Междуинституционален механизъм

За учебната 2018/2019 година

07.01.2019 г.

Нововъведения в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) "Посещаемо и безопасно училище" - https://b2s.mon.bg 

08.11.2018 г.

Доклад за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на инситуциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст

Обучение за ръководители и членове на екипи за обхват - презентация

18.10.2018 г.

Постановление на Министерски съвет № 100/08.06.2018г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст - нови моменти, добри практики, проблеми. (Презентация на началниците на регионални управления на образованието Варна, Добрич, Търговище и Шумен за съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионания координационен комитет в Североизточен район)

 Насоки за работа на екипите за обхват

Декларация за конфиденциалност - образец

Помощна инструкция за обработване на формуляр за обход

ПМС 100/2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Заповед №РД06-839/20.07.2018 г. на началника на РУО - Варна за определяне на ръководителите на екипите по обхват

 Заповеди за определяне на участници в екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за:

1. Община Аврен

2. Община Аксаково

3. Община Белослав

4. Община Бяла

5. Община Варна

6. Община Ветрино

7. Община Вълчи дол

8. Община Девня

9. Община Долни чифлик

10. Община Дългопол

11. Община Провадия

12. Община Суворово

За учебната 2017/2018 година

Решение №373 от 05.07.2017 г. на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Заповеди за определяне на участници в екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за:

1. Община Аврен

2. Община Аксаково

3. Община Белослав

4. Община Бяла

5. Община Варна

6. Община Ветрино

7. Община Вълчи дол

8. Община Девня

9. Община Долни чифлик

10. Община Дългопол

11. Община Провадия

12. Община Суворово

 

 Заповед № РД06-1427/14.11.2017 г. за промяна на екипа в община Долни чифлик

 Заповед № РД06-1426/14.11.2017 г. за промяна на екипа в община Суворово

 Заповед № РД06-1428/14.11.2017 г. за промяна на екипа в община Аксаково

 Заповед № РД06-1429/14.11.2017 г. за промяна на екипа в община Варна, (екип Тополи)

 Заповед № РД06-1430/14.11.2017 г. за промяна на екипа в община Варна (екип Варна)

 Заповед № РД06-1431/14.11.2017 г. за промяна на екипа в община Варна (екип Каменар)

 

Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: 0800 10 112

Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

24.07.2017 г.

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заложените мерки по т.4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в поверената Ви институция, е необходимо да публикувате на сайта си следната информация:

1. За детски градини и училища:

  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
  • Информация за същността на всеки вид социална услуга - да е предоставена по достъпен начин така, че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователната институция.
  • Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.

2. За училищата:

  • Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Приложения:

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;

3. Практически насоки за действия при инцидент;

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева