Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. 

Вход към електронна платформа

05.10.2018 г.

На 5 октомври 2018г. в актова зала на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ (гр. Варна, сп. Почивка) се проведе информационен ден, заключителен за фаза 1 на проект „Твоят час“. Събитието включи:

- отчетна презентация, подготвена и представена от експерт от РУО Варна

- изложба на изделия, изработени по проекта - група за занимания по интереси „Сръчни ръце“ в ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна с ръководител Росица Станева, арт проекти и макети, изработени в клубовете „Екотурист" и „Сръчни ръчички" на ОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Варна, с ръководител Ана Асенова; предмети от група „Декупаж“ от ВТГ „Георги Раковски“, гр. Варна, с ръководител г-жа Росица Митева и творби на учениците от клуб "Дървопластика" от ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна с ръководител Димитър Досев.

- концерт с участието на ученици от групи за занимания по интереси - вокална група „Славейчета“ – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Варна, с ръководител Евгения Григорова, клуб „Воловци“ от ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна с ръководители Юлия Ботева и Даниела Цветкова, мажоретки ОУ „Захари Стоянов“, гр. Варна, с ръководител Свилена Димитрова, група за патриотични и възрожденски песни с ръководител Найденка Янчева от НУ „Иван Вазов“, гр. Дългопол, танцов състав на 4 ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна, с ръководител Стела Андонакиева, фолклорна група „Василица“ от ОУ „Отец Паисий“, гр. Варна, с ръководител Кичка Христова и танцов състав от СУ „Неофит Бозвели“, гр. Варна с ръководител Станислав Тодоров.

Общо в изложбата и концерта участие взеха 101 ученици, а публика им бяха 97 учители, директори, родители и представители на медии.

IMG 8766   IMG 8767   IMG 8771   IMG 8787   IMG 8807

IMG 8824   IMG 8850   IMG 8898   IMG 8909   IMG 8914

 

25.07.2018 г.

В изпълнение на чл. 11, ал. 2 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, на 25 юли 2018г. от 14,00 часа в зала в НАОП „Николай Коперник“, гр. Варна, се проведе регионална кръгла маса. В срещата участие взеха представители на училища, изпълнявали дейности по проекта през учебната 2017/2018 година - директори, ръководители на ИИД, членове на съвети за обществен мониторинг, както и експерти от РУО Варна.

Материали от кръглата маса:

  1. Презентация на РУО Варна
  2. Презентация на 3 ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Варна
  3. Презентация на 4 ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна
  4. Презентация на МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна
  5. Презентация на ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна
  6. Презентация на ОУ „Петко Р. Славейков“, гр. Варна
  7. Презентация на ОУ „Капитан Петко войвода“, гр. Варна
  8. Доклад на ПГСАГ „Васил Левски“, гр. Варна

18.07.2017 г.

В изпълнение на чл. 11, ал. 2 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“, на 17.07.2017г. в гр. Варна се проведе регионална кръгла маса с участието на директори на училища, ръководители на групи, членове на съвети за обществен мониторинг и експерти от РУО.

Участниците в кръглата маса споделиха впечатленията си от изпълнението на дейностите по проекта през учебната 2016/2017 година - постигнат напредък на учениците в групи за преодоляване на обучителни затруднения; работа и изяви на групите за занимания по интереси; удовлетвореност на ученици, родители и ръководители на групи; промяна в образователната среда и взаимодействията в нея; възникнали проблеми при организиране, провеждане и отчитане на дейностите; предложения за следващия период на проекта и др.

20170717-round-table1 20170717-round-table2

20170717-round-table3 20170717-round-table4

20170717-round-table5 20170717-round-table6

 20170717-round-table7 20170717-round-table8

20170717-round-table9 20170717-round-table10

20170717-round-table11 20170717-round-table12

 1. Презентация на РУО - Варна;
 2. Доклад на НУ "В. Левски" - Варна;
 3. Презентация на ОУ "Хр. Ботев" - Чернево;
 4. Презентация на ОУ "Цар Симеон I" - Варна;
 5. Презентация на СУ "Д. Дебелянов" - Варна;
 6. Доклад на СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" - Варна;
 7. Презентация на ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна;
 8. Доклад на III ОУ "А. Кънчев" - Варна;
 9. Доклад на ОУ "Капитан Петко войвода" - Варна;
 10. Доклад от ПГГСД "Н. Хайтов" - Варна

Физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/2018 година може да се регистрират в електронната платформа на проекта на адрес http://tvoiatchas.mon.bg в периода 19 юни - 15 септември 2017г.

Указателно писмо от МОН за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. за определяне на училищата, които да участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

Списък училища

Представяне на проекта

Стартиране на проекта - указания и анкетна карта (писмо с изх. N 9105-265/31.08.2016 г. на Диян Стаматов - Заместник-министър на образованиeто и науката)

Анкетна карта

Индивидуална образователна карта

Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма "Твоят час" и финансирането им

Ръководство за работа с електронна платформа по програма "Твоят час"

Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1"

Заявления с декларация за информирано съгласие - писмо на МОН  9105-323/14.10.2016 г.

Заявление и декларация за информирано съгласие - бланка

Оформление на документооборота по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

Образец допълнително споразумение - счетоводител

Образец допълнително споразумение - ръководител на група

Примерна номенклатура за закупуване на материали по проекта

Образец на договор - физическо лице

Образец на договор - юридическо лице

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова