baner rio 1

Тарифа за таксите

                                                                                                      logo lice

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(Обн. – ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г. в сила от 15.09.2017 г. Приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г.)

Раздел IV 
Такси за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение

Чл. 6.(1) За признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави, се събира такса 25 лв.


(2) За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение се събира такса 35 лв.

(3) Такси по този раздел не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст.

Плащането се извършва чрез ПОС терминал в звеното за административно обслужване или чрез банкова сметка: 
Банка ДСК АД - гр. Варна
IBAN: BG78STSA93003106869401, BIC: STSABGSF.

 

TARIFF OF THE FEES, COLLECTED
IN THE PRE-SCHOOL AND SCHOOL EDUCATION SYSTEM

(Publ. SG № 75/15.09.2017, effective as rom 15.09.2017 Adopted by Ministerial Decreeг№ 195/08.09.2017.)

Section IV 
Feesfor recognition of documents
for completed stages of school education,
degrees of education and professional qualification, issued by schools of foreign countries, 
and for issuing of certificates

Art. 6.(1) For recognition of documents for completed stages of school education, issued by schools of foreign countries, a fee is collected to the amount of BGN 25.

(2) For recognition of documents for completed degrees of education and professional qualification, issued by schools of foreign countries,  and for issuing of certificates, a fee is collected to the amount of BGN 35.

(3) No fees are collected per this section, when the persons, requesting recognition, are within the age of mandatory education

Payment via POS terminal or through a bank account:Банка ДСК АД - гр. ВарнаIBAN: BG78STSA93003106869401, BIC: STSABGSF.


 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева