baner rio 1

Карта на сайта

      Закони
      Правилници и инструкции
      Наредби
Харта на клиента
Правна информация
Достъп до обществена информация
      Информация, предоставяна повече от три пъти по заявление за достъп
Обявления за конкурси за държавни служители
Бюджет на РУО
Стратегии, планове, програми и отчети за дейността
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Сигнали
Карта на сайта
Важно
Механизъм за съвместна работа на институциите
Колективно трудово договаряне
График ваканции
Квалификация
      Атестиране и управление на качеството
Училища и детски градини
     Детски градини
     Начални, основни и обединени училища
     Средни училища
     Гимназии
     Специални училища и ЦПЛР
     Регистър на закритите училища
Държавни зрелостни изпити
Прием на ученици
     Прием в I клас
     Прием след VII клас
     Регионална комуникационна кампания за разясняване новостите и изискванията на ДПП
НВО и външно оценяване
     НВО IV клас
     НВО VII клас
     НВО X клас
Олимпиади и състезания
Свободни работни места
Свободни места за ученици
Задължителна училищна документация (ЗУД)
Признаване на документи, издадени от училища на чужди държави
Валидиране
Полезни връзки
     Индикативен списък на услугите, представяне от организации, представящи обществени услуги
Проекти
Проекти и програми
      Проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"
      Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
      Проект "Подкрепа за успех"
      НП "Иновации в действие"
Регионални политики и методически програми
Регионален методически съвет
Образование в действие
Взаимодействие между училищната и семейната среда
Български език
Математика, информатика и информационни технологии
Чужди езици
Обществени науки
Природни науки

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева