Прием на ученици в училища

Прием на ученици за учебната 2021-2022 година

29.07.2021 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки на трети етап

26.07.2021 г.

Незаети места след втори етап на класиране и записване -  допълнителен държавен план-прием в XI клас за учебна 2021/2022 година

23.07.2021 г.

Списък на незаетите места след втори етап на класиране в област Варна

22.07.2021 г.

Реализиран държавен прием в МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна в V клас за учебната 2021/2022 година

20.07.2021 г.

Незаети места след първи етап на класиране и записване -  допълнителен държавен план-прием в XI клас за учебна 2021/2022 година

20.07.2021 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки на втори етап

14.07.2021 г.

Заявление за записване на близнак над утвърдения държавен план-прием за учебната 2021/2022 година на основание чл. 60, т. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

13.07.2021 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки на първи етап

30.06.2021 г.

Online кандидатстване след 7 клас 2021 г.

30.06.2021 г.

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас

28.06.2021 г.

Успеваемост по училища, Български език и литература, РУО ВАРНА

Успеваемост по училища, Математика, РУО ВАРНА

Статистика за успеваемост по изпити, РУО ВАРНА

25.06.2021 г.

Информация за дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища от област Варна на места по ДПП за учебната 2021/2022 година

23.06.2021 г.

Правила за запознаване на учениците от VII клас с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език за учебната 2020/2021 година

Правила за запознаване на учениците от X клас с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език за учебната 2020/2021 година

Заявление за запознаване с индивидуалните резултати от изпитите чрез тест

27.04.2021 г.

Процедура за насочване на ученици със специални потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

26.04.2021 г.

Заповед №РД06-380/26.04.2021 г. за утвърждаване утвърждаване на ДПП в 5 клас за профилираните гимназии с профил "Математически", в 8 клас по профили и специалности от професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища и ДДПП в 11 клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии и в средните училища за учебната 2021/2022 г.

Допълнителен държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.

Информация относно реда за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания, професиите и специалностите за приемане на ученици в VІІІ клас на училищата от област Варна

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или средни училища

Заявление за насочване на хронично болни ученици

08.04.2021 г.

Заповед №РД09-410/05.04.2021 г. за утвърждаване на ДПП за държавните и общинските спортни училища за учебната 2021/2022 година

25.03.2021 г.

Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V клас за профилираните гимназии с профил "Математически", в VIII клас по профили и специалности от професии в профилираните и професионални гимназии, в средните и обединени училища и допълнителен държавен план-прием в XI клас по профили и професии в профилираните и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2021-2022 година.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it до 25.04.2021 г. включително.

15.01.2021 г.

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2021/2022 година

11.12.2020 г.

Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прим в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназиии средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназиии и средни училища

Информация за броя на учениците в VII клас по училища и общини

Информация за учениците от X клас на обединените училища от област Варна

Списък на STEM професии и STEM профили

Прогназни целеви стойности

Прием на ученици за учебната 2020-2021 година

14.09.2020 г.

Заповед РД 06-963/14.09.2020 г. за утвърждаване на реализирания държавен план-прием за учебната 2020-2021 година в VІІІ клас за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии от област Варна

03.08.2020 г.

Незаети места след трети етап на записване на ученици за учебната 2020/2021 година

Училище

Паралелка

Тип

Свободни места след 3 етап

Заповед

СУ "Димчо Дебелянов", ГР.ВАРНА

Софтуерни и хардуерни науки_ИИЧЕ_АЕ-профил.предм.-ИНФ_ИТ

профилирана

1

Заповед

СУ "Димчо Дебелянов", ГР.ВАРНА

Предприемачески_ИИЧЕ_АЕ

профилирана

1

Заповед

СУ "Елин Пелин", ГР.ВАРНА

Български танци_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

1

Заповед

СУ "Пейо Кр. Яворов", ГР.ВАРНА

Предприемачески_БИБРИЧЕ_АЕ_профил. предм-предприемачество_ИТ

профилирана

15

Заповед

СУ "Св.Климент Охридски", ГР.ВАРНА

Софтуерни и хардуерни науки_ИИЧЕ_АЕ_профил. предм._ИНФ_ИТ

профилирана

1

Заповед

СУХНИ "Константин Преславски", ГР.ВАРНА

Модерен танц_РИЧЕ_АЕ

професионална

2

Заповед

СУХНИ "Константин Преславски", ГР.ВАРНА

Хуманитарни науки_ИИЧЕ_НЕ

профилирана

1

Заповед

ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев", ГР.ВАРНА

Технология на фармацефтични и парфюмерийно-козметични продукти_РИЧЕ_АЕ

професионална

1

Заповед

ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев", ГР.ВАРНА

Осигуряване на продуктова информация_РИЧЕ_АЕ_дуална форма на обучение

професионална

6

Заповед

ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев", ГР.ВАРНА

Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства - РИЧЕ_АЕ

професионална

19

Заповед

ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев", ГР.ВАРНА

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки_РИЧЕ_АЕ

професионална

3

Заповед

ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев", ГР.ВАРНА

Очна оптика_РИЧЕ_НЕ

професионална

2

Заповед

ПГСАГ "В. Левски", ГР.ВАРНА

Строителство и архитектура_РИЧЕ_АЕ

професионална

2

Заповед

ПГСАГ "В. Левски", ГР.ВАРНА

Архитектурна реставрация_РИЧЕ_АЕ

професионална

1

Заповед

ПГСАГ "В. Левски", ГР.ВАРНА

Транспортно строителство_РИЧЕ_АЕ

професионална

10

Заповед

ПГСАГ "В. Левски", ГР.ВАРНА

Строителство и архитектура _БИБРИЧЕ_АЕ_ дуална форма на обучение

професионална

2

Заповед

СУ "Св. Св. Кирил и Методий", ГР.БЕЛОСЛАВ

Природни науки_БИБРИЧЕ_АЕ_профил. пред-БЗО_ХООС

профилирана

1

Заповед

ПГ "Св.Д.Солунски", ГР.БЕЛОСЛАВ

Корабни тръбни системи-БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

15

Заповед

ПГ "Св.Д.Солунски", ГР.БЕЛОСЛАВ

Подемно-транспортна техника с електрозадвижване_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

10

Заповед

ПГССТ, ГР.БЯЛА

Производство на кулинарни изделия и напитки_БИБРИЧЕ_РЕ

професионална

11

Заповед

СУ"Христо Ботев", С.ВЕТРИНО

Агроекология_РИЧЕ_АЕ

професионална

2

Заповед

СУ"Христо Ботев", С.ВЕТРИНО

Електронна търговия_РИЧЕ_АЕ

професионална

4

Заповед

СУ "В. Левски", ГР.ВЪЛЧИДОЛ

Природни науки_БИБРИЧЕ_АЕ профил.предм_БЗО-ХООС

профилирана

11

Заповед

СУ "В. Левски", ГР.ВЪЛЧИДОЛ

Търговия на едро и дребно_БИБРИЧЕ_РЕ

професионална

9

Заповед

ОУ "Васил Левски", С.МИХАЛИЧ

Деловодство и архив - БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

15

Заповед

ОУ "Св.И.Рилски", С.ЧЕРВЕНЦИ

Трайни насаждения_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

14

Заповед

СУ "В. Левски", ГР.ДЕВНЯ

Компютърна графика_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

3

Заповед

СУ "В. Левски", ГР.ДЕВНЯ

Автоматизация на непрекъснати производства_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

16

Заповед

ПГСС "Иван Вл. Мичурин", ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК

Mалък и среден бизнес_БИБРИЧЕ_РЕ

професионална

7

Заповед

ПГСС "Иван Вл. Мичурин", ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК

Механизация на селското стопанство_БИБРИЧЕ_РЕ

професионална

7

Заповед

ПГСС "Иван Вл. Мичурин", ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК

Обслужване на заведенията в общественото храннене_БИБРИЧЕ_РЕ

професионална

1

Заповед

ПГСС "Иван Вл. Мичурин", ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК

Производство на кулинарни изделия и напитки_БИБРИЧЕ_РЕ

професионална

1

Заповед

СУ "Св.Климент Охридски", ГР.ДЪЛГОПОЛ

Софтуерни и хардуерни науки_БИБРИЧЕ_АЕ_профил. предм._ИНФ_ИТ

профилирана

5

Заповед

СУ "Св.Климент Охридски", ГР.ДЪЛГОПОЛ

Хуманитарни науки_БИБРИЧЕ_АЕ_профил. предм.-БЕЛ_ИЦ

профилирана

15

Заповед

СУ "Св.Климент Охридски", ГР.ДЪЛГОПОЛ

Производство на кулинарни изделия и напитки_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

9

Заповед

СУ "Назъм Хикмет", С.МЕДОВЕЦ

Природни науки_БИБРИЧЕ_АЕ_профил. пред-БЗО_ХООС

профилирана

11

Заповед

СУ "Д.Благоев", ГР.ПРОВАДИЯ

Хуманитарни науки - ИИЧЕ_АЕ - профил. предм. - БЕЛ-ИЦ

профилирана

1

Заповед

СУ "Д.Благоев", ГР.ПРОВАДИЯ

Компютърна графика_ИИЧЕ_АЕ

професионална

1

Заповед

ПГХРТ "Цар Симеон Велики", ГР.ПРОВАДИЯ

Организация на хотелиерството_ИИЧЕ_АЕ

професионална

12

Заповед

ПГХРТ "Цар Симеон Велики", ГР.ПРОВАДИЯ

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения_ИИЧЕ_АЕ

професионална

16

Заповед

ПГСС "Земя", ГР.ПРОВАДИЯ

Икономическа информатика_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

3

Заповед

ПГСС "Земя", ГР.ПРОВАДИЯ

Агроекология_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

2

Заповед

ПГСС "Земя", ГР.ПРОВАДИЯ

Трайни насаждения_БИБРИЧЕ_АЕ_дуална форма на обучение

професионална

10

Заповед

ПГСС "Земя", ГР.ПРОВАДИЯ

Автотранспортна техника_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

1

Заповед

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", С.БЛЪСКОВО

Трайни насаждения БИБРИЧЕ-АЕ

професионална

3

Заповед

СУ "Никола Й. Вапцаров", ГР.СУВОРОВО

Организация на хотелиерството_РИЧЕ_АЕ

професионална

13

Заповед

СУ "Никола Й. Вапцаров", ГР.СУВОРОВО

Организация на обслужването в хотелиерството_РИЧЕ_АЕ

професионална

5

Заповед

ПГСС"Св. Г. Победоносец", ГР.СУВОРОВО

Икономическа информатика_БИБРИЧЕ_РЕ

професионална

4

Заповед

ПГСС"Св. Г. Победоносец", ГР.СУВОРОВО

Пътно-строителна техника_БИБРИЧЕ_РЕ

професионална

13

Заповед

ПГСС"Св. Г. Победоносец", ГР.СУВОРОВО

Трайни насаждения_БИБРИЧЕ_РЕ

професионална

16

Заповед

ПГТМД, ГР.ВАРНА

Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

9

Заповед

ПГТМД, ГР.ВАРНА

Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

1

Заповед

ПГТМД, ГР.ВАРНА

Моден дизайн_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

1

Заповед

ПГГСД "Н. Хайтов", ГР.ВАРНА

Реставрация на стилни мебели и дограма_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

6

Заповед

ПГГСД "Н. Хайтов", ГР.ВАРНА

Горско и ловно стопанство_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

13

Заповед

ВМГ "Св. Н. Чудотворец", ГР.ВАРНА

Електрообзавеждане на кораби_РИЧЕ_АЕ

професионална

8

Заповед

ВМГ "Св. Н. Чудотворец", ГР.ВАРНА

Компютърна техника и технологии_РИЧЕ_АЕ

професионална

1

Заповед

ВМГ "Св. Н. Чудотворец", ГР.ВАРНА

Корабни машини и механизми_РИЧЕ_АЕ

професионална

6

Заповед

ВМГ "Св. Н. Чудотворец", ГР.ВАРНА

Ремонт на кораби_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

13

Заповед

ВМГ "Св. Н. Чудотворец", ГР.ВАРНА

Корабостроене_БИБРИЧЕ_АЕ

професионална

13

Заповед

ВМГ "Св. Н. Чудотворец", ГР.ВАРНА

Експлоатация на пристанищата и флота_РИЧЕ_АЕ

професионална

7

Заповед

ПГЕ, ГР.ВАРНА

Приложно програмиране - РИЧЕ - АЕ

професионална

1

Заповед

ПГЕ, ГР.ВАРНА

Промишлена електроника - РИЧЕ - АЕ

професионална

6

Заповед

ПГЕ, ГР.ВАРНА

Електрообзавеждане на производството - БИБРИЧЕ - АЕ

професионална

19

Заповед

СУ "Неофит Бозвели", ГР.ВАРНА

Софтуерни и хардуерни науки_РИЧЕ_AE -профил.предм.- ИНФ - ИТ

профилирана

1

Заповед

СУ "Неофит Бозвели", ГР.ВАРНА

Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца-РИЧЕ_AE

професионална

14

Заповед

ПТГ, ГР.ВАРНА

Електрически превозни средатва

професионална

1

Заповед

VII СУ 'Н. Геров", ГР.ВАРНА

Софтуерни и хардуерни науки_ ИИЧЕ_АЕ

профилирана

1

Заповед

29.07.2020 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки на трети етап

23.07.2020 г.

Информация за участие на ученици, завършили основно образование, в третия етап на класиране на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година

I. За участие в трети етап на класиране учениците подават заявление, в което подреждат желанията си само за обявените свободни места.
II. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране се извършва в периода от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г.(комисиите в училищата-гнезда не работят в събота и неделя).
III. В третия етап на класиране участват ученици, които:
1. не са приети;
2. не са кандидатствали до момента.
Учениците по точка 1 и точка 2 могат да подадат заявление за участие в трети етап на класиране самостоятелно онлайн или в училищата-гнезда.
IV. Учениците, записани на първи или втори етап на класиране, могат да изтеглят документите си (при което загубват мястото си) и да участват в третия етап на класиране. Те трябва да подадат заявление за участие в трето класиране САМО В УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА, КЪДЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПОКАЖАТ ОРИГИНАЛА НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, (за тях платформата не позволява самостоятелно онлайн подаване на заявление)
 

20.07.2020 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки на втори етап

13.07.2020 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки на първи етап

22.06.2020 г.

Информация и график за дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища от област Варна на места по ДПП за учебната 2020/2021 година

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас

08.06.2020 г.

Регионална дигитална кампания: "Информирай се и отключи потенциала си за избор". Държавен план-прием за учебната 2020-2021 година.

04.06.2020 г.

График за провеждане на приемни изпити в СУ "Георги Бенковски", гр. Варна за учебната 2020-2021 г.

29.05.2020 г.

Регламент за държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година в МГ "Д-р Петър Берон" - Варна

График на дейностите по държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година в МГ "Д-р Петър Берон" - Варна

04.05.2020 г.

Заповед РД № РД-09-366/29.04.2020 г. за утвърждаване на ДПП за държавните и общинските спортни училища за учебната 2020-2021 година

30.04.2020 г.

Заповед  № РД 06-413/30.04.2020 г. за утвърждаване на ДПП за учебната 2020-2021 година в V клас и в VIII клас на училищата от Област Варна

27.04.2020 г.

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за обучение в VIII клас през учебната 2020-2021 г.

Заявление за класиране и насочване на ученици от комисия

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания, професиите и специалностите за приемане на ученици в VІІІ клас на училищата от област Варна

Списък на заболяванията за прием на ученици в VIII клас на профилирани гимназии и профилирани паралелки в СУ

19.12.2019 г.

Информация за учениците от X клас на обединените училища от област Варна

Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с представяне на заявки за обучение по специалности от професии

Правила за планиране и реализиране на държавния план-прим в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназиии средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в в неспециализираните профилирани и професионални гимназиии и средни училища.

Списък на STEM професии и STEM профили

Прогнозни целеви стойности

Информация за броя на учениците в VII клас по училища и общини

I. Списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020-2021 година

II. Допълнителен държавен план-прием в XI клас за учебната 2020-2021 година няма да бъде осъществяван. 

Прием на ученици за учебната 2019-2020 година

Заповед №РД 06-1021/13.09.2019 г. за утвърждаване на реализирания държавен план-прием за учебната 2019-2020 година в VІІІ клас за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии от област Варна

Прием на ученици в I клас

Списък с незаетите след класирането места от проведения I тур на приемните изпити в Спортно училище "Георги Бенковски" - Варна за учебната 2019/2020 година

График за провеждане на II-ри тур на приемните изпити за учебната 2019/2020 година

Утвърдения държавен план-прием на спортните училища за учебната 2019-2020 г.

График за провеждане на приемни изпити в СУ "Георги Бенковски", гр. Варна за учебната 2019-2020 г.

Прием на ученици след завършено основно образование

logo2

Регионална комуникационна кампания за разясняване новостите и изискванията на държавен план-прием

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Ирена Радева

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - ОМДК

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1198/28.06.2021 г. на

министъра на образованието и науката/