Самооценяване на РУО - Варна

Регионално управление на образованието, гр. Варна, стартира самооценяване на дейността си чрез прилагане на модела за Обща рамка за оценка (CAF) като инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор.

logo-CAF

Самооценяването на РУО Варна се извършва по Проект № G05SFOP001-2.002-0001-C01 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, реализиран от Институт по публична администрация с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

logo-ES              logo-IPA     logo-OPDU

За осъществяване на самооценяването на РУО Варна е сформирана работна група от експерти и служители, която премина специализирано обучение за прилагане на инструмента CAF. Дейността на работната група се подпомага от Елена Ушева, консултант от националния CAF Ресурсен център.

За повече информация за модела CAF и за прилагането му в публичния сектор в България:http://www.ipa.government.bg/bg/novinicaf

 

 

03.11.2017 г. - Анкета за проучване на удовлетвореността на потребители и партньори на РУО Варна

Уважаеми госпожи и господа,

Важен етап от самооценяването на РУО Варна по Модела за Обща рамка за оценка (CAF) е провеждането на проучване за удовлетвореността на всички заинтересовани от дейността ни страни и мнението на нашите партньори и потребители за различни аспекти от работата ни по предоставяне на административни услуги, методическа подкрепа и провеждане на държавната политика в системата на предучилищното и училищното образование.

Резултатите от настоящата анкета ще се ползват за планиране и реализиране на мерки за подобрение в работата ни, за организационно усъвършенстване и за повишаване ефикасността и ефективността на процесите в институцията ни.

Анкетата е анонимна и е отворена за изпращане на отговори до 10 ноември 2017г. включително.

Вход към анкетата - Анкетата вече е затворена за отговори. Благодарим за изразените мнения, за препоръките и предложенията!

20.12.2017 г. На началника на РУО - Варна е представен доклад на работната група с резултати от извършеното самооценяване на институцията.

15.01.2018 г. - 16.01.2018 г. Консултант от Националния CAF ресурсен център проведе обучение на членовете на работната група за определяне и приоритизиране на мерки за подобряване на работата на институцията.

Наръчник CAF Образование 2013

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова