Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

05.03.2021 г.

Указания за изпълнение на дейностите по проект АПСПО

05.02.2021 г.

Заявление за промяна данни на дете, участващо в проект АПСПО

01.10.2020 г.

Планиране на дейностите по проект АПСПО

Указания за изпълнение на дейностите по проект АПСПО

Удостоверение 1

Удостоверение 2

03.06.2020 г.

Изпълнение на дейностите по проект АПСПО

25.03.2020 г.

Въпроси и отговори

27.02.2020 г.

Отчет за периода 01.01.2020 г. - 31.01.2020 г.

20.11.2019 г.

Справка - Дейност 2

Отчет детски градини

14.11.2019 г.

Въвеждане на информация за дейностите по Дейност 1: „Допълнително обучение по български език за деца“

Декларация за липса на конфликт на интереси 

Декларация на ръководителя на образователна институция, участваща в техническото и финансово изпълнение на проекта в съответствие с параграф 6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ

12.11.2019 г.

Инструкция за работа в електронната система за управление и отчитане по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

11.11.2019 г.

Табела на НП "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Общи данни за всички участници

04.11.2019 г.

Допълнително споразумение за длъжност директор

Допълнително споразумение за длъжност счетоводител

Декларация за липса на конфликт на интереси

09.10.2019 г.

Образци на документи по НП "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Допълнително споразумение

Обучения за прилагане на скрининг тест по НП "АПСПО"

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Указания за изпълнение на дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Бланка

Информация от образователните институции, участващи в проекта "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Розета Заркова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА КПС

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1014/01.03.2021 г. на

министъра на образованието и науката/