baner rio 1

Информация за граждани на Украйна

Прием на деца в детска градина в община Варна - информация

Прием на деца в първи клас в община Варна - информация

*************************

Информация за граждани на Украйна, желаещи да работят като учители в България:

Изискванията за заемане на педагогически длъжности в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България са определени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в Наредба № 15/2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Конкретните изисквания за заемане на учителска длъжност са определени в Приложение 1 на Наредба № 15/2019г.

Кандидатите следва да имат завършено висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, както и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

Легализирането на документи за висше образование, които да послужат при кандидатстване за работа в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България се извършва от Националния център за информация и документация (НАЦИД), гр. София, бул. „Г. М. Димитров", № 52А. Подава се заявление за издаване на удостоверение за признаване на висше образование, придобито в чужбина, към което се прилагат всички необходими документи. За повече информация: https://www.nacid.bg и телефон за контакт (+359 2) 817 38.

Свободните работни места се обявяват на сайта на Регионално управление на образованието, гр. Варна, в раздел Свободни работни места и в регионалните служби на Агенцията по заетост (Бюро по труда). Подробна информация за конкретното работно място се получава от образователната институция, която го е обявила.

Подборът и назначаването е в правомощията на директора на образователната институция. Директорът на детската градина/училището сключва трудов договор с избраното за назначаване лице.

Пълна информация за изискванията за желаещите граждани на Украйна да заемат учителски длъжности в България ще бъде публикувана на https://gov.bg/bg/ukraine

*************************

Безплатните телефонни линии за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители, стресирани от пандемията от COVID-19, разширяват своята дейност. Освен при проблеми, свързани с коронавируса, психолозите ще консултират деца и учители също при тревожност, свързана с войната в Украйна и бежанската вълна.

Горещи телефонни линии за психологическа подкрепа: ВАРНА – 0877 566 696

На следния електронен адрес:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  родителят/настойникът/попечителят/представителят на дете или ученик, търсещ или получил международна или временна закрила, може да подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища в област Варна.

Образец на заявлението от родителя/настойника/ попечителя/представителя на детето или ученика.

Телефон на експерти от РУО – Варна, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост, във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища.

Деница Ненова - 0884 404 369

Стела Калмукова - 0884 404 379

Симона Андонова - 0884404366

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева