baner rio 1

Архив - Прием след VII клас

Архив

Прием на ученици за учебната 2023-2024 година

14.09.2023 г.

Заповед № РД06-849/14.09.2023 г. на РУО - Варна за утвърждаване на държавен план-прием в област Варна

Приложение към Заповед №РД06-849/14.09.2023 г.

Свободни места за ученици в VIII клас, съгласно утвърдения държавен план-прием

16.08.2023 г.

Статистика от четвърти етап на класиране

04.08.2023 г.

Свободни места след 3 етап на класиране, по които може да се кандидатства на 4 етап в периода 07.08. - 08.08.2023 г.

31.07.2023 г. 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомявам Ви, че резултатите от трето класиране след завършен 7 клас са публикувани - проверка може да се извърши в сайта https://infopriem.mon.bg/ като се изпише входящ номер и кода от служебната бележка.

Записването ще е възможно от 01.08.2023 г.  до 02.08.2023 г. в училището, където е приет ученикът.

31.07.2023 г.

Статистика от трети етап на класиране

26.07.2023 г.

Със заповед №РД06-707/26.07.2023 г. на РУО - Варна е утвърден държавния прием за V клас в профилираните гимазии с профил "Математически"

25.07.2023 г.

Свободни места след 2 етап на класиране, по които може да се кандидатства на 3 етап в периода 26.07. - 27.07.2023 г.

19.07.2023 г.

Статистика от втори етап на класиране

19.07.2023 г.

Свободни места след 1 етап

12.07.2023 г.

Статистика от първи етап на класиране

05.07.2023 г.

Незаети места за ученици след I-ви тур на приемните изпити в СУ" Г.Бенковски"-Варна за учебната 2023/2024 г.

04.07.2023 г.

Инструкция за online кандидатстване за първи, трети и четвърти етап на класиране

30.06.2023 г.

Заявление за участие в първи/трети/четвърти етап на класиране за прием в VIII клас

29.06.2023 г.

Информация за кандидатстване след завършен VII клас за учебната 2023/2024 година - близнаци

Заявление (близнаци)

19.06.2023 г. 

Информация за ученици, кандидатстващи в VIII клас за учебната 2023/2024 година

Разпределение на училищата от област Варна по училища, в които ще се приемат документи на ученици, завършили основно образование (VII клас), за участие в класирането за учебната 2023/2024 година

14.06.2023 г.  

Информация за насочени и ненасочени ученици от комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домовете за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

06.06.2023 г. 

График за провеждане на приемни изпити за учебната 2023-2024 г. в СУ" Г.Бенковски"-Варна

23.05.2023 г.

Информация за учениците, явяващи се на изпит за проверка на способностите за учебната 2022/2023 година в област Варна след завършен VII клас - основно образование

Информация относно полагане на приемни изпити и изпити за проверка на способностите на територията на друга област

Утвърденият със заповед №РД06-358/28.04.2023 г. държавен план-прием в област Варна за учебната 2023-2024 година може да видите тук

Панорама на средното образование Варна 2023 - община Варна и РУО - Варна канят родители и ученици на организираната Панорама в зала "Юнашки салон" на 10.05.2023 г. от 10.00 до 18.00 часа и на 11.05.2023 г. от 10.00 до 16.00 часа. (публ. на 03.05.2023 г.)

Заповед №РД09-933/28.04.2023 г. на МОН за утвърден държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в неспециализираните училища с национално значение (публ. на 09.05.2023 г.)

Заповед № РД09-4061/30.08.2022 г. на МОН за график на дейностите по приемане на ученици и Заповед №РД09-891/24.04.2023 г. на МОН за изменение и допълнение на заповед №РД09-4061/30.08.2022 г.

Заповед №РД09-4062/30.08.2022 г. на МОН за дати и график за провеждане на изпитите за проверка на способностите за прием на ученици в VIII и XI клас

Заповед №РД09-4065/30.08.2022 г. на МОН за дати за провеждане на национални външни оценявания и график на дейностите

28.04.2023 г.

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и съответните професии и специалности за прием на ученици след завършено основно образование

25.04.2023 г.

Заявление за насочване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за прием в VIII клас.

Заявление за насочване на учениците със специални образователни потребности (СОП) по чл. 120, ал. 7 от Закона на предучилищното и училищното образование (ЗПУО) за прием в VIII клас за профили и специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Процедура за насочване на ученици с хронични заболявания

Процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности

24.04.2023 г.

Информация за план-приема в училищата към Министерството на младежта и спорта

Информация за план-приема в училищата към Министерството на културата

21.03.2023 г.

Проект за държавен план-прием за учебната 2023/2024 г.

Бележки, становища и предложения по проекта за държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. може да изпращате на електронен адрес This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it в срок до 21.04.2023 г.

Брой ученици в VII клас, по общини (публ. на 07.12.2022 г.)

Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии.

Списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023-2024 година

Списък на STEM профилите и професиите

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединени училища

Списък на професиите за професионално образование и обучение

Целеви стойности за РУО - Варна

Информация за учениците в X клас, обучаващи се в обединените училища в област Варна

Прием на ученици за учебната 2022-2023 година

 

20.07.2022 г.

Информация за задочна форма на обучение в СУ "Любен Каравелов", гр.Варна

20.07.2022 г.

Минимален и максимален бал в паралелките в област Варна след втори етап на класиране

 12.07.2022 г.

Справка на незаетите места след I тур на приемните изпити в Спортно училище "Г. Бенковски"- Варна

12.07.2022 г.

Минимален и максимален бал в паралелките в област Варна след първи етап на класиране

06.07.2022 г.

Информация за прием на близнаци след завършено основно образование; Заявление

02.07.2022 г.

Интерактивна карта на училищата за държавен план прием след VII клас за учебната 2022/2023 година в Област Варна

 01.07.2022 г.

Разпределение на училищата от област Варна по училища, в които ще се приемат документи на ученици, завършили основно образование

28.06.2022 г.

Статистика за успеваемост, Български език и литература, РУО ВАРНА

Статистика за успеваемост, Математика, РУО ВАРНА

Статистика за успеваемост по изпити, РУО ВАРНА

27.06.2022 г.

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резлтати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от положените приемни изпити за VIII клас за учебната 2021/2022 г.

Заявление за запознаване с изпитната работа

15.06.2022 г.

Протокол за подреждане и насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания,  от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства съгласно чл. 95, ал. 1 и 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование от област Варна за учебната 2022/2023 година

03.06.2022 г.

График за провеждане на приемни изпити в Спортно училище "Георги Бенковски", гр. Варна за учебната 2022-2023 година

19.05.2022 г.

График на дейностите от националното външно оценяване в VII клас

Информация относно полагане на приемни изпити и изпити за проверка на способностите на територията на друга област

04.05.2022 г.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни училища

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания, професиите и специалностите за приемане на ученици в VIII клас в училищата на област Варна

29.04.2022 г.

Заповед №РД06-470/13.05.2022 г., изменяща заповед №РД06-419/29.04.2022 г. за утвърждаване утвърждаване на ДПП в V клас за профилираните гимназии с профил "Математически", в VIII клас по профили и специалности от професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за учебната 2022/2023 г.

Заповед №РД06-419/29.04.2022 г. за утвърждаване утвърждаване на ДПП в V клас за профилираните гимназии с профил "Математически", в VIII клас по профили и специалности от професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за учебната 2022/2023 г.

29.04.2022 г.

Процедура за насочване на ученици с хронични заболявания

Процедура за насочване на ученици със СОП

Заявление  за насочване на ученици със СОП до РЦПППО

Заявление за насочване от комисия в РУО

11.04.2022 г.

Информация за план-приема в училищата към Министерството на младежта и спорта

08.04.2022 г.

Информация за план-приема в училищата към Министерството на културата

08.03.2022 г.

Проект за държавен план-прием за учебната 2022/2023 г.

Бележки, становища и предложения по проекта за държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. може да изпращате на електронен адрес This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it в срок до 09.04.2022 г.

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева