baner rio 1

Най-често срещани въпроси и отговори

Въпрос: Къде можем да намерим правилата за организиране и провеждане на олимпиадата и състезанията по математика?
Отговор: На страницата на МОН, секция "Олимпиади и състезания" се публикуват регламентите за олимпиади и състезания.

Въпрос: Има ли промени в изпитната програма по БЕЛ за НВО – 7 клас?
Отговор: Да – за учебната 2020/2021 г. е включено произведението „Хайдути“.

Въпрос: Какво трябва да знаем и спазваме при организацията и осъществяването на профилираното обучение?
Отговори: 1) по отношение на ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ - Модулите в един предмет се преподават в 11. клас едновременно/последователно., а в 12. клас – едновременно; Модулите в един предмет може да се преподават от един или няколко учители; Срочната оценка е по всеки от модулите, без да се оформя срочна оценка по профилиращия предмет; Годишната оценка е по всеки от модулите и по профилиращия предмет (=средноаритметична до 0,01 от годишните оценки от всеки от модулите).
2) по отношение ОТРАЗЯВАНЕТО В ДОКУМЕНТИТЕ - Резултатите от обучението, вписани в Удостоверението за първи гимназиален етап, се преписват и в дипломата на средно образование, но не се отразяват и не участват при формиране на успеха; В дипломата за средно образование се записват средноаритметичните оценки и хорариума на предметите в А и Б, изучаваните предмети с хорариума във В и резултатите от ДЗИ; Профилиращият предмет се записва със средноаритметичната си оценка до 0,01 от двете години, както и с наименованието на всичките си модули и съответния им хорариум; Към дипломата ще е възможно издаване на приложение на език.

Въпроси за модулите в профилираната подготовка - може ли да се променят:
• Наименованията на задължителните модули на профилиращите предмети;
• Съдържанието на задължителните модули на профилиращите предмети;
• Наименованията на избираемите модули може да са същите или различни от задължителните модули; в случай че са същите учебно съдържание, както в задължителните;
• Кой създава програмите за избираемите модули?
Отговори:
• Наименованията на задължителните модули на профилиращите предмети не може да се променят.
• Съдържанието на задължителните модули на профилиращите предмети не може да се променя; следва утвърдената учебна програма и учениците полагат ДЗИ върху това.
• Наименованията на избираемите модули може да са същите или различни от задължителните модули; в случай че са същите, не може да се повтаря същото учебно съдържание, както в задължителните.
• В избираемите модули не може да се повтаря същото учебно съдържание, както в задължителните.
• Програмите за избираемите модули се създават от учителя.

Въпрос: Каква е разликата между дистанционна форма, самостоятелна форма на обучение и обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние?
Отговор: Дистанционна форма предлагат две частни училища в област Варна – ЧСУ ,,Юрий Гагарин“ и ЧСУ ,,Аз Съм българче“. Предлага се за ученици от V до XII клас, които по здравословни причини не могат да посещават училище, за ученици със СОП, ученици с изявени дарби, ученици, които пребивават в чужда държава и по причини доказани с документ не могат да се обучават там. Дистанционната форма на обучение включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, обратна връзка и присъствени изпити за определяне на срочни или годищни оценки.
Самостоятелната форма представлява самостоятелна подготовка на ученика и явяването му на изпити за определяне на годишна оценка.
Обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние се осъществява за ученици със здравословни проблеми с приложен медицински документ и по желание на родител или ученик. То включва дистанционни учебни часове, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване в електронна среда от разстояние.

Въпрос: Как може да се премести ученик от едно училище в друго, по желание на ученика и родителя от V до XII клас?
Отговор: Регламентирано е в Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:
1. Учениците от V до XII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием, ако:
- постоянният или настоящият адрес на ученика е променен от друго населено място в населеното място на училището, в което желае да се премести;
- условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това;
- при преместване на учениците от V до VII клас - ученикът е бил приет по държавен план-прием в училището, от което се премества;
- резултатите на ученика от IV, съответно от VII или от X клас, са позволявали формирането на бал, по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в V, съответно в VIII или в XI клас, според определеното балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния, съответно допълнителния държавен план-прием.
2. При преместването в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием - учениците от XI и XII клас не може да сменят профила или специалност от професия.
3. Учениците по точка 1 може да се преместват, както следва:
- от V и от VI клас - през цялата учебна година;
- от VII до Х клас включително - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
- в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
- в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил, при условие че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.
4. Ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище, ако са изпълнени изискванията по точка 3 /първо, второ и трето условие/ и с това не се надвишава нормативът за максимален брой ученици в паралелка.
5. Ако са изпълнени изискванията по т. 1, т. 2 и т. 3, но при преместването ще се надвиши нормативът за максимален брой ученици в паралелка, ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище след разрешение на министъра на образованието и науката за завишаване броя на учениците в паралелката по мотивирано предложение на директора на училището, съгласувано с началника на регионалното управление на образованието.

Въпрос: Каква е процедурата за отлагане от задължително обучение в първи клас?
Отговор: Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението за завършено предучилищно образование са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, може да се отложи постъпването в първи клас с една учебна година по следния начин:
Родителят/настойникът/ следва да подаде заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас на имейла на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ град Варна This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it в определени за всяка година срокове или на адрес гр. Варна, бул. „Сливница, №187-189. Заявлението в word формат е качено на сайта на РЦПППО и на сайта на РУО-Варна в раздел „Приобщаващо образование“.
Документите - протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК) и/или ТЕЛК, НЕЛК; удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки; други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, може да се изпратят до РЦПППО на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер. При обективна невъзможност да се изпратят по описания начин, същите трябва да бъдат представени в деловодството на РЦПППО при спазване на противоепидемичните мерки. По имейл се подава само заявлението без прикачени документи на детето, тъй като съдържат лични данни.
След получаване на заявлението за отлагане, членовете на регионалния екип ще се свържат с родителите на децата, заявили желание за отлагане от задължително обучение от първи клас, за да се уточни начина на събиране на обективната информация за детето.
Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изразява становище за отлагане от задължително обучение от първи клас, след направена преценка на индивидуалните потребности и възможностите на детето. Становището съдържа конкретни препоръки за включване на детето в дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитите и подходящата организация на учебното и неучебното време.
Решението за отлагане от задължителното обучение в първи клас се взема в срок до 30 юни (на учебната година, за която се отнася отлагането), за което родителите ще бъдат уведомени по имейл или по телефон. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас само за една учебна година.
Решението за отлагане от задължителното обучение в първи клас може да се вземе и в други срокове, но не по-късно от 15 септември на учебната година, за която се отнася отлагането, в случай на отсъствие от страната на родителя, на издаване на документ от компетентен орган след 30 юни, който е необходим за отлагането на детето от задължително обучение, и по други причини.

Въпрос: Каква е процедурата за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие – ресурсно подпомагане?
Отговор: За да се организира предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището е необходимо да се подаде заявление до директора на образователната институция и да се предоставят всички необходими документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК) и/или ТЕЛК, НЕЛК и други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации при наличие на такива.
Допълнителната подкрепа за личностно развитие – ресурсно подпомагане се предоставя въз основа на извършена оценка на образователните потребности от екип за подкрепа на личностното развитие в училището или в детската градина. В случай че училището или детската градина не разполага с необходимите специалисти за извършване на оценката, то същата ще бъде извършена от екип на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Варна. Оценката се извършва в срок до три месеца от началото на учебната година, като продължителността на оценяването е най-малко 14 дни. Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за подкрепа от екип специалисти – ресурсен учител, логопед и психолог, в зависимост от индивидуалните потребности на детето/ученика. Родителят се запознава срещу подпис с плана за подкрепа и е длъжен да оказва съдействие за изпълнение на заложените дейности.
Ресурсното подпомагане може да бъде преустановено с решение на екипа за подкрепа за личностно развитие след преглед на напредъка в развитието на детето/ученика, постигане на целите заложени в плана за подкрепа, и след подадено заявление от родителя.

Въпрос: Кой назначава персонала в образователните институции и къде се подават необходимите документи?
Отговор: Свободните работни места за педагогически специалисти и непедагогически персонал се обявяват от директора на образователната институция в Бюрото по труда и в Регионално управление на образованието в тридневен срок от овакантяването или откриването им. Обявата съдържа подробна информация за изискванията към кандидатите, необходими документи и срок за подаването им в съответната институция.
На сайта на РУО Варна се поддържа раздел „Свободни работни места“, където своевременно се публикува кратка информация за постъпилите обявявления, а всяка обява в цялост може да бъде прочетена на място в РУО, гр. Варна, ул „Цар Симеон I“, №32, фоайе на 3 етаж. За уточнения и друга допълнителна информация кандидатите следва да се обръщат към институцията, която е обявила свободното работно място.

Въпрос: Може ли лице без професионална квалификация „учител“ да кандидатства за заемане на обявено свободно работно място за учителска длъжност?
Отговор: Може да кандидатства. По преценка на директора на образователната институция може на педагогическа длъжност да бъде назначено лице с висше образование, но без придобита професионална квалификация „учител“. В тези случаи по отношение на новоназначения учител се планират и реализират дейности в изпълнение на чл. 213, ал. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева