baner rio 1

Задължителна училищна документация (ЗУД)

25.05.2021 г.

Заявка за  документи от задължителната документация за системата на предучилищното и училищното образование за началото на учебната 2021/2022 година

Заявка за  документи от задължителната документация за системата на предучилищното и училищното образование за края на учебната 2020/2021 година - заявка 

Заявка за документи от задължителната документация за началото на учебната 2020/2021 година - заявка

Заявяването на задължителните документи за края на учебната 2019/2020 година - заявка

Заявяването на задължителни документи за началото на учебната 2019/2020 година - заявка

Заявяването на задължителните документи за края на учебната 2018/2019 година  - информация, заявка

***********************************************************************************************************************

Заявка за документи от задължителната документация за началото на учебната 2017/2018 г. и информация

Заявка за документи от задължителната документация за края на учебната 2016/2017 г.

Писмо №910645-150/19.12.2016 г. за задължителната училищна документация

 

 

График за получаване на задължителна училищна документация (зуд) за началото на учебната 2016/2017 година

 Напомняме, че спазването на графика е задължително, както и носенето на печата на институцията от получателя на ЗУД.

 В срок до 19.08.2016 г. трябва да си вземете екземпляр от заявката за (ЗУД) за началото на учебната 2016/2017 г. от В. Колева – ст. експерт по ОСО, офис № 8.

 

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КРАЯ НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

 

*********************************************************************************************************************

НА ВНИМАНИЕТО НА ЦПО

Съгласно промяната в чл. 87 ал.3 на Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета, заявки за задължителна училищна документация, както и отчети за унищожаването на документи с фабрична номерация не се приема в РИО - Варна, а в Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) . Повече информация може да получите на страницата на НАПОО

 ******************************************************************************************************************

1. Подаване на заявка за ЗУД - необходими документи:

· Заявка - изготвя се по приложения образец в три еднообразни екземпляра: заявка за началото на учебната 2014/2015 година и края на учебната 2014/2015 година;

· Справка - изготвя се по приложения образец в един екземпляр (без подпис и печат на образователната институция, от която се изготвя): образец

· Придружително писмо – адресира се до началника на инспектората и в него се описват приложените документи;

Документите се подават в деловодството на РИО-Варна

2. До 30.04.2015 г. следва да се извърши процедурата по унищожаване на документите с фабрична номерация съгласно чл. 88 от Наредба №4 от 16.04.2003 г.

Следва да представите:

· Заповед на директора с която се определя комисия;

· Протокол за извършеното унищожаване;

· Отчет на документите с фабрична номерация;

· Придружително писмо – адресира се до началника на инспектората и в него се описват приложените документи;

Документите се подават в деловодството на РИО-Варна

Към отчета се прилагат и копия на всички приемателно-предавателни протоколи, с които сте получавали или предавали документи с фабрична номерация за съответната учебна година. Отрязъците с отпечатаната серия и фабричен номер се залепват прегледно (на достатъчно разстояние един от друг) върху Протокола, а не върху отчета. Върху всеки отрязък се поставя печат, който да е видим и на копието.Оригиналът на Протокола от унищожаването се съхранява в училището на място определено със заповед на директора.Отчетите със съпътстващите ги документи се представят в РИО до 30.04.2015 г. Предаването след срока е нарушение на чл. 87, ал. 3 от Наредбата.

3. Приемане и предаване на документи с фабрична номерация

Изготвя се протокол, съгласно чл. 86, ал. 2 от Наредба №4 от 16.04.2003 г., в четири екземпляра – за приемащата, за предаващата страна, за РИО и за МОН. В 10-дневен срок от изготвянето на протокола приемащата страна представя в РИО екземпляра, предназначен за него, а предаващата изпраща лично протокола в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието" МОН.

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева