN: BG78STSA93003106869401,  BIC: STSABGSF.

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева