baner rio 1

Прием на ученици в училища

 Държавен план прием за учебната 2024/2025 година

 

 

09.05.2024 г.

Информация за областите, в които ще се провеждат изпити за проверка на способностите., актуализирана към 13.05.2024 г.

08.05.2024 г.

Информация за учениците, явяващи се на изпит за проверка на способностите 

30.04.2024 г.

Заповед №РД06-513/30.04.2024 г. на началника на РУО - Варна за утвърждаване на държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025 година

30.04.2024 г.

1. Списък на заболяванията за прием в профилирани гимназии и паралелки с профил

2. Списък на хроничните заболявания и специалностите и професиите за приемане на ученици

Заявление за насочване в VIII клас на ученици със СОП

Заявление за насочване в VIII клас от комисия в РУО

25.04.2024 г.

Заповед №РД06-493/24.04.2024 г.  на началника на РУО - Варна за държавен план-прием за държавните и общинските училища за учебната 2024/2025 година

23.04.2024 г.

Процедура за насочване в VIII клас на ученици в със специални потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии.

Процедура за насочване в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

29.03.2024 г.

Проект на държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025 година

Бележки, становища и предложения по проект за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. може да изпратите на електронен адрес This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it в срок до 29.04.2024 г.

27.03.2024 г.

Държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2024/2025 г. 

18.03.2024 г.

Проект за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г.

Бележки, становища и предложения по проект за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. може да изпратите на електронен адрес This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it в срок до 18.04.2024 г.

22.02.2024 г.

График на дейностите за прием в групи за задължителна предучилищна подготовка и първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2024-2025 година.

15.01.2024 г.

Държавен план-прием в V клас

02.01.2024 г.

Във връзка с кандидатстването в V клас на места, определение с държавния план-прием и промяната в чл. 50а от НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците /последно изм. и доп. ДВ. бр.75 от 1 септември 2023г./ за изпитите по български език и литература и математика за учебната 2023/2024 година могат да се явят и ученици от училища в чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, отговарящ на IV клас в България.
Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари 2024 г. в деловодството на РУО-Варна /за учениците с мястоживеене в област Варна/.
Документи, постъпили след тези данни, няма да се коментират!
Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици, се определят от началника на РУО-Варна в регламентираните срокове за провеждане на национално външно оценяване.

08.12.2023 г.

Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием и промяната в чл. 51 а от НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците /последно изм. и доп. ДВ. бр.75 от 1 септември 2023г./ за изпитите по български език и литература и математика за учебната 2023/2024 година могат да се явят и ученици от училища в чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съвместщ на VІІ клас в България.
Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари 2024 г. в деловодството на РУО-Варна /за учениците с мястоживеене в област Варна/.
Документи, постъпили след тези данни, няма да се коментират!
Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици, се определят от началника на РУО-Варна в регламентираните срокове за провеждане на национално външно оценяване.

 Показана към национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии.

1. Брой ученици, обучаващи се в VII клас по общности

2. Планираната целева стойност на мястото за професионална подготовка в проценти, планираната целева стойност на мястото в STEM профили и професии и максимален брой паралелки в VIII клас

3. Списъци със STEM професии и профили

4. Образци на заявления от работодатели за извършване на държавен прием по професии и специалности (за дневна форма и за дуална форма)

 

Архив - 2022/2023 и 2023/2024

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева