Център за кариерно ориентиране - 2012-2015

 
 

Анкетна карта (за ученици, участвали в проекта) за оценка на изпълнението на проект BG051PO001-4.3.02-0001 "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

Анкетна карта (директори, класни ръководители) за оценка на изпълнението на проект BG051PO001-4.3.02-0001 "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

Кариерното консултиране в сферата на средното образование има за основна цел да подпомогне ефективно младите хора при техния професионален избор и свързаното с него професионално развитие. То има огромно значение за формирането на положително личностно отношение към труда, за създаването на професионално самочувствие и удовлетвореност от упражняваната професия.


гр.Варна
сп.„ Почивка”  в сградата на ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев"
тел: 052/ 303 664 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Работно време: 9.00 – 17.30 ч. / обедна почивка – 13.00 – 13.30 ч.

 
На 01.10.2012 г. отвори врати Център за кариерно ориентиране - гр. Варна, с адрес - ул. „Василаки Пападопулу“ № 52, (ПГХХВТ “Дмитрий Менделеев“) ет. I. Потребители на услугите на центъра са ученици, родители, училища и представители на бизнеса. В центъра работят кариерни консултанти, квалифицирани и сертифицирани по международна програма GCDF. Те изпълняват програма за обучение по кариерно ориентиране на учениците във връзка с прехода им от една към друга образователна степен и от образованието към пазара на труда на учениците от І до ХІІ клас.

 

Otkrivane CKO Varna-08.05.2014 7

P5082805 1

За нас:

Център за кариерно ориентиране – гр. Варна предоставя специализирани услуги по кариерно ориентиране на ученици за всички видове и степени училища в областта. Информира и консултира родители и граждани. Подпомага дейността на педагогическите съветници, класните ръководители и учители в областта на кариерното ориентиране. Ориентира учениците във връзка с прехода им от една към друга образователна степен и от образованието към пазара на труда.
Информира за:
- видовете подготовка в системата на средното и висше образование;
- характеристиките на професиите и профилите в училищната система;
- потребностите и изискванията на пазара на труда;
Осъществява индивидуална и групова работа с ученици от всички степени на училищното образование.
Осъществява диагностична и консултативна дейност с ученици относно нагласи и мотивация за избор на образование или кариера.
Кариерното консултиране има за задача да насочва и съдейства на личността да открие своите силни, слаби страни, да набележи потенциалните възможности и да очертае рисковите точки. Кариерното консултиране помага на всеки да открие подходящото образование, специализация и професия.
Кариерното консултиране подобно на личен треньор насочва как да изберем нашия път, който ще ни отведе до успешния връх.

 

Местният екип за организация и управление на проекта се състои от:
Венцеслава Генова - Началник на РИО – ръководител на местния екип за съдействие и подкрепа на проекта
инж. Диана Христова - Експерт от РИО – координатор в местния екип за съдействие и подкрепа на проекта
Татяна Опрева - сътрудник – събиране и обработка на информацията, свързана с трудовите правоотношения с кариерните консултанти в ЦКО
Деан Дечев – сътрудник – проверка и справка за разходите на ЦКО
инж. Мариела Колева – сътрудник – събиране и обработка на информацията, свързана с разходите на ЦКО

 Изпълнителният екип на ЦКО – Варна се състои от: :

Ръководител Цветелина Василева
Кариерен консултант Такухи Езегелиян
Кариерен консултант Йорданка Йорданова
Кариерен консултант Дияна Янева
Кариерен консултант Светослава Калдерон - Георгиева
Кариерен консултант Ваня Семова
Кариерен консултант Елка Василева
Кариерен консултант Катя Минчева

 

ДЕЙНОСТИ

  • Информиране за профилите на обучение, професиите и специалностите, средните и висшите училища и университетите
  • Осъществяване диагностична и консултативна дейност с ученици за избор на образование и кариера
  • Методическа подкрепа на педагогическите съветници и учителите за кариерното ориентиране на учениците
  • Координиране на дейности по кариерно ориентиране в училищата
  • Осъществяване връзка между училището и пазара на труда

 

Основни методи за обучение по програмата, използвани от кариерните консултанти на ЦКО – Варна са:

 • индивидуално консултиране;
 • групова работа чрез интерактивни упражнения:
 • обсъждане;
 • дискусия;
 • казуистика;
 • мозъчна атака;
 • тренинги;
 • ролева игра.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Амбициите на екипа на ЦКО - Варна са:

 • Да се наложи като ценен, търсен и полезен помощник в разрешаване проблемите на подрастващите, свързани с кариерното им ориентиране и професионалното им развитие;
 • Да работи като специализирана структура, която ще подпомага учениците при избора им на професия, ще развива способността им сами да планират и управляват собствената си кариера, да развиват своите знания и умения, като по този начин подобряват пригодността си за заетост;
 • Да осигури ефективна координация между отговорните институции, доставчиците и потребителите;
 • Да осигурим включваща, приемаща и стимулираща развитието среда , чрез оказване на активна подкрепа и посредничество при търсене на работа, адекватна на техните възможности.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

І – ІV клас: Етап на първите и най-ранни проекти за кариерно развитие в контекста на добиване на обща информация за професиите на хората от най-близкото социално обкръжение, за най-често срещаните професии в населеното място, в което живеят и за уменията, необходими за тяхното упражняване.

V – VІІІ клас: Етап на проучване, апробиране и анализиране на примерен избор на възможности за лична кариера. Формират се начални умения за планиране на кариерното развитие. Проучването, апробирането и анализирането води до вземане на решение.

ІХ – ХІІ клас: Етап на нарастващо себепознание до степен на способност за търсене на съответствие между изискванията на Аз-а и изискванията на професиите. Включва развитие на уменията за планиране на кариерата, знания за динамиката на пазара на труда, умения за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

 

НОВИНИ

От откриването си до днес ЦКО - гр. Варна се наложи като ценен, търсен и полезен помощник при разрешаването на проблемите на подрастващите, свързани с кариерното им ориентиране и професионалното им развитие. През последните две години бяха проведени обучения в над 90 училища на територията на гр. Варна и областта. Значително се увеличи и броят на учениците посетили офисите на ЦКО – гр. Варна в търсене на индивидуално консултиране и информиране. За активната работа на кариерните консултанти свидетелства и броят (34 591)на взелите участие ученици от І до ХІІ клас. За 9 413 от тях обучението завърши по цялостния цикъл от програмата, а 25 178 от тях бяха включени в упражнения по отделни раздели от програмата.

Приоритетни групи през тази учебна година са:

 • учениците от VІІ/ VІІІ клас и ХІІ клас;
 • учениците от малките населени места;
 • учениците, застрашени от отпадане от училище;
 • учениците от социално слаби семейства;
 • ученици в риск.

Информационната и консултационната работа с учениците продължава с допълване и надграждане на дейностите по информиране и консултиране на учениците в индивидуална и групова форма за работа, чрез прилагане на различни инструменти за работа, създадени по проекта:

 • Обучение по програмата по кариерно ориентиране;
 • Работа с интерактивни упражнения;
 • Организиране и провеждане на форуми по кариерно ориентиране;
 • Запознаване с информационните характеристики на професиите/специалностите от професиите, които се изучават в образователната система и профилите;
 • Запознаване с училищната мрежа на територията на областта/или страната.

 

През тази учебна година ще бъдат приложени и нови дейности при работата с учениците:

 • 80 интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на ученици от V до ХІІ клас;
 • 30 тематични филма, които поставят акцент върху ключови проблеми при вземане на решение за избор на образование и професия. Учениците се запознават със съществуващите възможности за работа и съответните изисквания за квалификация и обучение, а също и как се категоризират професиите, за да направят търсенето си по-лесно за управление;
 • Национален портал за кариерно ориентиране на учениците (http://.mon.bg). В него учениците могат да намерят и попълнят психологически въпросници за изследване на интереси, нагласи и мотиви за избор на образование и/или професия, информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование;
 • Анкетно проучване с учениците от седми клас за готовността им за кандидатстване в гимназиална степен на образование и потребностите от информиране и консултиране;
 • Анкетно проучване на учениците от дванадесети клас за намеренията им за продължаване на образованието в университет/започване на работа.

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ ОТ ГР. ВАРНА И ОБЛАСТТА

Със заповед № РД 09-1132/ 25.07.2014 на министъра на образованието и науката срокът за изпълнение на проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година, изпълняван на територията на област Варна се удължава до 31.03.2015 г.

Като и досега ЦКО – гр. Варна продължава реализирането на програмата, с отчитането по два индикатора: индикатор за изпълнение и индикатор за резултат:

 1. Индикаторът за изпълнение включва ученици от I-VI, IXX класове
 2. Индикаторът за резултат включва ученици от VII, VIII и XI, XII класове

Всички учениците, които до сега не са включени в обучението по индикатора за изпълнение се вписват в присъствен списък (Приложение № 6A -1 ), попълва се подписано от родителя и представено на консултанта заявление (Приложение №6), а след приключване на обучението се попълва и анкетна карта (Приложение №7).

Всички учениците, които до сега не са включени в обучението по индикатора за изпълнение се вписват в присъствен списък (Приложение № 6A -2 ), попълва се подписано от родителя и представено на консултанта заявление ( Приложение № 6), а след приключване на обучението се попълва и анкетна карта ( Приложение № 7).

 • Кариерните консултанти ще продължат работа и с учениците, които вече са преминали през програмата за обучение.

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова