baner rio 1

нРегионално управление на образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионално управление за създаване на условия за провеждане на образованието образователна политика на територията на областта.

Очаквайте Вашите въпроси, мнения и добри на електронната поща на адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и на място в РУО.

Национална телефонна линия за деца 116 111

 н   

Безплатните телефонни линии за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители, стресирани от пандемията от COVID-19, разширяват своята дейност. Освен при проблеми, свързани с коронавируса, психолозите ще консултират деца и учители също при тревожност, свързана с войната в Украйна и бежанската вълна.
Горещи телефонни линии за психологическа подкрепа: ВАРНА – 0877 566 696
На следния електронен адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it родителят/настойникът/попечителят/представителят на дете или ученик, търсещ или получил международна или временна закрила, може да подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища в област Варна.
Образец на заявлението от родителя/настойника/ попечителя/представителя на детето или ученика.
Телефон на експерти от РУО – Варна, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост, във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища.
  •           Деница Ненова - 0884 404 369
  •           Стела Калмукова - 0884 404 379
  •           Симона Андонова - 0884404366
 
Информация за граждани на Украйна, желаещи да работят като учители в България:

Изискванията за заемане на педагогически длъжности в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България са определени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в Наредба  № 15/2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Конкретните изисквания за заемане на учителска длъжност са определени в Приложение 1 на Наредба № 15/2019г.

Кандидатите следва да имат завършено висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, както и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

Легализирането на документи за висше образование, които да послужат при кандидатстване за работа в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България се извършва от Националния център за информация и документация (НАЦИД), гр. София, бул. „Г. М. Димитров“, № 52А. Подава се заявление за издаване на удостоверение за признаване на висше образование, придобито в чужбина, към което се прилагат всички необходими документи. За повече информация: https://www.nacid.bg и телефон за контакт (+359 2) 817 38.

Свободните работни места се обявяват на сайта на Регионално управление на образованието, гр. Варна, в раздел Свободни работни места и в регионалните служби на Агенцията по заетост (Бюро по труда). Подробна информация за конкретното работно място се получава от образователната институция, която го е обявила.

Подборът и назначаването е в правомощията на директора на образователната институция. Директорът на детската градина/училището сключва трудов договор с избраното за назначаване лице.

Пълна информация за изискванията за желаещите граждани на Украйна да заемат учителски длъжности в България ще бъде публикувана на https://gov.bg/bg/ukraine

12.05.2022 г.
На 13.05.2022 г. от 16.00 часа ще се проведе информационна среща с родители и ученици за провеждане на НВО в VII клас и прием на ученици в VIII клас. Срещата ще се проведе в MS Teams.
 
11.05.2022 г.
12 nova1
 
03.05.2022 г.
 
Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт". Система за оценяване
Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността "Старши експерт по анализ на информацията". Система за оценяване
24.04.2022 г.
Hr Boskrese22
21.04.2022 г.
Ти и природата сте ЕДНО! Обичай я и я опазвай!
Нека да има...
Повече слънце в душата -
лек срещу подлия мрак.
Пак да съм птица и вятър...
Стига ми толкова сняг.
Стигат ми всички тревоги,
дето ме учат на страх...
Обич да има за хората -
Господи, дай я на тях.
Дай на цветята надежда.
Пролет е, нека цъфтят.
Учените са установили, че с този строеж на тялото, с това тегло, с тези крила, пчелите не могат да летят! Само, че пчелите НЕ го знаят и просто си летят!  
Zemq22
20.04.2022 г.
Регионално управление на образованието - Варна на 21.04.2022 г. от 10.00  до 12.00 часа няма да работи с граждани във връзка с дезинсекция в общите части и офисите в сградата
 
20.04.2022 г.
Концепция на процедура "Модернизация на образователна среда" по Националния план за възстановяване и устойчивост публикувана от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ съвместно с Министерството на образованието и науката
 
16.04.2022 г.

 Цветница1

 
 
14.04.2022 г.
 
Обява за конкурс за длъжността "Старши експерт по чужд език и по майчин език"
Обява за конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт"
Обява за конкурс за длъжността "Старши експерт по анализ на информацията"
 
 
25.03.2022 г.
Blag
 
24.03.2022 г.
Конкурси за експертни длъжности в Националния инспекторат по образованието (НИО), за длъжностите
 
21.03.2022 г.

 

First Spring2022

08.03.2022 г.

Мобилен екип на Държавната агенция за бежанците работи в Кризисния център в Двореца на културата и спорта във Варна. Семействата на търсещите международна закрила деца и ученици получават на място ЛНЧ, след което могат да подадат заявление до началника на РУО за насочване към образователна институция.

 08.03.2022 г.

8mart2022

 04.03.2022 г.

Безплатните телефонни линии за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители, стресирани от пандемията от COVID-19, разширяват своята дейност. Освен при проблеми, свързани с коронавируса, психолозите ще консултират деца и учители също при тревожност, свързана с войната в Украйна и бежанската вълна.

Горещи телефонни линии за психологическа подкрепа: ВАРНА – 0877 566 696

 

03.03.2022 г.

peace prayer 2022

 

03032022

01.03.2022 г.

Baba Marta2022

28.02.2022 г.

РУО - Варна поздравява ОУ "П. Р. Славейков", гр. Варна -  победител в конкурса на А1 "Дигитално училище на България" в категорията "Дигитална организация на преподаването"

18.02.2022  г.

levski

04.02.2022 г.

Заповед №РД09-2224/04.02.2022 г. на МОН за организиране на обучение от разстояние в електронна среда по график

01.02.2022 г.

Заповед №300/28.01.2022 г. на кмета на община Провадия за преустановяване на дейността на детските градини на територията на общината за срок от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г.

25.01.2022 г.

Заповед №РД09-1474/24.01.2022 г. на МОН, относно определяне за неучебни дни 31.01.2022 г. и от 02.02. до 04.02.2022 г. включително.

18.01.2022 г.

Заповед №57/18.01.2022 г. на кмета на община Суворово - неучебен ден за учениците от ОУ "Христо Ботев", с. Чернево, общ. Суворово на 18.01.2022 г. 

14.01.2022 г.

Заповед №РД-01-20/14.01.2022 г. на Министерството на здравеопазването, за изменение на Заповед №РД-01-610/22.10.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-177/22.03.2021 г. и заповед №РД01-13/11.01.2022 г.

11.01.2022 г.

Заповед №РД-01-13/11.01.2022 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-610/22.10.2020 г. на Министерството на здравеопазването, изпълнена със Заповед № РД-01-177/22.03.2021 г.

11.01.2022 г.

Заповед №17/11.01.2022 г. на кмета на община Аврен за обявяване 11.01.2022 г. за неучебен ден на учениците от ОУ "Христо Ботев", с. Аврен, общ. Аврен

11.01.2022 г.

Заповед №РД-55/11.01.2022 г. на кмета на община Долни чифлик за обявяване 11.01.2022 г. за неучебен ден на учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Венелин, общ. Долни чифлик

31.12.2021 г.

Нова година 2022

22.12.2021 г.

25122021

Рождение 21

14.12.2021 г.

Във връзка със спад на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна,  всички учениците от училищата на територията на община Аврен преминават към присъствени учебни занятия от 15.12.2021 г.

09.12.2021 г.

Д-р Ирена Радева, началник на РУО-Варна: Дигитализацията е нашият приоритет

08.12.2021 г.

Регионално управление на образованието - Варна поздравява удостоените с Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“  на Държавната агенция за закрила на детето:
- Трета ПМГ "Акад. М. Попов" - Клуб "Доброволците та Трета" плакет категория "Устойчиво развитие"
- Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна - плакет категория „Значима иновация“;
- Основно училище „Панайот Волов“, гр. Варна - плакет категория „Значима иновация“;
- Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна - плакет категория „Успешна промяна“;
- Начално училище „Васил Левски“, гр. Варна - плакет категория „Значимо партньорство“

04.12.2021 г.

Всички училища от област Варна са получили тестове, необходими за започване на присъствено обучение на учениците от първи до дванадесети клас. Училищата стартират присъственото обучение от началото на седмицата, според създадената във всяко от тях организация

30.11.2021 г.

Във връзка със спад на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна,  учениците от училищата на територията на община Долни чифлик преминават към присъствени учебни занятия от 01.12.2021 г.

25.11.2021 г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата съгласно Заповед №РД09-4614 от 24.11.2021 г. на МОН и № РД-01-963 от 24.11.2021 г. на МЗ за утвърждаване на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата (публ. 24.11.2021 г.)

24.11.2021 г.

24 ноември е обявен за Ден на национален траур. РУО - Варна изказва своите съболезнования на близките на загиналите.

23.11.2021 г.

Във връзка със спад на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна,  учениците от училищата на територията на община Бяла преминават към присъствени учебни занятия от 24.11.2021 г.

23.11.2021 г.

VIDEOKONFERENCIQ  1

Повече информация за събитието, може да прочетете ТУК

23.11.2021 г.

В област Варна, съгласно заповед №РД 09-4554/22.11.2021 г. . на МОН, в общините Аврен и Ветрино обучението на учениците от разстояние в електронна среда е на ротационен принцип

22.11.2021 г.

В област Варна, съгласно заповеди №РД 09-4482/17.11.2021 г. и №РД 09-4523/19.11.2021 г. на МОН, в общините Бяла и Долни чифлик обучението на учениците от разстояние в електронна среда е на ротационен принцип

21.11.2021 г.

21112021

18.11.2021 г.

Заповед № РД09-4465/17.11.2021 г. на МОН за организацията на образователния процес на 22.11.2021 г.

09.11.2021 г.

Заповед № на МОН: РД 09-4247 от 08.11.2021 г. и № на МЗ: РД-01-911 от 08.11.2021 г. за утвърждаване на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

08.11.2021 г.

Писмо до началниците на Регионалните управления на образованието за организацията на дейностите по възстановяване на образователния процес за учениците от I до IV клас при заболяемост над 500 на 100 000 души

Декларация за съгласие за тестване на ученици от I до IV клас

Декларация за съгласие за тестване на ученици от I до IV клас със специални образователни потребности (СОП)

05.11.2021 г.

Във връзка с актуализиране на данните от РЗИ Варна за броя на заболелите, Ви информираме, че от 08.11.2021 г. учениците от всички училища от общините Ветрино, Долни чифлик, Дългопол и Провадия ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда

04.11.2021 г.

Във връзка с актуализиране на данните от РЗИ Варна за броя на заболелите, Ви информираме, че от 05.11.2021 г. учениците от всички училища от община Аврен ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда

03.11.2021 г.

Във връзка с актуализиране на данните от РЗИ Варна за броя на заболелите Ви информираме, че от 04.11.2021 г. учениците от всички училища от общините Бяла и Девня ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда

02.11.2021 г.

Заповед №РД09-4003/01.11.2021 г. на МОН за организацията на образователния процес на 15.11.2021 г.

01.11.2021 г.

Във връзка с актуализиране на данните от РЗИ Варна за броя на заболелите Ви информираме, че от 02.11.2021 г. учениците от всички училища от община Аксаково ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда

01.11.2021 г.

Поздравителен адрес от Министъра на образованието и науката

Поздравителен адрес от Областен управител на област с административен център - Варна

29.10.2021 г.

01112021

29.10.2021 г.

Във връзка с актуализиране на данните от РЗИ Варна за броя на заболелите Ви информираме, че от 02.11.2021 г. учениците отвсички училища от община Суворово ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда

28.10.2021 г.

Във връзка с актуализиране на данните от РЗИ Варна за броя на заболелите Ви информираме, че от 29.10.2021 г. учениците отвсички училища от община Вълчи дол ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда

24.10.2021 г.

Във връзка с актуализиране на данните от РЗИ Варна за броя на заболелите Ви информираме, че от 25.10.2021 г. всички училища от община Варна и община Белослав ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда

23.10.2021 г.

В област Варна, съгласно заповеди №РД 09-3681/21.10.2021 г. и №РД 09-3684/21.10.2021 г. на МОН, в осем общини (Варна, Аксаково, Белослав, Бяла, Девня, Долни чифлик, Дългопол и Провадия) обучението на учениците от разстояние в електронна среда е на ротационен принцип

21.10.2021 г.

Списък за допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел“ „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Варна

Списък за допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Варна

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Варна

21.10.2021 г.

Конкурс за длъжността "Главен инспектор" в дирекция "Инспектиране"

20.10.2021 г.

Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г.

11.10.2021 г.

11102021

05.10.2021 г.

05102021

04.10.2021 г.

Заповед № РД09-2552/29.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

Заповед № РД09-2554/29.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за длъжността „началник на отдел“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

17.09.2021 г.

Организиране и провеждане на трета поправителна сесия за учебната 2020/2021 година в срок до 08 октомври 2021 г.

14.09.2021 г.

15092021

 03.09.2021 г.

Заповед №РД-01-748/02.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г.

24.08.2021 г.

1111 2408

24.08.2021 г.

Заповед №РД-01-712/19.08.2021 г. за допълване на заповед №РД-01-647/29.07.2021 г.

Заповед №РД-01-647/29.07.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

16.08.2021 г.

Заповед №РД09-1702/13.08.2021 г. за обявяване на свободно място за длъжността "учител, начален етап на основното образование" за учебната 2021/2022 година в Българското средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република

09.08.2021 г.

Заповед №РД 09-1595/06.08.2021 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия

09.08.2021 г.

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието - Варна

19.07.2021 г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Варна

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието“, Регионално управление на образованието – Варна

16.07.2021 г.

Заповед № РД 09 – 1403/12.07.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител”, Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чехия

01.07.2021 г.

Заповед № РД 09 – 1367/01.07.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за длъжността „началник на регионалното управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Варна

 

 

Архив - януари - юни - 2021 година

Архив - юли - декември - 2020 година

Архив - януари - юни - 2020 година

Архив - юли - декември - 2019 година

Архив - януари - юни - 2019 година

Архив - 2018 година

Архив - 2017 година

Архив - 2016 година

 

 

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева