baner rio 1

Описание на правомощията на началника на РУО, функции и отговорности на ръководената от него администрация

Правилник за устройството и функциите на Регионалните управления на образованието

Извадка от ПУФРУО с описание на функциите на РУО (публ. на 05.04.2024 г.)

Регионалните управления на образованието са териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование.
Регионалното управление на образованието се управлява и представлява от началник.
Началникът на регионалното управление на образованието:
1. провежда държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование на територията на съответната област;
2. планира, организира и контролира дейността на РУО;
3. разпорежда се с финансовите средства на РУО в съответствие с действащата нормативна уредба и организира публикуването на утвърдения бюджет на интернет страницата на РУО;
4. утвърждава правила за вътрешния ред на РУО;
5. съдейства за осигуряване на условия за функциониране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
6. координира взаимодействието между институциите в системата на предучилищното и училищното образование, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите;
7. контролира спазването на държавните образователни стандарти, на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и на други нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование от институциите на територията на съответната област;
8. организира методическа подкрепа на директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на съответната област при разработването на списък-образец и за изпълнение на насоките на Националния инспекторат по образованието;
9. организира изпълнение на държавната политика, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти на територията на съответната област, като планира, координира и контролира дейности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на регионално ниво;
10. подпомага и координира изпълнението на областни и национални стратегии, имащи отношение към предучилищното и училищното образование;
11. координира, контролира и/или участва в изпълнението на национални програми на Министерството на образованието и науката (МОН) за развитие на образованието;
12. осигурява дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции, с бенефициент - МОН, или РУО;
13. утвърждава и/или съгласува документацията на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за които това е определено в ЗПУО и държавните образователни стандарти;
14. организира дейностите по изготвяне на предложението на областта за държавния и за допълнителния държавен план-прием, контролира тяхното изпълнение  и утвърждава държавния и допълнителния държавен план-прием за институциите по чл. 143, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗПУО;
15. утвърждава за всяка година реализирания държавен прием за училищата по чл. 142, ал. 3, т. 1 и 5 ЗПУО и реализирания допълнителен държавен прием за училищата по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО;
16. определя институциите и комисиите за организиране и провеждане на областните кръгове на олимпиадидте и състезанията на територията на областта и осъществява контрол;
17. дава становища до директорите на държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование по проекти на документи за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти или части от тях - публична държавна собственост, и по предложения за разпореждане с движими вещи - частна държавна собственост;
18. организира провеждането на търгове за отдаване под наем на управляваните от РУО имоти или части от имотите - държавна собственост, и за продажба на вещи - частна държавна собственост, в съответствие със Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане;
19. организира, координира и контролира на областно ниво подготовката и провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания;
20. координира и контролира дейностите, свързани с приобщаващото образование в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в областта; осъществява контрол и подпомага методически директора на приемащото училище при записването на ученик в риск от отпадане за продължаване на мерките за предотвратяване на отпадането на преместения ученик поради отсъствия по неуважителни причини;
21. уведомява министъра на образованието и науката за готовността и възникналите проблеми по откриването на учебната година, осигуреността на отоплителния сезон, санитарно-хигиенните условия и ресурсната обезпеченост в образователните институции в областта;
22. предоставя на министъра на образованието и науката мотивирано становище по предложенията за откриване, промяна, преобразуване и закриване на държавни и общински училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена, както и по предложенията на общините за включване на детски градини и училища в Списъка със защитени детски градини и защитени училища и в Списъка на средищните детски градини и училища;
23. прави предложение до министъра на образованието и науката за закриване на духовните училища на територията на областта след извършване на проверка от РУО;
24. при констатирани нарушения в дейността на частните детски градини и частните училища прави предложение до министъра на образованието и науката за заличаване или отписване от регистъра на институциите в системата на училищното и предучилищното образование;
25. предлага на министъра на образованието и науката да командирова експерти от друго регионално управление на образованието за изпълнение на дейности, за които регионалното управление на образованието няма съответните експерти;
26. уведомява министъра на образованието и науката за извършени дисциплинарни нарушения от държавните служители;
27. обявява конкурси по реда на Кодекса на труда (КТ) за заемане на длъжността "директор" на общинските училища, на държавните неспециализирани училища, на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми;
28. сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми;
29. сключва допълнителните споразумения към трудовите договори на директорите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на държавните училища по чл. 43, т. 1 и 3 от ЗПУО, Държавния логопедичен център и Националния дворец на децата; в случаи на изменение на работната им заплата допълнително споразумение се подписва след съгласуване с финансиращия орган, когато институцията не е на делегиран бюджет;
30. разрешава ползването на отпуск на директорите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на държавните училища по чл. 43, т. 1 и 3 от ЗПУО,Държавния логопедичен център, Националния дворец на децата, и както и до 32 дни на държавните служители в РУО;
31. сключва договори за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ при отсъствие за срок, по-дълъг от 60 календарни дни, на директорите на общинските и държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми;
32. издава заповед за заместване при отсъствие на директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, за срок, по-малък от 60 календарни дни, при невъзможност за определяне и издаване на заповед от директора на институцията;
33. командирова след одобрен мотивиран доклад за всяка отделна командировка директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелните ученически общежития, астрономическите обсерватории и планетариуми и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център, Националния дворец на децата и одобрява след изтичане на всяко тримесечие писмен отчет за разходите за командировки; командирова и одобрява писмен отчет за разходите за командироки на служителите от РУО;
34. предлага на министъра на образованието и науката при необходимост да командирова в чужбина служители по служебно правоотношение от РУО и на директорите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център, Националния дворец на децата и на държавните специални училища;
35. определя училището и центъра за подкрепа за личностно развитие на територията на областта, на която се намира болницата, при настаняване на ученик в болница в случаите по чл. 111, ал. 5 ЗПУО;
36. определя експертна комисия към РУО по чл. 67, ал. 2 и по чл. 112, ал. 6 и 7 ЗПУО;
37. създава организация за ежемесечен контрол за обучаващите се по индивидуални учебни планове по чл. 95, ал. 1 ЗПУО;
38. признава на педагогически специалисти повишаването на квалификация, извършвана от организации извън посочените в чл. 222, ал. 1 ЗПУО, чрез квалификационни кредити;
39. определя представители на РУО за членове на атестационните комисии за детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на територията на областта;
40. по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование дава разрешение за организиране на изнесени групи и паралелки за подпомагане обучението на деца и ученици в център за специална образователна подкрепа или в социалните услуги в общността;
41. определя представител от РУО за участие в работна група по разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
42. съгласува изготвената от областния управител областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и годишните планове на дейностите за подкрепа за личностно развитие на общините;
43. определя представители на РУО за членове на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
44. упражнява контрол върху дейността на изпълнителите по чл. 198, ал. 2 ЗПУО и на лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане по отношение спазването на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;
45. съгласува мотивираноо предложение  на директора на училището до министъра на образованието и науката в случаите по чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление №219 на Министерския съвет от 2017 г.;
46. определя със заповед реда за продължаване на обучението на ученик с наложена санкция "преместване в друго училище";
47. контролира отчитането от директорите на документи с фабрични номера и съпътстващата ги документация;
48. координира и контролира дейностите във връзка с проверка и полагане на печат с изображение на държавен герб на документите, техните приложения и дубликати, издавани от частните и духовните училища при спазването на условията и по ред, определени с държавния образователен стандарт за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование;
49. координира на областно ниво дейностите за извършване на оценяване на пригодността за прилагане в училища на проектите на учебници и учебни комплекти;
50. контролира директорите на училищата за дейността им по осигуряване, опазване и възстановяване на учебниците, предоставени за безвъзмездно ползване по реда на чл. 10, ал. 2 и 3 от ПМС №79 от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.);
51. прави мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с директорите на държавните училища към местата за лишаване от свобода, специалните училища, училищата, създадени по силата на международни договори;
52. прави мотивирано предложение до министъра на отбраната за налагане на наказания на директорите на държавните детски градини, разкрити към Министерството на отбраната, а до кмета на общината - за директорите на общинските детски градини, на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие;
53. контролира методически и подпомага дейността на детските градини към Министерството на отбраната;
54. дава становище за училищните проекти за иновации при кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища; планира, организира и контролира дейностите по мониторинга на иновативната дейност в училищата от областта и дава становище за резултатите от иновативния процес;
55. осъществява контрол върху дейноста на училищните настоятелства за сазване разпоредбите на ЗПУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
56. съгласува разпореждането с имуществото на настоятелството при ликвидацията му, при преобразуване или закриване на училището, детската градина или центъра за подкрепа на личностно развитие;
57. отговаря за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РУО;
55. осъществява и други права и задължения, произтичащи от нормативни актове.

Като териториална администрация за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование РУО осъществява:
• методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа за личностно развитие в съответната област;
• методическа подкрепа и контрол по изпълнение на мерките за подобряване на резултатите от инспекцията на Националния инспекторат по образованието;
• контрол върху разходваните от частните детски градини и училища средства, получени от държавния бюджет;
• признаване на документи, издавани от училища на чужди държави, за завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII включително, на завършен първи гимназиален етап от средната степен на образование, както и признаване на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация.

Според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образованието е обща и специализирана.
Общата администрация е организирана в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" (АПФСИО) и осигурява:
1. правно обслужване, като:
а) оказва правна помощ за законосъобразно осъществяване правомощията на началника на РУО и подпомага осъществяването на контролната дейност на РУО;
б) изготвя правни становища по постъпили молби, жалби, сигнали и предложения;
в) отговаря за законосъобразно съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения със служителите в РУО и лицата, заемащи длъжността директор на общинските и държавните неспециализирани училища, на общинските и държавните центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития, астрономическите обсерватории и планетариуми;
г) дава становища относно налагане на дисциплинарно наказание и за търсене на имуществена отговорност от виновни длъжностни лица;
д) осъществява процесуално представителство пред съда;
е) подготвя становищата по чл. 3, ал. 2, т. 17 до директори на държавни институции от системата на предучилищното и училищното образование;
ж) подготвя и провежда процедурите за отдаване под наем на имотите или части от имотите - държавна собственост, предоставени за управление на РУО;
2. дейността във връзка с осигуряване на необходимите човешки ресурси, като:
а) технически осигурява назначаването и освобождаването на лицата, работещи по трудови правоотношения в РУО, както и на директорите на общинските и държавните неспециализирани училища, на общинските и държавните центрове за специална образователна подкрепа, на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития, астрономическите обсерватории и планетариуми;
б) прави предложение за актуализиране на поименното разписание на длъжностите в РУО и го поддържа в актуално състояние, поддържа и съхранява трудовите досиета на служителите по трудово правоотношение и досиета на служителите по служебно правоотношение в РУО, изготвя заповеди за отпуск, отчита размера на ползвания и оставащия отпуск, приема болничните листове и ги предава в счетоводството, като ги завежда в регистър/дневник на болничните листове при осигурителя, по писмено искане издава и заверява документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, включително документи за трудов стаж и за пенсиониране;
в) поддържа и съхранява трудовите досиета на директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общински центрове за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития, астрономическите обсерватории и планетариуми, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, изготвя заповеди за отпуск, отчита размера на ползвания и оставащия отпуск, води  регистър/дневник на получените копия на болничните листове, издадени на директорите на образователните институции, по писмено искане издава и заверява документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, включително документи за трудов стаж и за пенсиониране;
г) организира провеждането и участва в конкурси по реда на КТ за директори на институции по буква "в"; участва в организирането и провеждането на конкурси по реда на Закона за държавния служител;
д) организира, участва и подпомага разследването на обстоятелствата и причините за трудовите злополуки със служителите на РУО и осъществява регистрирането им;
е) организира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РУО;
ж) организира дейността по управление при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;
з) обработва заповеди за командировки в страната на служителите от РУО и на директорите на институциите по чл. 3, ал. 2, т. 33, както и на отчетите за разходите за командировки ги представя за подпис на началника на РУО;
3. деловодно обслужване, като:
а) приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция;
б) представя информация на граждани и юридически лица за движението на преписки по подадени от тях молби, жалби, сигнали и предложения;
в) систематизира, архивира и съхранява документи и други материали на РУО;
4. финансово-стопански дейности, като:
а) осигурява финансово-счетоводното обслужване на РУО;
б) организира материално-техническото снабдяване, управлението и стопанисването на собствеността на РУО;
в) приема писмени искания и запитвания от държавните училища, центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, касаещи финансовата им дейност, и ги представя в МОН по компетентност, с мотивирано мнение от РУО;
г) обобщава и ежемесечно представя в МОН справка за неразплатени разходи на държавните училища, ЦСОП, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, финансирани от МОН;
д) участва в проверки и дава становища по компетентност по законосъобразно управление и икономично изразходване на финансовите средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
е) подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт, с регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите по отношение на финансово-стопански дейности;
ж) осъществява контрол върху сключените договори за отдаване под наем на имотите или части от имотите - държавна собственост, предоставени за управление на РУО.
5. информационни дейности, като:
а) осигурява информационното обслужване на РУО;
б) организира програмното и информационното осигуряване на детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование на територията на съответната област;
в) актуализира и поддържа нормативно-справочни информационни системи и ползва информацията от Националната електронна информационна система за предучилищно

Специализираната администрация е организирана в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК) и осъществява изпълнението на основните функции и специфичните дейности на РУО, като:
1. координира, организира, контролира и методически подпомага прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование, както и други нормативни и административни актове от страна на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
2. съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на институциите от системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
3. идентифицира потребности, организира и координира на областно ниво формите за квалификация и методически дейности за педагогическите специалисти и обобщава информация за квалификацията на педагогическите специалисти;
4. подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на достъпа и правото на качествено предучилищно и училищно образование;
5. организира дейности по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми, имащи отношение към предучилищното и училищното образование;
6. извършва дейности по изготвяне на предложението за областта за държавния план-прием и за допълнителния държавен план-прием, съгласуването им с финансиращия орган, утвърждаването и тяхното изпълнение;
7. организира определените от нормативните актове дейности по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания;
8. подпомага организирането и провеждането на ученически състезания и олимпиади на областно и национално ниво;
9. подготвя предложения за откриване, преобразуване и закриване на държавни и общински училища и на ЦСОП след извършване на проверка;
10. изготвя отговори на постъпили жалби и сигнали в рамките на своята компетентност;
11. осъществява дейности, свързани с насочване за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища и в центровете за специална образователна подкрепа и с осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
12. подпомага дейности, свързани с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
13. подпомага организационно и методически дейността на педагогическите специалисти;
14. организира и осъществява дейностите във връзка с проверка и полагане на печат с изображение на държавен герб на документите, техните приложения и дубликати, издавани от частните и духовните училища;
15. участва в комисии за провеждане на конкурси за директори на институции в системата на предучилищното и училищното образование, както и за държавни служители в отдел ОМДК.

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева