baner rio 1

Иновативни училища и иновации

    Иновативни са училищата, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.
    Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност.
    Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието чрез следните дейности:
1. Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;
2. Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда;
3. Използват нови методи на преподаване;
4. Разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.
    Като иновация или като елемент на иновация по отношение на организацията, свързана с подобряване на качеството и с повишаване на резултатите от обучението, училищата могат да предлагат присъственото обучение в училището за учениците от V до ХІІ клас в дневна, вечерна, комбинирана или задочна форма, дуална система на обучение,  да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ВАРНА ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ     

 

Учебна година

брой училища в областта

брой иноват.училища

в т.ч. бр. общински и държ. уч.

в т.ч. бр.частни уч.

бр.нач., осн.уч. и ОБУ

брой ср.и профес.уч.

1

2020/2021 година

124

25

21

4

12

13

2

2021/2022 година

124

27

22

5

12

15

3

2022/2023 година

124

28

21

7

14

14

4

2023/2024 година

123

34

26

7

19

15

 

Списъка на иновативните училища от област Варна за учебната 2023/2024 година, приет с Решение № 469 от 07.07.2023 г. за приемане на списък на иновативните училища на Република България за учебната 2023/2024 г. на Министерски съвет

 

код по НЕИСПУО Област Община  Населено място Училище Линк към училището
403536 Варна Варна Варна III основно училище "Ангел Кънчев"  отвори
400093 Варна Аксаково Любен Каравелово Обединено училище "Иван Вазов"  отвори
400003 Варна Варна Варна Основно училище "Антон Страшимиров"  отвори
400008 Варна Варна Варна Основно училище "Захари Стоянов"  отвори
400011 Варна Варна Варна Основно училище "Йордан Йовков"  отвори
400015 Варна Варна Варна Основно училище "Капитан Петко войвода"  отвори
400018 Варна Варна Варна Основно училище "Панайот Волов"  отвори
400020 Варна Варна Варна Основно училище "Петко Р. Славейков"  отвори
400026 Варна Варна Варна Основно училище "Христо Ботев"  отвори
400028 Варна Варна Варна Основно училище "Цар Симеон I"  отвори
400030 Варна Варна Варна VII средно училище "Найден Геров"  отвори
400034 Варна Варна Варна Средно училище "Гео Милев"  отвори
400037 Варна Варна Варна Средно училище "Любен Каравелов"  отвори
400039 Варна Варна Варна Средно училище 'Пейо Кр. Яворов"  отвори
400042 Варна Варна Варна IV езикова гимназия "Фредерик Ж. Кюри"  отвори
400045 Варна Варна Варна Първа езикова гимназия  отвори
400046 Варна Варна Варна Математическа гимназия "Д-р П. Берон"  отвори
400061 Варна Варна Варна Частно средно училище "Аз съм българче"  отвори
400065 Варна Варна Варна Частно основно училище "Програсивно образование -2"  отвори
400074 Варна Варна Варна Частна профилирана гимназия "Антоан дьо Сент - Екзюпери"  отвори
400075 Варна Варна Варна Частно основно училище "Малкият принц"  отвори
400167 Варна Варна Варна Частно основно училище "Феникс 2020"  отвори
402183 Варна Варна Варна Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец"  отвори
403558 Варна Варна Варна Частно средно училище "Мечтатели"  отвори
400152 Варна Провадия Блъсково Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий"  отвори
403559 Варна Аврен Аврен Частно средно училище "Юрий Гагарин" преустановява дейността си за учебната 2023/2024
400079 Варна Аврен Аврен Основно училище "Христо Ботев"  отвори
400019 Варна Варна Варна Основно училище "Св. Патриарх Евтимий"  отвори
400029 Варна Варна Варна Основно училище "Черноризец Храбър"  отвори
400104 Варна Варна Варна ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи "Акад. Бл. Сендов"  отвори
400132 Варна Варна Варна Частно средно училище "Демократично образование Варна"  отвори
403543 Варна Варна Варна II основно училище "Никола Й. Вапцаров"  отвори
400136 Варна Дългопол Дългопол Средно училище "Св. Климент Охридски"  отвори
400145 Варна Дългопол Цонево Обединено училище "Христо Ботев"  отвори

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, приет с Решение № 601 на МС от 17.08.2022 г. – извадка за Област Варна

код по НЕИСПУО

ОБЛАСТ

ОБЩИНА

НАСЕЛ.МЯСТО

УЧИЛИЩЕ

Линк към училището

403559

Варна

Аврен

Аврен

Частно средно училище "Юрий Гагарин"

 ОТВОРИ

400093

Варна

Аксаково

с.Любен Каравелово

Обединено училище "Иван Вазов"

 ОТВОРИ

400003

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Антон Страшимиров"

 ОТВОРИ

400008

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Захари Стоянов"

 ОТВОРИ

400011

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Йордан Йовков"

 ОТВОРИ

400015

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Капитан Петко Войвода"

 ОТВОРИ

400018

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Панайот Волов"

 ОТВОРИ

400020

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Петко Рачов Славейков"

 ОТВОРИ

400026

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Христо Ботев"

 ОТВОРИ

400028

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Цар Симеон І"

 ОТВОРИ

400030

Варна

Варна

Варна

Седмо средно училище "Найден Геров"

 ОТВОРИ

400034

Варна

Варна

Варна

Средно училище "Гео Милев"

 ОТВОРИ

400037

Варна

Варна

Варна

Средно училище "Любен Каравелов"

 ОТВОРИ

400039

Варна

Варна

Варна

Средно училище "Пейо Крачолов Яворов"

 ОТВОРИ

400042

Варна

Варна

Варна

ІV езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри"

 ОТВОРИ

400045

Варна

Варна

Варна

Първа езикова гимназия

 ОТВОРИ

400046

Варна

Варна

Варна

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"

 ОТВОРИ

400061

Варна

Варна

Варна

Частно средно училище "Аз съм българче"

 ОТВОРИ

400065

Варна

Варна

Варна

Частно основно училище "Прогресивно образование 2" -Варна

 ОТВОРИ

400074

Варна

Варна

Варна

Частна профилирана гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери"

 ОТВОРИ

400075

Варна

Варна

Варна

Частно основно училище "Малкият принц"

 ОТВОРИ

400167

Варна

Варна

Варна

Частно основно училище "Феникс 2020"

 ОТВОРИ

402183

Варна

Варна

Варна

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец"

 ОТВОРИ

403534

Варна

Варна

Варна

Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"

 ОТВОРИ

403536

Варна

Варна

Варна

III основно училище "Ангел Кънчев"

 ОТВОРИ

403558

Варна

Варна

Варна

Частно средно училище "Мечтатели"

 ОТВОРИ

400152

Варна

Провадия

с. Блъсково

Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий"

 ОТВОРИ

400148

Варна

Провадия

Провадия

Средно училище "Димитър Благоев"

 ОТВОРИ

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, приет с Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. – извадка за Област Варна

 

код по НЕИСПУО

ОБЛАСТ

ОБЩИНА

НАСЕЛ.МЯСТО

УЧИЛИЩЕ

Линк към училището

403559

Варна

Аврен

Аврен

Частно средно училище "Юрий Гагарин"

 

400093

Варна

Аксаково

с.Любен Каравелово

Обединено училище "Иван Вазов"

 

400008

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Захари Стоянов"

 

400011

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Йордан Йовков"

 

400015

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Капитан Петко Войвода"

 

400018

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Панайот Волов"

 

400020

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Петко Рачов Славейков"

 

400026

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Христо Ботев"

 

400028

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Цар Симеон І"

 

400030

Варна

Варна

Варна

Седмо средно училище "Найден Геров"

 

400034

Варна

Варна

Варна

Средно училище "Гео Милев"

 

400037

Варна

Варна

Варна

Средно училище "Любен Каравелов"

 

400039

Варна

Варна

Варна

Средно училище "Пейо Крачолов Яворов"

 

400042

Варна

Варна

Варна

ІV езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри"

 

400045

Варна

Варна

Варна

Първа езикова гимназия

 

400046

Варна

Варна

Варна

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"

 

400061

Варна

Варна

Варна

Частно средно училище "Аз съм българче"

 

400005

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Васил Априлов"

 

400074

Варна

Варна

Варна

Частна профилирана гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери"

 

400075

Варна

Варна

Варна

Частно основно училище "Малкият принц"

 

400167

Варна

Варна

Варна

Частно основно училище "Феникс 2020"

 

402183

Варна

Варна

Варна

ПГКМКС

 

403534

Варна

Варна

Варна

Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"

 

403536

Варна

Варна

Варна

III основно училище "Ангел Кънчев"

 

403558

Варна

Варна

Варна

Частно средно училище "Мечтатели"

 

400152

Варна

Провадия

с. Блъсково

Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий"

 

400148

Варна

Провадия

Провадия

Средно училище "Димитър Благоев"

 

 

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година, приет с Решение № 584 на МС от 20.08.2020 г. – извадка за Област Варна

 

код по НЕИСПУО

ОБЛАСТ

ОБЩИНА

НАСЕЛ.МЯСТО

УЧИЛИЩЕ

Линк към училището

403559

Варна

Аврен

Аврен

Частно средно училище "Юрий Гагарин"

 

400093

Варна

Аксаково

с.Любен Каравелово

Обединено училище "Иван Вазов"

 

402030

Варна

Варна

Варна

ВТГ "Г. С. Раковски"

 

400011

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Йордан Йовков"

 

400015

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Капитан Петко Войвода"

 

400092

Варна

Аксаково

Кичево

Основно училище "Св. Климент Охридски"

 

400020

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Петко Рачов Славейков"

 

400026

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Христо Ботев"

 

400028

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Цар Симеон І"

 

400030

Варна

Варна

Варна

Седмо средно училище "Найден Геров"

 

400034

Варна

Варна

Варна

Средно училище "Гео Милев"

 

400037

Варна

Варна

Варна

Средно училище "Любен Каравелов"

 

400137

Варна

Дългопол

Дългопол

Начално училище "Иван Вазов"

 

400042

Варна

Варна

Варна

ІV езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри"

 

400045

Варна

Варна

Варна

Първа езикова гимназия

 

400046

Варна

Варна

Варна

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"

 

400005

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Васил Априлов"

 

400074

Варна

Варна

Варна

Частна профилирана гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери"

 

400075

Варна

Варна

Варна

Частно основно училище "Малкият принц"

 

402183

Варна

Варна

Варна

ПГКМКС

 

403534

Варна

Варна

Варна

Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"

 

403536

Варна

Варна

Варна

III основно училище "Ангел Кънчев"

 

403558

Варна

Варна

Варна

Частно средно училище "Мечтатели"

 

400152

Варна

Провадия

с. Блъсково

Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий"

 

400148

Варна

Провадия

Провадия

Средно училище "Димитър Благоев"

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева